ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Státní občanství – Prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb.

3. Pojmenování (název) životní situace

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb.

4. Základní informace k životní situaci

K přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je Úřad městské části Praha 1. V cizině lze učinit prohlášení před zastupitelským úřadem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat státní občan cizího státu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud splňuje následující podmínky:

  • má na území České republiky povolen trvalý pobyt
  • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky
  • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, avšak je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1.2014) starší 21 let, může do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona učinit prohlášení o nabytí státního občanství taktéž.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Cizí státní občan učiní prohlášení o nabytí státního občanství ČR před úřadem podle místa trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na krajském úřadě, v Praze u úřadů městských částí, v Ostravě, Brně a Plzni na magistrátech těchto měst podle místa trvalého pobytu. Je-li prohlášení činěno v cizině, je příslušný zastupitelský úřad ČR.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • rodný list,
  • oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera,
  • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,
  • doporučuje se v rámci urychlení řízení předložit doklady, které prokazují pobyt prohlašovatele a jeho délku na území ČR a popřípadě i jeho pobyty v zahraničí. Pokud tyto doklady nebudou předloženy, Úřad m.č. Praha 14 si   vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra – OAMP, které ověří délku povoleného trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky,
  • doklady potvrzující vzdělání, popř. zaměstnání na území České republiky (vysvědčení, pracovní smlouvy).

Pokud jsou shora uvedené doklady vystavené orgány cizího státu, předkládají se s potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí být opatřeny úředním překladem do ČJ s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce. Shora uvedené doklady se předkládají v originále.

Totožnost, státní občanství a bydliště prokazuje prohlašovatel cestovním pasem a průkazem   o povolení k pobytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře na prohlášení jsou k dispozici na krajském úřadě, v Praze u úřadů městských částí, v Ostravě, Brně a Plzni na magistrátech těchto měst.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je stanovena maximálně 60 dnů od učinění prohlášení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Zatím nelze.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.