ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Matrika manželství – Uzavření manželství

3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Prohlášení o uzavření manželství může být uzavřeno před kterýmkoliv matričním úřadem nebo před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo jejich zplnomocnění zástupci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • V případě občanského sňatku musí snoubenci podat dotazník k uzavření manželství s předepsanými doklady na matričním úřadě, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.
 • Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, do jehož správního obvodu kostel nebo obřadní místnost státem registrované církve patří. Od vydání osvědčení nesmí uplynout více než 6 měsíců.

Manželství nemůže uzavřít ženatý muž nebo vdaná žena, manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, mezi sourozenci, totéž platí i o příbuzenství založeném osvojením. Manželství nemůže uzavřít ani osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Občanský sňatek – podání dotazníku k uzavření manželství s předepsanými doklady.
 • Církevní sňatek – podání dotazníku k uzavření manželství, osvědčení od příslušného matričního úřadu a předepsané doklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • Na tom matričním úřadě, před kterým bude manželství uzavřeno.
 • U státem registrované církve, před kterou bude manželství uzavřeno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bude-li manželství uzavřeno ve správním obvodu matričního úřadu městské části Praha 14, bude žádost vyřizována na Úřadě městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), v úředních hodinách, nebo po dohodě s matrikářkami – tel. 281 005 337, 360.

Určení dnů a doby svatebních obřadů bylo přijato usnesením Rady městské části Praha 14 č. 221/RMČ/2019, které s účinností od 1.5.2019 stanovilo, že se svatební obřady konají v Galerii 14 ve čtvrtek a pátek od 10.00 hod. do 14.00 hod. a  každou sudou sobotu od 10.00 do 14.00 hod. Tyto svatební obřady jsou bez poplatku. Pokud se svatební obřad bude konat ve stanovený den i čas, ale mimo obřadní síň Galerie 14, správní poplatek činí ze zákona 1000,- Kč.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, prokázat svoji totožnost a dále předložit :

 • dotazník k uzavření manželství,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (platný OP nebo cest. pas.)
 • výpis údajů z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (nemusí předložit, pokud se prokáže platným OP),
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (nemusí předložit, pokud se prokáže platným OP),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k dotazníku k uzavření manželství připojit doklady uvedené v bodě l0, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Potvrzení o místě pobytu a o osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec trvalý pobyt.

Snoubenec, který je cizincem, předloží :

 • dotazník k uzavření manželství,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství ( nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců),
 • potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince. Tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
  dnů; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (cestovní doklad).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR – 3000,- Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR – 2000,- Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1000,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle podmínek jednotlivých matričních úřadů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinností občana je požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal. Pokud rozhodnutí vydal ÚMČ Praha 14, je odvolacím orgánem Magistrát hl. m. Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

uzavření manželství v cizině

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno