ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Stanovení dopravního značení

3. Pojmenování (název) životní situace

Stanovení dopravního značení

4. Základní informace k životní situaci

Stanovení dopravního značení je pojem vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Tímto pojmem je míněna místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být místní nebo přechodná úprava provozu stanovena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou vydání stanovení je stanovisko Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, které si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, popř. stanovisko Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném správním úřadě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání stanovení úpravy provozu je potřeba doložit projektovou dokumentaci návrhu dopravního značení, zpracovanou v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou k dispozici, žádost formulujte svými slovy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zajištění odborné firmy, která značení instaluje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

a) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací
b) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
c) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – parkování

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.