ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydávání občanských průkazů

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání občanských průkazů

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

OP lze na žádost vydat i občanovi od narození do 15 let a občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR – za poplatek 50,- Kč.

Údaj o rodinném stavu není povinný údaj, občan si zvolí, zda jej bude mít uveden v OP.

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem).

Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic).

Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti, nebude prováděna hromadná výměna dokladů.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb.

Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o občanský průkaz podává občan starší 15 let osobně nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem (s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce).

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, podává žádost  jeho zákonný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fotografii za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze pořídit dvěma způsoby:

1) u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti zdarma,

2) u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

a) Žádost o nový OP

Občan je povinen předložit:

– dosavadní OP

Je-li důvodem vydání nového OP změna nebo doplnění údaje zapisovaného do OP, je občan povinen předložit také doklad o této změně, nebo doklad potvrzující nový údaj.

b) Žádost o první OP

Občan je povinen předložit:

– rodný list

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce.
V případě, že si požádá o OP občan po dovršení 15 let věku, je povinen tak učinit do 30 dnů od dovršení 15 let.

c) Žádost o vydání OP pro dítě od 0 do 15 let

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem (s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce).

Žadatel je povinen předložit:

–  rodný list dítěte, a to i v případě, že již má dítě OP

–  svůj OP

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP, nebo potřebné k odstranění  zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP

– zaplatit správní poplatek 50,- Kč.

Fotografii dítěte pořizuje pracovník na přepážce.

d) Žádost o vydání OP po ztrátě nebo odcizení, poškození a zničení OP

Občan je povinen předložit:

– doklad prokazující totožnost (cestovní pas nebo řidičský průkaz, rodný list nebo rodný a křestní list)

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Zaplatit správní poplatek 100,- Kč.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě, odcizení lze také ohlásit Policii ČR.

Informace o hotových dokladech na hlavní straně www.praha14.cz (rychlé odkazy) nebo přímo zde

e) Vydání prvního OP po ukončení trvalého pobytu v cizině

Občan je povinen předložit:

– rodný list nebo rodný a křestní list

– doklad o rodném čísle, jestliže není RČ uvedeno na jiném předkládaném dokladu

– doklad o státním občanství

– doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

 f) Vydání eOP po nabytí státního občanství ČR

Občan je po přihlášení k trvalému pobytu (viz Změna trvalého pobytu )
povinen předložit:

– rodný list

– doklad o státním občanství

– doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství

– případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

g) Bezprostředně po nabytí občanství lze požádat o vydání OP s platností na dobu 3 měsíce (jde o OP bez strojově čitelné zóny a bez čipu).

Občan je povinen předložit:

 • 2 fotografie, splňující tyto podmínky: současná podoba, rozměr 35 x 45 mm, neutrální výraz (bez úsměvu),  zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy, bez pokrývky hlavy (výjimka náboženské důvody)
 • doklad o státním občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana
 • zaplatit správní poplatek 100,- Kč

Převzetí občanského průkazu 

Kdo:

Hotový občanský průkaz přebírá:

 • občan starší 15 let  nebo  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí občanského průkazu.

Kde:

Občanské průkazy ve lhůtě do 30 dnů:

Občan si OP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání. Občanský průkaz je možné převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč.

Občanské průkazy vydávané v kratších lhůtách:

1)  v pracovních dnech do 24 hodin – převzetí OP je možné pouze u Ministerstva vnitra

2)  do 5 pracovních dnů – převzetí OP je možné u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo  u Ministerstva vnitra.

Při převzetí občanského průkazu zadává občan bezpečnostní osobní kód (obdobu PINu u platební karty), který si libovolně zvolí. Jde o 4-10 číslic, pro OP s čipem zadává občan obdobně ještě PIN a PUK. Občan mladší 15 let a občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí občanského průkazu, tento kód nezadávají.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 1. Žádostí o OP, viz bod 6.
 2. Nově možnost elektronického podání, viz bod 16.
 3. Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě, odcizení lze také ohlásit Policii ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1072,
Odbor občanskoprávní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
pracoviště občanských průkazů, přízemí
telefon: 225 295 554, 555

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádat o OP, vydaný ve lhůtě do 30 dnů, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádat o OP, vydaný ve zkrácené lhůtě, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

Žádost o OP lze podat i elektronicky – viz stránky MV ČR.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod č. 6.

Upozornění: Doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu je kromě oddělení osobních dokladů k dispozici také v informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra, vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Správní poplatky se vybírají v hotovosti.

Za vydání OP pro občana bez trvalého pobytu – 50,- Kč.

Za vydání OP pro občana mladšího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 50,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300,- Kč, případně 200,- a 100,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500,- Kč, případně 250,- a 250,- při výdeji u MV.

Za vydání OP pro občana staršího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – bez poplatku,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500,- Kč, případně 250,- a 250,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000,- Kč, případně 500,- a 500,- při výdeji u MV.

Za vydání OP z důvodu zapsání titulu (je třeba předložit originál diplomu), nebo  na vlastní žádost – 200,- Kč.

Za vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený a za průkaz, obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100,- Kč.

Za vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů100,- Kč.

Za převzetí OP u jiného úřadu, než kde byla podána žádost – 100,- Kč.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

OP se vyhotoví občanovi do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání nebo ve zkrácené lhůtě 24 hod nebo 5 pracovních dnů.

U občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je doba vydání 15 dnů.

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při převzetí občanského průkazu zadává občan starší 15 let bezpečnostní osobní kód (obdobu PINu u platební karty), který si libovolně zvolí, jde o 4-10 číslic.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání žádosti o OP – viz stránky MV ČR

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání k Magistrátu hl.m. Prahy proti rozhodnutí o skončení platnosti OP.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta.

Občan se dopouští přestupku v případě, když:

– nepožádá o nový OP při skončení jeho platnosti a změně osobních údajů do 15 dnů po

obdržení příslušných dokladů

– neochrání OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením a zneužitím, neprodleně tuto

skutečnost neoznámí a do 15 dnů nepožádá o vydání nového OP

– ani po opakované výzvě nepožádá o vydání OP

– jinak neoprávněně nakládá s OP.

OP je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemek. Toto je také přestupkem.

21. Nejčastější dotazy

Platnost dosavadních OP – nemění se, zůstávají platné po dobu v nich uvedenou.

22. Další informace

Doba platnosti občanského průkazu:

– 5 let u občanů ve věku od 0 do 15 let

– 10 let u občanů starších 15 let

–  35 let u občanů starších 70 let

Dřívější skončení platnosti OP :

– po sňatku, rozvodu, ovdovění

– po zrušení údaje o místu trvalého pobytu

– ukončením trvalého pobytu na území ČR

– ohlášením ztráty, odcizení OP

 • Při ohlášení ztráty nebo odcizení OP se stává tento OP neplatným! Jeho neplatnost je po oznámení ztráty a odcizení zaznamenána v evidenci OP, což je z důvodu ochrany původního držitele, proti případnému zneužití OP. V případě, že ztracený nebo odcizený OP bude znovu nalezen, je nutné ho odevzdat, neboť jeho platnost nelze obnovit.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
stránky MV ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Změna jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, stavu (pokud má občan uveden v OP údaj o rodinném stavu). Při všech těchto změnách je povinnost požádat o nový OP.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Občanskosprávní odbor, oddělení osobních dokladů.

26. Kontaktní osoba

Petrová Věra, vedoucí odd. osobních dokladů, ohlašovny a evidence obyvatel, tel. 281005558

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 11. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Úřední hodiny oddělení osobních dokladů:

Po  7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Út  7.30 – 12.00

St  7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Čt  7.30 – 12.00

Pá  zavřeno

ČERVENEC A SRPEN polední pauza 12.00 – 13.00

Úřední hodiny Ministerstva vnitra, oddělení osobních dokladů:

Viz: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Adresa MV: Praha 4, Na Pankráci 72