ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydávání občanských průkazů

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání občanských průkazů

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

OP lze na žádost vydat i občanovi od narození do 15 let a občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR – za poplatek 50,- Kč.

Údaj o rodinném stavu není povinný údaj, občan si zvolí, zda jej bude mít uveden v OP.

Je možné za poplatek 500,- Kč požádat o OP s kontaktním elektronickým čipem, do kterého se zapíše číslo OP a dále může občan požádat o zapsání elektronického podpisu (za poplatek zapisuje certifikovaná autorita – zákon č. 227/2000 Sb.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o občanský průkaz podává občan starší 15 let osobně nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem (s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce).

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, podává žádost  jeho zákonný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fotografii za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze pořídit dvěma způsoby:

1) u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti zdarma,

2) u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

a) Žádost o nový OP

Občan je povinen předložit:

– dosavadní OP

Je-li důvodem vydání nového OP změna nebo doplnění údaje zapisovaného do OP, je občan povinen předložit také doklad o této změně, nebo doklad potvrzující nový údaj.

b) Žádost o první OP

Občan je povinen předložit:

– rodný list

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce.
V případě, že si požádá o OP občan po dovršení 15 let věku, je povinen tak učinit do 30 dnů od dovršení 15 let.

c) Žádost o vydání OP pro dítě od 0 do 15 let

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem (s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce).

Žadatel je povinen předložit:

–  rodný list dítěte, a to i v případě, že již má dítě OP

–  svůj OP

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP, nebo potřebné k odstranění  zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP

– zaplatit správní poplatek 50,- Kč.

Fotografii dítěte pořizuje pracovník na přepážce.

d) Žádost o vydání OP po ztrátě nebo odcizení, poškození a zničení OP

Občan je povinen předložit:

– doklad prokazující totožnost (cestovní pas nebo řidičský průkaz, rodný list nebo rodný a křestní list)

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Zaplatit správní poplatek 100,- Kč.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě, odcizení lze také ohlásit Policii ČR.

Informace o hotových dokladech na hlavní straně www.praha14.cz (rychlé odkazy) nebo přímo zde

e) Vydání prvního OP po ukončení trvalého pobytu v cizině

Občan je povinen předložit:

– rodný list nebo rodný a křestní list

– doklad o rodném čísle, jestliže není RČ uvedeno na jiném předkládaném dokladu

– doklad o státním občanství

– doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

 f) Vydání eOP po nabytí státního občanství ČR

Občan je po přihlášení k trvalému pobytu (viz Změna trvalého pobytu )
povinen předložit:

– rodný list

– doklad o státním občanství

– doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Zvláštní vydání OP:

Vydání OP za zvláštních podmínek s kratší dobou platnosti.

a) V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení, nebo zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze požádat o vydání OP s platností na dobu 1 měsíce (jde o OP bez strojově čitelné zóny).

Občan je povinen předložit:

– vyplněnou žádost o OP bez strojově čitelných údajů (viz bod 5)

– 2 fotografie, splňující tyto podmínky: současná podoba, rozměr 35 x 45 mm, neutrální

výraz (bez úsměvu),  zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy , bez

pokrývky hlavy (výjimka náboženské důvody)

– doklad, prokazující totožnost: cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list nebo rodný a křestní list

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo

potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Žádost o OP bez strojově čitelných údajů je přijata pouze současně se žádostí o vydání OP se strojově čitelnými údaji.

Upozornění: OP bez strojově čitelných údajů se do doby vydání OP se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

b) Bezprostředně po nabytí občanství lze požádat o vydání OP s platností na dobu 3 měsíce (jde o OP bez strojově čitelné zóny).

Občan je povinen předložit:

– 2 fotografie, splňující tyto podmínky: současná podoba, rozměr 35 x 45 mm, neutrální

výraz (bez úsměvu),  zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy , bez

pokrývky hlavy (výjimka náboženské důvody)

– doklad o státním občanství

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana.


Převzetí občanského průkazu 

Hotový občanský průkaz přebírá:

–  občan starší 15 let  nebo  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

– za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče

– opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí občanského průkazu.
Občan si OP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je možné převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč.

Při převzetí občanského průkazu zadává občan bezpečnostní osobní kód (obdobu PINu u platební karty), který si libovolně zvolí. Jde o 4-10 číslic, pro OP s čipem zadává občan obdobně ještě PIN a PUK. Občan mladší 15 let a občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí občanského průkazu, tento kód nezadávají.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  1. Žádostí o OP, viz bod 6.
  2. Nově možnost elektronického podání, viz bod 16.
  3. Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě, odcizení lze také ohlásit Policii ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1072,
Odbor občanskoprávní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
pracoviště občanských průkazů, přízemí
telefon: 225 295 554, 555

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádat o OP může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost o OP lze podat i elektronicky – viz stránky MV ČR.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod č. 6.

Upozornění: Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o vydání občanského průkazu“ typu Blesk je kromě oddělení osobních dokladů k dispozici také v informační kanceláři úřadu, stejně jako formulář Oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se vybírají v hotovosti při podání žádosti o OP.

Za vydání OP pro občana mladšího 15 let a občana bez trvalého pobytu – 50,- Kč.

Za vydání OP z důvodu zapsání titulu nebo z jiného osobního důvodu v době delší než 6 měsíců před uplynutím platnosti dosavadního OP – 200,- Kč.

Za vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený a za průkaz, obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100,- Kč.

Za vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů100,- Kč.

Za vydání OP s kontaktním elektronickým čipem500,- Kč.

Za převzetí OP u jiného úřadu, než kde byla podána žádost – 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

OP se vyhotoví občanovi do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.

U občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je doba vydání 15 dnů.

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při převzetí občanského průkazu zadává občan starší 15 let bezpečnostní osobní kód (obdobu PINu u platební karty), který si libovolně zvolí. Jde o 4-10 číslic, pro OP s čipem zadává občan obdobně ještě PIN a PUK.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání žádosti o OP – viz stránky MV ČR

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání k Magistrátu hl.m. Prahy proti rozhodnutí o skončení platnosti OP.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta.

Občan se dopouští přestupku v případě, když:

– nepožádá o nový OP při skončení jeho platnosti a změně osobních údajů do 15 dnů po

obdržení příslušných dokladů

– neochrání OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením a zneužitím, neprodleně tuto

skutečnost neoznámí a do 15 dnů nepožádá o vydání nového OP

– ani po opakované výzvě nepožádá o vydání OP

– jinak neoprávněně nakládá s OP.

OP je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemek. Toto je také přestupkem.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
stránky MV ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Změna jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, stavu (pokud má občan uveden v OP údaj o rodinném stavu). Při všech těchto změnách je povinnost požádat o nový OP.

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 7. 2017

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.