ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Kancelář tajemníka

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Základní informace k životní situaci

Nestanoveno

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, každá fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Instrukce Úřadu městské části Praha 14 QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně v podatelně úřadu, datovou schránkou, prostřednictvím elektronické adresy podatelny úřadu, poštou. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není–li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší–li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší–li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, odbor kanceláře tajemníka, oddělení kontroly a stížností, odboru kanceláře tajemníka a oddělení informační kanceláře, odboru kanceláře tajemníka.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení kontroly a stížností, odboru kanceláře tajemníka: tel. 225 295 247, 225 295 252 a oddělení informační kanceláře, odboru kanceláře tajemníka: tel. 225 295 270, 225 295 390.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné, je možno využít QF_42-02-04-01_Žádost  o poskytnutí informace fyzická_osobaQF_42-02-04-02_Žádost o poskytnutí informace právnická_osoba – také v informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazebník úhrad za poskytování informací

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta na vyřízení žádosti o poskytnutí informace je 15 dní, z vážných důvodů může být dle §14, odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., InfZ prodloužena nejvýše o 10 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle obsahu žádosti

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle obsahu žádosti

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz, IDS: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:
posta@praha14.cz (pouze pro zásilky opatřené elektronickým podpisem)
podatelna@praha14.cz (ostatní zásilky)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Žádné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 14, nadřízenému orgánu (MHMP).

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat u Úřadu městské části Praha 14 ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

www.praha14.cz

22. Další informace

zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nestanoveno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, Kancelář tajemníka

26. Kontaktní osoba

Irena Vítovcová: tel. 225295390, e-mail: Irena.Vitovcova@praha14.cz
Mgr. Dana Davidová, tel: 225295253, e-mail: Dana.Davidova@praha14.cz
Bc. Soňa Mrvová, tel: 225 295 247, e-mail: sona.mrvova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 12. 2015

29. Datum konce platnosti popisu

———

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———