ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (adresy bydliště)

1. Základní informace
Lze požádat o zrušení údaje o trvalém bydlišti osobě (pouze) na dané adrese již nebydlící. Upozornění: nelze požádat o zrušení ke své osobě – nelze se tzv. nahlásit na úřad. Evidování údaje o místu trvalého pobytu na úřadě je pouze dočasné, jako výsledek dále uvedeného správního řízení pro osobu, jíž je úředně zrušen údaj o dosavadním trvalém pobytu, do doby přihlášení na nové místo trvalého pobytu. Údaj o bydlišti se standardně změní pouze přihlášením na nové trvalé bydliště.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává oprávněná osoba, jíž je držitel nájemní smlouvy k danému objektu, nebo vlastník tohoto objektu (nemovitosti).

3. Jaké jsou podmínky

Žadatel doloží a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro vyhovění jeho žádosti, tj. že je oprávněnou osobou, navrhovaná osoba pozbyla nebo nemá oprávnění k užívání objektu, a také se zde již nezdržuje.

4. Postup řešení

Podáním žádosti do podatelny úřadu, a to osobně ( formulář viz níže), poštou, datovou schránkou, nebo elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem. (Zároveň je nutno zaplatit správní poplatek – viz níže.) Žádost projedná ve správním řízení občanskosprávní odbor úřadu.

5. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad m.č. Praha 14, občanskosprávní odbor

6. Jaké doklady je nutné doložit

Oprávněná osoba dokládá ( k žádosti):

  • Nájemní smlouvu . Výpis z katastru nemovitostí se po 1. lednu 2016 již nedokládá. Správní úřad si vlastnictví žadatele ověří vlastním náhledem do KN.
  • Rozhodnutí soudu o zbavení užívacího práva k bytu (nebo objektu) osoby, jíž má být údaj zrušen.
  • Dohodu manželů o dalším užívání bytu v souvislosti s rozvodem manželství. A na to navazující změnu nájemní smlouvy k danému bytu / Dodatek ke smlouvě o změně nájemce  pouze na žadatele/.

Další nutné doklady:

  • Jsou-li v nájemní smlouvě uvedeni další nájemci, je nutné, aby žádost podali všichni. Manželé jsou spolunájemci.
  • Majitel bytu nebo jeho nájemce také musí doložit předchozí vazbu na daný byt osoby, jíž žádá zrušit údaj o trvalém pobytu, tj. doložit nájemní smlouvu, výpověď z této smlouvy, protokol o převzetí bytu od původního nájemce, příp. další doklady.
  • V případě, že má žadatel zřízenou datovou schránku, uvede také její ID, neboť je přednostně obesílán touto cestou.

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář viz Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(y). K vyzvednutí také v informační kanceláři úřadu.

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost je od 1. ledna 2016 zpoplatněna částkou 100.- Kč za každou osobu navrženou k projednání. Poplatek lze uhradit hotově v podatelně úřadu, nebo bezhotovostní platbou na č. účtu zdejšího úřadu č. 19–9800050998/6000, variabilní symbol 1361131415, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení žadatele. Referentka správ. řízení si úhradu ověří.

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů, v případech omluv účastníků řízení z jednání apod. se lhůta přiměřeně prodlužuje. Do této doby se nezapočítává doba stanovená na doplnění žádosti na základě výzvy správního orgánu žadateli.

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoba(y), jimž je žádáno zrušit adresu pobytu. Dále spolunájemce, případně spolumajitel nemovitosti.

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby vyzve správní orgán žadatele k doplnění jeho žádosti, nebo jej předvolá k ústnímu  vyjádření do protokolu, případně vyzve k navržení důkazů či svědků.

12. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektron. podání na zdejší podatelnu, v případě, že je podepsána certifikovaným podpisem, nebo do datové schránky. ( Je však nutno zároveň zajistit dodání požadovaných příloh.)

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

14. Jaké jsou související přepisy

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vše v platném znění.

15. Jaké  jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí zdejšího úřadu k Magistrátu hl. m. Prahy.

16. Kontaktní osoba

Dotazy odpoví referentka správního řízení Jiřina Růženská, tel. 281005552.

Poslední aktualizace: dne 23. 11. 2020

Provedl a zodpovídá: Mgr. J. Kryštof, ved. OSO