ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydávání občanských průkazů

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání občanských průkazů

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena,  občan od narození do 15 let a občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Údaj o rodinném stavu není povinný údaj, občan si zvolí, zda jej bude mít uveden v OP.

Všechny vydávané strojově čitelné OP od 2. 8. 2021 obsahují biometrické údaje:

 • biometrický snímek obličeje,
 • otisky prstů (pouze u občanů od 12 let).

Všechny občanské průkazy jsou vydávány  s kontaktním elektronickým čipem. Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic).

Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti, nebude prováděna hromadná výměna dokladů.

Nově nelze do OP zapsat titul ani vědeckou hodnost.

NOVĚ po změně trvalého pobytu, změně jména, příjmení, rodného čísla dojde po 45 dnech automaticky k ukončení platnosti občanského průkazu!
Pokud má v OP občan uveden rodinný stav, také dojde po jeho změně po 45 dnech automaticky k ukončení platnosti občanského průkazu!

Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o občanský průkaz podává občan starší 15 let osobně, případně opatrovník nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.

OP přebírá žadatel, pouze ve výjimečných případech, daných zákonem, může převzít zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a vlastnoručního podpisu je při podání žádosti nutná osobní přítomnost žadatele. Týká se i dětí!

Pokud při podání žádosti o vydání občanského průkazu budou zjištěny rozpory v údajích, je žadatel povinen předložit potřebné doklady, do té doby nebude možné žádost podat. Podací místo vystaví žadateli na základě jeho požadavku potvrzení o této skutečnosti.

Potřebné doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O OP

a) Žádost o nový OP

Občan je povinen předložit:

 • dosavadní OP

b) Žádost o první OP

Občan je povinen předložit:

 • rodný list, případně doklad o státním občanství, lze nahradit platným cestovním pasem

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce.
V případě, že si žádá o OP občan po dovršení 15 let věku, je povinen tak učinit do 30 dnů od dovršení 15 let.

c) Žádost o vydání OP pro dítě od 0 do 15 let

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.

Žadatel je povinen předložit:

 • rodný list, případně doklad o státním občanství, lze nahradit platným cestovním pasem
 • případně stávající OP
 • svůj OP
 • zaplatit správní poplatek 100,- Kč.

d) Žádost o vydání OP po ztrátě nebo odcizení, poškození a zničení OP

Občan je povinen předložit:

 • doklad prokazující totožnost (cestovní pas nebo řidičský průkaz, rodný list nebo rodný a křestní list, případně doklad o státním občanství)
 • zaplatit správní poplatek 200,- Kč.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností nebo Policii ČR, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě.

e) Žádost o vydání OP žadatele bez trvalého pobytu na území ČR

Občan je povinen předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství, lze nahradit platným  cestovním pasem
 • zaplatit poplatek 200,-

 f) Žádost o vydání OP po nabytí státního občanství ČR

Občan je povinen předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Bezprostředně po nabytí občanství lze požádat (nejpozději 2 měsíce po nabytí občanství) o vydání dočasného občanského průkazu s platností na dobu 2 měsíce.

Žádost o vydání dočasného občanského průkazu

K tomu je občan povinen předložit:

 • 2 fotografie
 • doklad o státním občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana
 • zaplatit správní poplatek 200,- Kč, osoba mladší 15 let 100,- Kč.

g) Žádost o vydání OP občanovi, který je omezen ve svéprávnosti

Občan je povinen předložit:

 • OP, pokud nemá, tak jiný doklad prokazující totožnost (cestovní pas, rodný list, případně doklad o státním občanství)
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti

Osoba, která za žadatele podle rozhodnutí o omezení svéprávnosti podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit:

 • OP žadatele nebo rodný list žadatele, případně doklad o jeho státním občanství České republiky, nebo cestovní pas žadatele,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad a
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.

PŘEVZETÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Kdo:

OP přebírá žadatel, pouze ve výjimečných případech daných zákonem může převzít zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Kde:

Občanské průkazy ve lhůtě do 30 dnů:

Občan si OP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání. Občanský průkaz je možné převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč.

Nemůže-li se žadatel z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu, je možné po domluvě převzetí občanského průkazu i mimo pracoviště úřadu.

Pokud žadatel při podání žádosti uvede kontaktní údaje, bude vyrozuměn o možnosti převzetí dokladu.

Občanské průkazy vydávané v kratších lhůtách:

1)  v pracovních dnech do 24 hodin – převzetí OP je možné pouze u Ministerstva vnitra

2)  do 5 pracovních dnů – převzetí OP je možné u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo u Ministerstva vnitra.

Při převzetí občanského průkazu si může občan zadat občan bezpečnostní osobní kód (obdobu PINu u platební karty), který si libovolně zvolí. Jde o 4-10 číslic.

Informace o hotových dokladech na hlavní straně www.praha14.cz (rychlé odkazy) nebo přímo zde

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

a) Žádostí o OP, viz bod 6.

b) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností nebo Policii ČR, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1072,
Odbor občanskoprávní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
pracoviště občanských průkazů, přízemí
telefon: 225 295 554, 555

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádat o OP, vydaný ve lhůtě do 30 dnů, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádat o OP, vydaný ve zkrácené lhůtě, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod č. 6.

Upozornění: Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se vybírají v hotovosti.

Pokud občan požádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra, vybírá část správního poplatku ORP a část správního poplatku MV.

Za vydání OP pro občana bez trvalého pobytu – 200,- Kč.

Za vydání OP pro občana mladšího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 100,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300,- Kč, případně 200,- a 100,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500,- Kč, případně 250,- a 250,- při výdeji u MV.

Za vydání OP pro občana staršího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – bez poplatku,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500,- Kč, případně 250,- a 250,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000,- Kč, případně 500,- a 500,- při výdeji u MV.

Za vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený a za průkaz, obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200,- Kč.

Za vydání dočasného občanského průkazu (po nabytí občanství) – 200,- Kč, do 15 let 100,- Kč.

Za vydání OP z jiného důvodu více než 6 měsíců před koncem platnost dosavad. OP  – 200,- Kč

Za převzetí OP u jiného úřadu, než kde byla podána žádost – 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

OP se vyhotoví občanovi do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání nebo ve zkrácené lhůtě 24 hod nebo 5 pracovních dnů.

U dočasného občanského průkazu je doba vydání do 5 pracovních dnů.

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání k Magistrátu hl.m. Prahy proti rozhodnutí o skončení platnosti OP.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta

Občan se dopouští přestupku v případě, když:

 • nepožádá o nový OP při skončení jeho platnosti a změně osobních údajů do 15 dnů po obdržení příslušných dokladů
 • neochrání OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením a zneužitím, neprodleně tuto skutečnost neoznámí a do 15 dnů nepožádá o vydání nového OP
 • ani po opakované výzvě nepožádá o vydání OP
 • jinak neoprávněně nakládá s OP.

OP je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemek. Toto je také přestupkem.

21. Nejčastější dotazy

Platnost dosavadních OP – nemění se, zůstávají platné po dobu v nich uvedenou.

22. Další informace

Doba platnosti občanského průkazu:

 • 1 rok u občanů, u nichž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů
 • 5 let u občanů ve věku od 0 do 15 let
 • 10 let u občanů starších 15 let
 • 35 let u občanů starších 70 let

Dřívější skončení platnosti OP:

 • po změně trvalého pobytu, změně jména, příjmení, rodného čísla dojde po 45 dnech automaticky k ukončení platnosti občanského průkazu!
  Pokud má v OP občan uveden rodinný stav, také dojde po jeho změně po 45 dnech automaticky k ukončení platnosti občanského průkazu!
 • po zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ukončením trvalého pobytu na území ČR
 • ohlášením ztráty, odcizení OP

Při ohlášení ztráty nebo odcizení OP se stává tento OP neplatným! Jeho neplatnost je po oznámení ztráty a odcizení zaznamenána v evidenci OP, což je z důvodu ochrany původního držitele, proti případnému zneužití OP. V případě, že ztracený nebo odcizený OP bude znovu nalezen, je nutné ho odevzdat, neboť jeho platnost nelze obnovit.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

stránky MV ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Změna jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, stavu (pokud má občan uveden v OP údaj o rodinném stavu). Při všech těchto změnách je povinnost požádat o nový OP do 60 dnů.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Občanskosprávní odbor, oddělení osobních dokladů.

26. Kontaktní osoba

Petrová Věra, vedoucí odd. osobních dokladů, ohlašovny a evidence obyvatel, tel. 225 295 558

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.8.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.7.2021

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Úřední hodiny oddělení osobních dokladů:

Po  7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Út  7.30 – 12.00

St  7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Čt  7.30 – 12.00

Pá  zavřeno

Úřední hodiny Ministerstva vnitra, oddělení osobních dokladů:

Viz: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Adresa MV: Praha 4, Na Pankráci 72