ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

Kancelář tajemníka

1.Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

4. Základní informace k životní situaci

Občan má právo i povinnost užívat v úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném z matriční knihy vedené matričním úřadem.

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

 • cizinku,
 • občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec,
 • občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě

 • cizincem,
 • občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,
 • občanem, který je jiné než české národnosti.

Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.

Na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o:

 • cizinku,
 • občanku , která má trvalý pobyt v cizině,
 • občanku , jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka nebo
 • občanku , která je jiné než české národnosti.

Na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést jeho příjmení v mužském tvaru, je-li dítě:

 • cizincem,
 • občanem , který má trvalý pobyt v cizině,
 • občanem , jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo
 • občanem , který je jiné než české národnosti.

Žádost lze podat i zpětně, a to tehdy, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou z výše uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žena, které se zápis týká,
 • za dítě ženského pohlaví rodiče (zákonní zástupci), jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít,
 • pozůstalý manžel cizinky, pozůstalé děti cizinky, sourozenec, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost se podává na kterémkoli matričním úřadu nebo na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.

Podání žádosti není časově omezeno.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoli matričním úřadu nebo na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky, nebo po dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti žadatele,
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden, a pokud jej vlastní,
 • jde-li o nezletilou osobu, písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let,
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem,
 • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

———

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

———

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je stanovena maximálně 60 dní od učinění prohlášení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jedná-li se o zpětně podanou žádost, výměna občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (sdělení MZV č. 96/1998 Sb.),
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Můj nastávající manžel je cizinec a po sňatku chci užívat příjmení v mužském tvaru. Pokud se nám narodí dcera, bude i ona mít toto mužské příjmení?
Ne, toto je možné řešit až po narození dítěte (č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

—-

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———