ÚMČ P14

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Odbor právních a kontrolních činností

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Základní informace k životní situaci

Nestanoveno

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, každá fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Instrukce Úřadu městské části Praha 14

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně v podatelně úřadu, datovou schránkou, prostřednictvím elektronické adresy podatelny úřadu, poštou. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není–li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší–li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší–li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor právních a kontrolních činností, úsek kontroly a stížností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úsek kontroly a stížností, odboru právních a kontrolních stížností: tel. 225 295 247, 225 295 252.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné, je možno využít Žádost o poskytnutí informace – fyzická osoba a Žádost o poskytnutí informace – právnická osoba– také v informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazebník úhrad za poskytování informací

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta na vyřízení žádosti o poskytnutí informace je 15 dní, z vážných důvodů může být dle §14 zákona č. 106/1999 Sb., InfZ prodloužena nejvýše o 10 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle obsahu žádosti

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle obsahu žádosti

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz, IDS: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:
posta@praha14.cz (pouze pro zásilky opatřené elektronickým podpisem)
podatelna@praha14.cz (ostatní zásilky)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Žádné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 14, nadřízenému orgánu (MHMP).

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat u Úřadu městské části Praha 14 ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 6.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

www.praha14.cz

22. Další informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nestanoveno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, odbor právních a kontrolních činností, úsek kontroly a stížností.

26. Kontaktní osoba

Bc. Soňa Mrvová, tel: 225 295 247, e-mail: sona.mrvova@praha14.cz

Jarmila Lískovcová, tel: 225 295 252, e-mail: jarmila.liskovcova@praha14.cz.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 3. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

———

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———