ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Stanovení dopravního značení

3. Pojmenování (název) životní situace

Stanovení dopravního značení

4. Základní informace k životní situaci

Stanovení dopravního značení je pojem vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění posledních předpisů, (úplné znění zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Tímto pojmem je míněna místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být místní nebo přechodná úprava provozu stanovena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je předchozí písemné vyjádření Policie ČR SHMP-DI, správa, kterou lze získat přímo v jejím sídle v Kongresové ulici nebo prostřednictvím odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu MČ Praha 14.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu – Odbor dopravy a ochrany prostředí ( v podatelně Úřadu městské části Praha 14, Bří.Venclíků 1073).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Situace s vyznačením návrhu dopravního značení. U většiny případů je nutné zpracovaní dopravním odborníkem při zohlednění vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN 018020.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zaplacení správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů max.60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník či správce komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zajištění odborné firmy, která značení instaluje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Více informací:
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – stavební zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – komerční zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – parkování
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
Povolení umístění svislého a vodorovného dopravního značení
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
Stanovisko ODOP ke stavbám z dopravního hlediska
Stanovisko ODOP v procesu územního a stavebního řízení
Staveništní doprava vedená po veřejných komunikacích pro stavby většího rozsahu

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.