ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Matrika – Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

3. Pojmenování (název) životní situace

Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

4. Základní informace k životní situaci

Občan má právo i povinnost užívat v úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném z matriční knihy vedené matričním úřadem.

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

S účinností od 1. 1. 2022 se mění zákon č. 301/2000 Sb., ženy mohou požádat o uvedení svého příjmení v mužském tvaru bez nutnosti prokazování zákonných podmínek uvedených v § 69 odst. 2 a 3 zákona o matrikách.

Žádost lze podat i zpětně, a to tehdy, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou z výše uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Žena, které se zápis týká,
  • za dítě ženského pohlaví rodiče (zákonní zástupci), jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít,
  • pozůstalý manžel cizinky, pozůstalé děti cizinky, sourozenec, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost se podává na kterémkoli matričním úřadu nebo na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.

Podání žádosti není časově omezeno.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoli matričním úřadu nebo na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • průkaz totožnosti žadatele,
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden, a pokud jej vlastní,
  • jde-li o nezletilou osobu, písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let,
  • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
  • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem,
  • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je stanovena maximálně 60 dní od učinění prohlášení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jedná-li se o zpětně podanou žádost, výměna občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.