ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Volba druhého jména

Kancelář tajemníka

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Volba druhého jména

4. Základní informace k životní situaci

Po nabytí účinnosti zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • občan, kterého se zápis týká,
  • za nezletilého učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prohlášení se činí před matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu občana, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jeho jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Toto prohlášení není časově omezeno. Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná. Dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemného prohlášení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Prohlášení se činí před

  • matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu občana,
  • před matričním úřadem, v jehož matriční knize je jméno zapsáno,
  • před kterýmkoli matričním úřadem – v případě osvojení.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky v úředních hodinách nebo po dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K prohlášení o volbě druhého jména je třeba předložit:

  • průkaz(y) totožnosti žadatele(ů),
  • rodný list, popřípadě oddací list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • písemný souhlas osoby starší 15 let, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít,
  • pravomocný rozsudek o osvojení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

———

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

———

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Ten pak vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po obdržení nového rodného listu výměna občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Mám vydaný rodný list v roce 1948, kde mám uvedena dvě jména. Mohu je obě užívat?

Občan, který má v matriční knize zapsána k 31. 12. 1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat. Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé (§ 86 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

—-

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———