ÚMČ P14

Evidence obyvatel / Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (adresy bydliště)

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (adresy bydliště)

4. Základní informace

 • Žádat o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v evidence obyvatel lze pouze tehdy, jestliže osoba, jejíž pobyt má být úředně zrušen, na dané adrese již nebydlí.
 • Nelze žádat o zrušení pobytu své vlastní osoby (tj. nelze se tzv. „přihlásit na úřad“).
 • Evidování údaje o místu trvalého pobytu na adrese ohlašovny (úřadu) je pouze dočasné, jen jako důsledek správního řízení pro osobu, jíž byl úředně zrušen údaj o dosavadním trvalém pobytu, než se tato osoba přihlásí k trvalému pobytu na novou adresu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osobou oprávněnou k podání žádosti je držitel nájemní smlouvy k danému objektu nebo jeho části (např. nájemce bytu), nebo vlastník objektu (nemovitosti).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel doloží, že je oprávněn podat žádost (viz bod 2), a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro zrušení trvalého pobytu, tj. že navrhovaná osoba pozbyla nebo nemá oprávnění k užívání objektu nebo jeho části, a také že se zde již nezdržuje.

Postup řešení:

 • Podání žádosti do podatelny úřadu obce (městské části), na jejímž území je předmětná adresa, a to osobně (formulář viz níže), poštou, datovou schránkou, nebo elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem.
 • Zaplatit správní poplatek – viz níže
 • Žádost projedná úřad ve správním řízení a buďto rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo žádosti nevyhoví.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti na příslušný úřad obce (městské části) a zaplacení správního poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad obce (městské části), do jehož územního obvodu spadá adresa, na které má být trvalý pobyt občanovi úředně zrušen.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor správních agend a přestupků
Bratří Venclíků 1072, 1. patro
referentka správního řízení Jiřina Růženská, tel. 281005552

úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné doložit

Oprávněná osoba dokládá k žádosti:

 • nájemní smlouvu (jde-li o nájemce objektu nebo jeho části). Jde-li o majitele, výpis z katastru nemovitostí již předkládat nemusí, správní úřad si vlastnictví ověří sám náhledem do KN;
 • doklad o zániku užívacího práva k bytu (nebo objektu) osoby, jíž má být údaj o trvalém pobytu zrušen: např. rozhodnutí soudu, dohodu manželů o dalším užívání bytu v souvislosti s rozvodem, změnu nájemní smlouvy, dodatek o změně nájemce  pouze na žadatele, výpověď nájemní smlouvy, protokol o převzetí bytu od předchozího nájemce apod.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana v evidenci obyvatel – k vyzvednutí také v informační kanceláři ÚMČ Praha 14.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu činí 100.- Kč za každou navrženou osobu. Poplatek lze uhradit v pokladně úřadu, nebo bezhotovostní platbou na č. účtu zdejšího úřadu č. 19–9800050998/6000, variabilní symbol 1361131415, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení žadatele. Referentka správního řízení si úhradu ověří.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů, v případě omluvy účastníků řízení z jednání apod. se lhůta přiměřeně prodlužuje. Do této doby se nezapočítává doba stanovená na doplnění žádosti na základě výzvy správního orgánu žadateli.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoba, o jejíž zrušení trvalého pobytu se jedná. Dále spolunájemce, případně spolumajitel objektu nebo jeho vymezené části.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby vyzve správní orgán žadatele k doplnění jeho žádosti, nebo jej předvolá k ústnímu  vyjádření do protokolu, případně vyzve k navržení důkazů či svědků.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 • elektronické podání žádosti na adresu podatelny úřadu; žádost musí být podepsána certifikovaným elektronickým podpisem
 • elektronické podání žádosti do do datové schránky úřadu.

(Je však nutno zároveň zajistit dodání požadovaných příloh.)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz, nebo prostřednictvím aplikace MV ČR.

18. Jaké jsou související přepisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vše v platném znění.

19. Jaké  jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí zdejšího úřadu k Magistrátu hl. m. Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za přestupek v případě nesplnění povinnosti požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

21. Nejčastější dotazy

—–

22. Další informace

 • Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti (§ 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel).
 • Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je místem trvalého pobytu dotyčného občana sídlo ohlašovny (tzv. úřední adresa).
 • Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu skončí platnost občanského průkazu občana, kterému byl údaj zrušen. Občan je povinen do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádat o vydání nového občanského průkazu. Nesplnění této povinnosti je přestupkem.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání nového občanského průkazu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend a přestupků

26. Kontaktní osoba

Jiřina Růženská, referentka správního řízení, tel. 281005552

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.1.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

—–