ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Stanovení dopravního značení

3. Pojmenování (název) životní situace

Stanovení dopravního značení

4. Základní informace k životní situaci

Stanovení dopravního značení je pojem vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Tímto pojmem je míněna místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být místní nebo přechodná úprava provozu stanovena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou vydání stanovení je stanovisko Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, které si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, popř. stanovisko Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném správním úřadě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání stanovení úpravy provozu je potřeba doložit projektovou dokumentaci návrhu dopravního značení, zpracovanou v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou k dispozici, žádost formulujte svými slovy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zajištění odborné firmy, která značení instaluje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Více informací:
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – stavební zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – komerční zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – parkování
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
Povolení umístění svislého a vodorovného dopravního značení
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
Stanovisko ODOP ke stavbám z dopravního hlediska
Stanovisko ODOP v procesu územního a stavebního řízení
Staveništní doprava vedená po veřejných komunikacích pro stavby většího rozsahu

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.