ÚMČ P14

Matrika / Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

Odbor správních agend a přestupků

1.Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru

4. Základní informace k životní situaci

Občan má právo i povinnost užívat v úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném z matriční knihy vedené matričním úřadem.

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

S účinností od 1. 1. 2022 se mění zákon č. 301/2000 Sb., ženy mohou požádat o uvedení svého příjmení v mužském tvaru bez nutnosti prokazování zákonných podmínek uvedených v § 69 odst. 2 a 3 zákona o matrikách.

Žádost lze podat i zpětně, a to tehdy, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou z výše uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žena, které se zápis týká,
 • za dítě ženského pohlaví rodiče (zákonní zástupci), jde-li o nezletilé dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít,
 • pozůstalý manžel cizinky, pozůstalé děti cizinky, sourozenec, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost se podává na kterémkoli matričním úřadu nebo na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.

Podání žádosti není časově omezeno.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoli matričním úřadu nebo na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), v úředních hodinách nebo po dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • průkaz totožnosti žadatele,
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden, a pokud jej vlastní,
 • jde-li o nezletilou osobu, písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 12 let,
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem,
 • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je stanovena maximálně 60 dní od učinění prohlášení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jedná-li se o zpětně podanou žádost, výměna občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

 

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (sdělení MZV č. 96/1998 Sb.), v platném znění.
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Můj nastávající manžel je cizinec a po sňatku chci užívat příjmení v mužském tvaru. Pokud se nám narodí dcera, bude i ona mít toto mužské příjmení?
Ne, toto je možné řešit až po narození dítěte (č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———