ÚMČ P14

Osobní doklady / Vydávání občanských průkazů

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydávání občanských průkazů

4. Základní informace k životní situaci

 • Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena,  občan od narození do 15 let a občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR.
 • Údaj o rodinném stavu není povinný údaj, občan si zvolí, zda jej bude mít uveden v OP.
 • Do OP již nelze zapsat akademický titul ani vědeckou hodnost.

Všechny vydávané strojově čitelné OP od 2. 8. 2021 obsahují biometrické údaje:

 • biometrický snímek obličeje,
 • otisky prstů (pouze u občanů od 12 let).

Všechny občanské průkazy jsou vydávány  s kontaktním elektronickým čipem. Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic).
Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

Lhůty pro vydání občanského průkazu:

 • běžná lhůta: do 30 dnů (bezplatně)
 • za správní poplatek lze požádat o vydání OP v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Žádost o občanský průkaz podává občan starší 15 let osobně, případně opatrovník nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.
 • OP přebírá žadatel, pouze ve výjimečných případech, daných zákonem, může převzít zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a vlastnoručního podpisu je při podání žádosti nutná osobní přítomnost dotyčného občana. Týká se i dětí!

Pokud při podání žádosti o vydání občanského průkazu budou zjištěny rozpory v údajích, je žadatel povinen předložit potřebné doklady k odstranění rozporů, do té doby nebude možné žádost o OP podat. Podací místo vystaví žadateli na základě jeho požadavku potvrzení o této skutečnosti.

Potřebné doklady se předkládají v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O OP:

a) Žádost o nový OP

Občan je povinen předložit:

 • dosavadní OP

b) Žádost o první OP

Občan je povinen předložit:

 • rodný list, případně doklad o státním občanství (platný cestovní pas občana, nebo osvědčení o státním občanství vydané matrikou v místě trvalého pobytu)

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce.

Občan po dovršení 15 let věku, pokud OP již nemá,  je povinen podat žádost o první OP do 30 dnů od dovršení 15 let.

c) Žádost o vydání OP pro dítě 0 – 15 let

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.

Žadatel je povinen předložit:

 • rodný list, případně doklad o státním občanství dítěte (platný cestovní pas dítěte, nebo osvědčení o státním občanství vydané matrikou v místě trvalého pobytu)
 • případně stávající OP dítěte
 • svůj OP
 • zaplatit správní poplatek 100,- Kč.

d) Žádost o vydání OP po ztrátě nebo odcizení, poškození a zničení OP

Občan je povinen předložit:

 • doklad prokazující totožnost (cestovní pas nebo řidičský průkaz, rodný list nebo rodný a křestní list, případně doklad o státním občanství)
 • zaplatit správní poplatek 200,- Kč.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností nebo Policii ČR, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě.

e) Žádost o vydání OP žadateli bez trvalého pobytu na území ČR

Občan je povinen předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství (platný cestovní pas občana, nebo osvědčení o státním občanství)
 • zaplatit správní poplatek 200,- Kč

f) Žádost o vydání OP po nabytí státního občanství ČR

Občan je povinen předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Bezprostředně po nabytí státního občanství ČR lze požádat (nejpozději 2 měsíce po nabytí občanství) o vydání dočasného občanského průkazu s platností na dobu 2 měsíce.

Žádost o vydání dočasného občanského průkazu

K tomu je občan povinen předložit:

 • 2 fotografie
 • doklad o státním občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana
 • zaplatit správní poplatek 200,- Kč, osoba mladší 15 let 100,- Kč.

g) Žádost o vydání OP občanovi, který je omezen ve svéprávnosti

Občan je povinen předložit:

 • OP, pokud nemá, tak jiný doklad prokazující totožnost (cestovní pas, rodný list, případně doklad o státním občanství)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti

Osoba, která za žadatele podle rozhodnutí o omezení svéprávnosti podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit:

 • OP žadatele nebo rodný list žadatele, případně doklad o jeho státním občanství České republiky, nebo cestovní pas žadatele,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti žadatele
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad a
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.

PŘEVZETÍ HOTOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Kdo:

OP přebírá žadatel, pouze ve výjimečných případech daných zákonem může převzít zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Kde:

Občanské průkazy vydávané ve standardní lhůtě do 30 dnů:

 • Občan si OP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání.
 • Občanský průkaz je možné převzít i u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvedl v žádosti, za správní poplatek 100,- Kč.
 • Nemůže-li se žadatel z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu, je možné po domluvě převzetí občanského průkazu i mimo pracoviště úřadu.
 • Pokud má žadatel zřízenu datovou schránku fyzické osoby, nebo pokud při podání žádosti uvede kontaktní údaje (telefon, e-mail), bude vyrozuměn o možnosti převzetí hotového dokladu.

Občanské průkazy vydávané v kratších lhůtách:

 • v pracovních dnech do 24 hodin – převzít hotový OP je možné pouze u Ministerstva vnitra
 • do 5 pracovních dnů – převzít hotový OP je možné buďto u úřadu, u kterého byla podána žádost, nebo u Ministerstva vnitra.

Při převzetí občanského průkazu si může občan zadat bezpečnostní osobní kód (obdoba PINu u platební karty), který si libovolně zvolí (4-10 číslic).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

a) Podání žádosti o OP, viz bod 6.

b) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností nebo Policii ČR, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o OP, vydávaný ve lhůtě do 30 dnů, může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost o OP, vydávaný ve zkrácené lhůtě, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bratří Venclíků 1072, pracoviště občanských průkazů, přízemí
telefon: 225 295 554, 555

úřední hodiny

Upozorňujeme občany, že z důvodu zvýšeného nárůstu žádostí o osobní doklady, zejména cestovní pasy, je nutné počítat s delším odbavením. Doporučujeme využít úředních hodin v úterý a čtvrtek dopoledne. V případě přetížení agend se vydávání pořadových lístků na odbavení klientů uzavírá dle aktuální situace i dříve. Děkujeme za pochopení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod č. 6.

Upozornění: Doklady potřebné k vydání OP se předkládají v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud občan požádá o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra, vybírá část správního poplatku ORP při podání žádosti a část správního poplatku MV ČR.
V ostatních případech se správní poplatek platí při podání žádosti o OP.

VÝŠE SPRÁVNÍHO POPLATKU:

Za vydání OP pro občana bez trvalého pobytu – 200,- Kč.

Za vydání OP pro občana mladšího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 100,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300,- Kč, případně 200,- a 100,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500,- Kč, případně 250,- a 250,- při výdeji u MV.

Za vydání OP pro občana staršího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – bez poplatku,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500,- Kč, případně 250,- a 250,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000,- Kč, případně 500,- a 500,- při výdeji u MV.

Za vydání OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200,- Kč.

Za vydání dočasného OP (po nabytí státního občanství) – 200,- Kč, do 15 let 100,- Kč.

Za vydání OP z jiného důvodu více než 6 měsíců před koncem platnosti dosavadního OP  – 200,- Kč

Za převzetí OP u jiného úřadu, než kde byla podána žádost – 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • standardní lhůta: OP se vyhotoví občanovi do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání,
 • zkrácené lhůty: do 24 hod nebo 5 pracovních dnů.
 • dočasný občanský průkaz (po nabytí státního občanství): doba vydání do 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

 

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání k Magistrátu hl.m. Prahy proti rozhodnutí o skončení platnosti OP.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta

Občan se dopouští přestupku, jestliže:

 • nepožádá o nový OP při skončení jeho platnosti a změně osobních údajů do 15 dnů po obdržení příslušných dokladů
 • neochrání OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením a zneužitím, neprodleně tuto skutečnost neoznámí a do 15 dnů nepožádá o vydání nového OP
 • ani po opakované výzvě nepožádá o vydání OP
 • jinak neoprávněně nakládá s OP
 • OP je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemek. Toto je také přestupkem.

21. Nejčastější dotazy

Platnost dosavadních OP po změně právní úpravy v r. 2021: nemění se, OP zůstávají platné po dobu v nich uvedenou, neprovádí se žádná hromadná výměna starších typů OP.

22. Další informace

Doba platnosti občanského průkazu:

 • 1 rok u občanů, u nichž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů
 • 5 let u občanů ve věku od 0 do 15 let
 • 10 let u občanů starších 15 let
 • 35 let u občanů starších 70 let

Dřívější skončení platnosti OP:

 • ohlášením ztráty nebo odcizení OP (POZOR: v případě, že ztracený nebo odcizený OP bude znovu nalezen, je nutné ho odevzdat, neboť jeho platnost je již skončena a zaznamenána v evidenci a nelze ji obnovit).
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území ČR
 • pozbytím státního občanství ČR
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
 • převzetím nového občanského průkazu
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu, pokud jeho platnost již dříve neskončila ohlášením ztráty/odcizení
 • uplynutím 45 dnů ode dne změny: trvalého pobytu, jména, příjmení, rodného čísla, nebo rodinného stavu (či údaje o registrovaném partnerství), pokud je v OP uveden

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

stránky MV ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna jména, příjmení, trvalého pobytu, rodného čísla, stavu (pokud má občan uveden v OP údaj o rodinném stavu). Při všech těchto změnách je povinnost požádat o nový OP do 15 dnů.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend a přestupků, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Vendula Dubcová, vedoucí odd. osobních dokladů a evidence obyvatel, tel. 225 295 558

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace