ÚMČ P14

Stanovení dopravního značení

Odbor dopravy

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Stanovení dopravního značení

4. Základní informace k životní situaci

Stanovení dopravního značení je pojem vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Tímto pojmem je míněna místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být místní nebo přechodná úprava provozu stanovena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou vydání stanovení je stanovisko Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, které si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, popř. stanovisko Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném správním úřadě.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Příslušným správním úřadem pro místní komunikace II., III., IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v Praze 14 a Dolních Počernicích je podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po a St 7:30 – 18:00 hodin.

Příslušným správním úřadem pro místní komunikace I. třídy (tj. komunikace v ul. Českobrodská, Chlumecká, Kolbenova, Poděbradská, Průmyslová a Pražský okruh) je Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách Po 12:00 – 17:00, St 8:00 – 18:00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání stanovení úpravy provozu je potřeba doložit projektovou dokumentaci návrhu dopravního značení, zpracovanou v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Formulář – Žádost o povolení, prodloužení vyhrazeného parkování pro místa ZTP a ZTP/P

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zajištění odborné firmy, která značení instaluje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle § 77  a 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění posledních předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádné opravné prostředky nejsou. Návrh na zrušení opatření obecné povahy je možné podat podle § 101a a 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu lze uložit právnické osobě dle § 42b zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Fyzické osobě lze uložit pokutu podle § 42a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

Kdo zajistí umístění dopravního značení? Instalaci a vyznačení dopravního značení zajistí žadatel. Pokud se jedná o veřejný zájem, instalaci a vyznačení zajistí správce dotčené pozemní komunikace. Dopravní značku parkovacího místa pro osobu ZTP zajistí správce dotčené pozemní komunikace, vodorovné dopravní značení zajišťuje ten, pro něhož bylo místo vyhrazeno.

22. Další informace

a) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací
b) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
c) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – parkování

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádné.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad MČ Praha 14, odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba

Tel.: 281 005 321, 281 005 322, 281 005 323.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádné.