ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Osobní doklady – Vydávání občanských průkazů

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání občanských průkazů

4. Základní informace k životní situaci

 • Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena,  občan od narození do 15 let a občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR.
 • Údaj o rodinném stavu není povinný údaj, občan si zvolí, zda jej bude mít uveden v OP.
 • Do OP již nelze zapsat akademický titul ani vědeckou hodnost.

Všechny vydávané strojově čitelné OP od 2. 8. 2021 obsahují biometrické údaje:

 • biometrický snímek obličeje,
 • otisky prstů (pouze u občanů od 12 let).

Všechny občanské průkazy jsou vydávány  s kontaktním elektronickým čipem. Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic).
Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

Lhůty pro vydání občanského průkazu:

 • běžná lhůta: do 30 dnů (bezplatně)
 • za správní poplatek lze požádat o vydání OP v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Žádost o občanský průkaz podává občan starší 15 let osobně, případně opatrovník nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.
 • OP přebírá žadatel, pouze ve výjimečných případech, daných zákonem, může převzít zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a vlastnoručního podpisu je při podání žádosti nutná osobní přítomnost dotyčného občana. Týká se i dětí!

Pokud při podání žádosti o vydání občanského průkazu budou zjištěny rozpory v údajích, je žadatel povinen předložit potřebné doklady k odstranění rozporů, do té doby nebude možné žádost o OP podat. Podací místo vystaví žadateli na základě jeho požadavku potvrzení o této skutečnosti.

Potřebné doklady se předkládají v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O OP:

a) Žádost o nový OP

Občan je povinen předložit:

 • dosavadní OP

b) Žádost o první OP

Občan je povinen předložit:

 • rodný list, případně doklad o státním občanství (platný cestovní pas občana, nebo osvědčení o státním občanství vydané matrikou v místě trvalého pobytu)

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce.

Občan po dovršení 15 let věku, pokud OP již nemá,  je povinen podat žádost o první OP do 30 dnů od dovršení 15 let.

c) Žádost o vydání OP pro dítě 0 – 15 let

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.

Žadatel je povinen předložit:

 • rodný list, případně doklad o státním občanství dítěte (platný cestovní pas dítěte, nebo osvědčení o státním občanství vydané matrikou v místě trvalého pobytu)
 • případně stávající OP dítěte
 • svůj OP
 • zaplatit správní poplatek 100,- Kč.

d) Žádost o vydání OP po ztrátě nebo odcizení, poškození a zničení OP

Občan je povinen předložit:

 • doklad prokazující totožnost (cestovní pas nebo řidičský průkaz, rodný list nebo rodný a křestní list, případně doklad o státním občanství)
 • zaplatit správní poplatek 200,- Kč.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností nebo Policii ČR, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě.

e) Žádost o vydání OP žadateli bez trvalého pobytu na území ČR

Občan je povinen předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství (platný cestovní pas občana, nebo osvědčení o státním občanství)
 • zaplatit správní poplatek 200,- Kč

 f) Žádost o vydání OP po nabytí státního občanství ČR

Občan je povinen předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidencích EO a OP.

Bezprostředně po nabytí státního občanství ČR lze požádat (nejpozději 2 měsíce po nabytí občanství) o vydání dočasného občanského průkazu s platností na dobu 2 měsíce.

Žádost o vydání dočasného občanského průkazu

K tomu je občan povinen předložit:

 • 2 fotografie
 • doklad o státním občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana
 • zaplatit správní poplatek 200,- Kč, osoba mladší 15 let 100,- Kč.

g) Žádost o vydání OP občanovi, který je omezen ve svéprávnosti

Občan je povinen předložit:

 • OP, pokud nemá, tak jiný doklad prokazující totožnost (cestovní pas, rodný list, případně doklad o státním občanství)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti

Osoba, která za žadatele podle rozhodnutí o omezení svéprávnosti podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit:

 • OP žadatele nebo rodný list žadatele, případně doklad o jeho státním občanství České republiky, nebo cestovní pas žadatele,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti žadatele
 • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad a
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele.

PŘEVZETÍ HOTOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Kdo:

OP přebírá žadatel, pouze ve výjimečných případech daných zákonem může převzít zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Kde:

Občanské průkazy vydávané ve standardní lhůtě do 30 dnů:

 • Občan si OP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání.
 • Občanský průkaz je možné převzít i u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvedl v žádosti, za správní poplatek 100,- Kč.
 • Nemůže-li se žadatel z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu, je možné po domluvě převzetí občanského průkazu i mimo pracoviště úřadu.
 • Pokud má žadatel zřízenu datovou schránku fyzické osoby, nebo pokud při podání žádosti uvede kontaktní údaje (telefon, e-mail), bude vyrozuměn o možnosti převzetí hotového dokladu.

Občanské průkazy vydávané v kratších lhůtách:

 • v pracovních dnech do 24 hodin – převzít hotový OP je možné pouze u Ministerstva vnitra
 • do 5 pracovních dnů – převzít hotový OP je možné buďto u úřadu, u kterého byla podána žádost, nebo u Ministerstva vnitra.

Při převzetí občanského průkazu si může občan zadat bezpečnostní osobní kód (obdoba PINu u platební karty), který si libovolně zvolí (4-10 číslic).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

a) Podání žádosti o OP, viz bod 6.

b) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití OP je občan povinen neprodleně nahlásit kterémukoliv úřadu s rozšířenou působností nebo Policii ČR, v cizině pak na nejbližším zastupitelském úřadě.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bratří Venclíků 1072, pracoviště občanských průkazů, přízemí
telefon: 225 295 554, 555

úřední hodiny

Upozorňujeme občany, že z důvodu zvýšeného nárůstu žádostí o osobní doklady, zejména cestovní pasy, je nutné počítat s delším odbavením. Doporučujeme využít úředních hodin v úterý a čtvrtek dopoledne. V případě přetížení agend se vydávání pořadových lístků na odbavení klientů uzavírá dle aktuální situace i dříve. Děkujeme za pochopení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod č. 6.

Upozornění: Doklady potřebné k vydání OP se předkládají v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud občan požádá o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra, vybírá část správního poplatku ORP při podání žádosti a část správního poplatku MV ČR.
V ostatních případech se správní poplatek platí při podání žádosti o OP.

VÝŠE SPRÁVNÍHO POPLATKU:

Za vydání OP pro občana bez trvalého pobytu – 200,- Kč.

Za vydání OP pro občana mladšího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 100,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300,- Kč, případně 200,- a 100,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500,- Kč, případně 250,- a 250,- při výdeji u MV.

Za vydání OP pro občana staršího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – bez poplatku,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500,- Kč, případně 250,- a 250,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000,- Kč, případně 500,- a 500,- při výdeji u MV.

Za vydání OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy200,- Kč.

Za vydání dočasného OP (po nabytí státního občanství) – 200,- Kč, do 15 let 100,- Kč.

Za vydání OP z jiného důvodu více než 6 měsíců před koncem platnosti dosavadního OP  – 200,- Kč

Za převzetí OP u jiného úřadu, než kde byla podána žádost – 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • standardní lhůta: OP se vyhotoví občanovi do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání,
 • zkrácené lhůty: do 24 hod nebo 5 pracovních dnů.
 • dočasný občanský průkaz (po nabytí státního občanství): doba vydání do 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít