Samospráva ÚMČ Praha 14

DOTACE NA MČ PRAHA 14

MČ Praha 14 podporuje v rámci naplňování svých strategií kvalitní a udržitelný život na svém území.

Finančně jsou pravidelně prostřednictvím dotačních programů podporovány oblasti:

 • sociální a návazné služby
 • pečovatelské služby
 • kultura a umělecká činnost
 • MA 21 a  globální témata
 • sport, tělovýchova a volný čas

Podání žádosti, její správa a komunikace žadatele s úřadem probíhá v digitálním prostředí dotačního portálu. Račte vstoupit …

Dotační portál MČ Praha 14

K účasti na dotačním programu MČ Praha 14 je třeba:

 • smysluplný projekt, který odpovídá některému z dotačních témat a promyšlený rozpočet
 • přístup na internet (prohlížeč Mozilla Firefox, Google Chrome nebo Microsoft Edge)
 • mailovou adresu
 • aktivní datovou schránku
 • založený profil na dotačním portálu MČ Praha 14
 • elektronický podpis k parafování veřejnoprávní smlouvy
 • znát Pravidla dotačního programu!

Kompletní informace k jednotlivým ročníkům dotačních programů včetně pravidel ve všech vyhlášených oblastech naleznete níže.


Aktuality pro rok 2024

Máte už na rok 2024 připravený projekt a chystáte se podat žádost o dotaci? Nezapomeňte si prostudovat aktuální pravidla dotačních programů.

V roce 2024 budou veřejnoprávní smlouvy k dotačnímu programu tvořeny v elektronické podobě. Smlouvy bude možné parafovat pouze elektronickým podpisem. MČ Praha 14 uznává pouze zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovanou certifikační autoritou. Pokud máte v rejstříku uvedenou informaci o způsobu jednání a podepisování za organizaci, můžete si zajistit elektronický podpis na fyzickou osobu, která může za organizaci jednat.

Vyvarujte se chyb při vyúčtování dotací.

Zde uvádíme nejčastější chyby, ke kterým dochází:

 • nepředložené originály dokumentů (například bankovní výpis, faktura, účet, dohoda o provedení práce, pokladní deník),
 • doložený výdaj neodpovídá ve vyúčtování struktuře rozpočtu schválené v žádosti,
 • neprokázané zaúčtování a čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace,
 • nerespektování termínů (změna využití dotace a vyúčtování dotací – hrozí porušení rozpočtové kázně),
 • nezaslání kompletní závěrečné zprávy o realizaci projektu (chybí cíl, počet zúčastněných osob, povinná publicita a fotodokumentace, informace k příloze smlouvy).

V případě veřejnosprávní kontroly jste povinni hmotný majetek nebo opravu pořízenou z dotace fyzicky doložit na místě.


  

Prostředky povinné publicity – loga MČ Praha 14:

Příjemce dotace je povinen v rámci publicity projektů podpořených z finančních prostředků MČ Praha 14 zveřejnit informaci o finanční podpoře poskytovatele s uvedením jeho loga. Více informací naleznete v pravidlech jednotlivých dotačních programů.  

PŘÍSPĚVEK LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Z MČ PRAHA 14 NA OSOBNÍ ASISTENCI A PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Specifikace
žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2024
Vyhlášení dotačního programu
dne 18. 12. 2023 usnesení č. 782/RMČ/2023
Termín příjmu žádosti 1. 3. až 31. 3. 2024
Dokumenty ke stažení Pravidla jednoleté dotace fyzické osoby 2024
Vzor smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace 2024
Žádost o jednoletou dotaci 2024
Formulář – finanční vypořádání jednoleté dotace 2024
Přidělení dotací
Seznam podpořených osob
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

JEDNOLETÁ PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14 NEBO OBČANŮM MČ PRAHA 14

Specifikace
žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2024
Vyhlášení dotačního programu
dne 18. 12. 2023 usnesení č. 783/RMČ/2023
Termín příjmu žádosti 15. 2. až 15. 3. 2024
Dokumenty ke stažení Pravidla jednoleté dotace sociální a návazné 2024
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace – sociální
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace – návazné
Přidělení dotací
Seznam podpořených organizací
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

DOTAČNÍ PROGRAM PRO PODPORU KULTURY, SPORTU, VOLNÉHO ČASU A GLOBÁLNÍCH TÉMAT

Oblasti Kultura a umělecká činnost
Sport, tělovýchova a volný čas
Aktivity a osvěta k tématům udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti
Dotační období rok 2024
Vyhlášení dotačního programu dne 20. 11. 2023 usnesením č. 698/RMČ/2023
Termín příjmu žádostí 8. 1. – 31. 1. 2024
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu 2024
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Přidělení dotací dne 8. 4. 2024 usnesením č.187RMČ2024
Seznam podpořených organizací Přidělené dotace
Kontaktní osoby Andrea Mesiariková, Úřad MČ Praha 14 – oddělení strategického plánování, tel. 225 295 493, e-mail: andrea.mesiarikova@praha14.cz

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO OBČANY MČ PRAHA 14

Specifikace
Dotace na provozování pečovatelské služby pro občany městské části v roce 2024
Dotační období
rok 2024
Vyhlášení dotačního programu
dne 29. 5. 2023, usnesení č. 302/RMČ/2023
Termín příjmu žádosti 3. 7. – 23. 7. 2023
Dokumenty ke stažení Pravidla dotace

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu – do 1 mil. Kč

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu – nad 1 mil. Kč

Přidělení dotací dne 12. 12. 2023, usnesení č. 082/ZMČ/2023
Seznam podpořených organizací
Přidělené dotace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

 

PŘÍSPĚVEK LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Z MČ PRAHA 14 NA OSOBNÍ ASISTENCI A PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Specifikace
žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2023
Vyhlášení dotačního programu
dne 23. 1. 2023 usnesení č. 30/RMČ/2023
Termín příjmu žádosti 1. 3. až 31. 3. 2023
Dokumenty ke stažení Pravidla jednoleté dotace fyzické osoby 2023
Vzor smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace 2023
Žádost o jednoletou dotaci_2023
Formulář – finanční vypořádání jednoleté dotace 2023
Přidělení dotací dne 29. 5. 2023 usnesení č. 301/RMČ/2023
Seznam podpořených osob
Přidělené dotace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

JEDNOLETÁ PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14 NEBO OBČANŮM MČ PRAHA 14

Specifikace
žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2023
Vyhlášení dotačního programu
dne 19. 12. 2022 usnesení č. 774 / RMČ / 2022
Termín příjmu žádosti 15. 2. až 15. 3. 2023
Dokumenty ke stažení Pravidla jednoleté dotace sociální a návazné 2023
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace – sociální
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace – návazné
Přidělení dotací dne 29. 5. 2023 usnesení č. 301/RMČ/2023
Seznam podpořených organizací
Přidělené dotace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

DOTAČNÍ PROGRAM VÍCELETÁ PODPORA REALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGISTROVANÝCH PODLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, NA ROKY 2023 – 2024

Specifikace
víceletý (dvouletý) dotační program
Dotační období
rok 2023/2024
Vyhlášení dotačního programu
dne 19. 12. 2022 usnesení č. 775 / RMČ / 2022
Termín příjmu žádostí 1. 2. – 28. 2. 2023
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu Víceletá podpora realizace sociálních služeb

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Přidělení dotací dne 29. 5. 2023 usnesení č. 303/RMČ/2023, č. 047/ZMČ/2023
Seznam podpořených organizací
Přidělené dotace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

DOTAČNÍ PROGRAM PRO PODPORU KULTURY, SPORTU, VOLNÉHO ČASU, MA 21 A GLOBÁLNÍCH TÉMAT

Oblasti Kultura a umělecká činnost
Sport, tělovýchova a volný čas
Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti
Dotační období rok 2023
Vyhlášení dotačního programu dne 21. 11. 2022 usnesením č. 699/RMČ/2022
Termín příjmu žádostí 9. 1. – 31.1. 2023
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu 2023
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Přidělení dotací dne 13. 3. 2023 usnesení č. 115/RMČ/2023
Seznam podpořených organizací Přidělené dotace
Kontaktní osoby Zora Straková, Úřad MČ Praha 14 – odbor strategického řízení a komunikace, oddělení strategického plánování a komunikace,
tel.: 281 005 344, e-mail: zora.strakova@praha14.cz

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO OBČANY MČ PRAHA 14

Specifikace
Dotace na provozování pečovatelské služby pro občany městské části v roce 2023
Dotační období
rok 2023
Vyhlášení dotačního programu
dne 23. 5. 2022, usnesení č. 281/RMČ/2022

dne 23. 6. 2022, usnesení č. 038/ZMČ/2022

Termín příjmu žádosti 1. 7. – 22. 7. 2022
Dokumenty ke stažení Pravidla dotace

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu – do 1 mil. Kč

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu – nad 1 mil. Kč

Přidělení dotací dne 6. 9. 2022, usnesení č. 64/ZMČ/2022
Seznam podpořených organizací
Přidělené dotace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

 

Dotační program víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. Kolo / dofinancování služeb/ na rok 2022

Specifikace
víceletý (dvouletý) dotační program – 2. KOLO /dofinancování služeb/na rok 2022

Pozor – žádost lze podat na podporu sociálních služeb, které byly podpořeny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 15/ZMČ/2021 ze dne 27. 4. 2021, v dotačním programu Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona o sociálních službách.

Dotační období
rok 2021/2022 dofinancování na rok 2022
Vyhlášení dotačního programu
dne 23. 6. 2022 usnesení č. 37/ZMČ/2022
Termín příjmu žádostí 28. 7. – 7 . 8. 2022
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu Víceletá podpora realizace sociálních služeb – DOFINANCOVÁNÍ

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na DOFINANCOVÁNÍ 

Žádost na dofinancování poskytnuté dotace 2022

Přidělení dotací dotace přiděleny usnesením usnesením č. 065/ZMČ/2022
Seznam podpořených organizací
Přehled podpořených organizací
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu

Specifikace
žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2022
Vyhlášení dotačního programu
dne 10. 1. 2022 usnesení č. 11/RMČ/2022
Termín příjmu žádosti 1. 3. až 31. 3. 2022
Dokumenty ke stažení Pravidla jednoleté dotace fyzické osoby 2022
Vzor smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace 2022
Žádost o jednoletou dotaci 2022 
Formulář – finanční vypořádání jednoleté dotace  2022
Přidělení dotací Usnesení Rady MČ P14 č. 279/RMČ/2022
Seznam podpořených organizací
Přidělené dotace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

Dotační program pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času

Oblast
Sport, tělovýchova a volný čas
Dotační období rok 2022
Vyhlášení dotačního programu dne 11. 4. 2022 usnesení č. 187/RMČ/2022
Termín příjmu žádostí 12. 5. – 27. 5. 2022
Dokumenty ke stažení Dotační program MČ Praha 14 pro rok 2022 – sport
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Přidělení dotací Usnesení Rady MČ P 14 č. 404/RMČ/2022
Seznam podpořených organizací Přidělené finance
Kontaktní osoby Zora Straková, Úřad MČ P14 – odbor strategického řízení a komunikace, tel.: 281 005 344, e-mail: zora.strakova@praha14.cz

Dotační program pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat

Oblasti Kultura a umělecká činnost
Sport, tělovýchova a volný čas
Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti
Dotační období rok 2022
Vyhlášení dotačního programu dne 13. 12. 2021 usnesení č. 847/RMČ/2021
Termín příjmu žádostí 17. 1. – 11. 2. 2022
Dokumenty ke stažení Dotační program MČ Praha 14 pro rok 2022
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Přidělení dotací dne 25. 4. 2022 usnesení č. 208/RMČ/2022
Seznam podpořených organizací Návrhy přidělených dotací oblast I A,B,C_2022
Kontaktní osoby Kultura a umělecká činnost

Ing. Zdenka Rehbergerová, Úřad MČ P14 – odbor kancelář starosty, oddělení strategického plánování a komunikace, tel.: 281 005 278, e-mail: zdenka.rehbergerova@praha14.cz

Sport, tělovýchova, volný čas a Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti

Zora Straková, Úřad MČ P14 – odbor kancelář starosty, oddělení strategického plánování a komunikace, tel.: 281 005 344, e-mail: zora.strakova@praha14.cz


Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14

Specifikace
žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2022
Vyhlášení dotačního programu
dne 13. 12. 2021 usnesení č. 848/RMČ/2021
Termín příjmu žádosti 15. 2. až 15. 3. 2022
Dokumenty ke stažení Pravidla jednoleté dotace sociální a návazné 2022
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace – sociální
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace – návazné
Přidělení dotací Usnesení Rady MČ P14 č. 280/RMČ/2022
Seznam podpořených organizací
Přidělené dotace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

Dotační program podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14

Specifikace
Dotace na provozování pečovatelské služby pro občany městské části v roce 2022
Dotační období
rok 2022
Vyhlášení dotačního programu
dne 24. 6. 2021 usnesení č. 38/ZMČ/2021
Termín příjmu žádosti 27. 7. – 6. 8. 2021
Dokumenty ke stažení Pravidla dotace na PS 2022
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na PS 2022
Přidělení dotací dne 30. 8. 2021 usnesení RMČ P14 č. 545/RMČ/2021

dne 12. 10. 2021 usnesení ZMČ P14 č. 59/ZMČ/2021

Seznam podpořených organizací
Přehled podpořených organizací
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

Dotační program podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14

Specifikace
Dotace na provozování pečovatelské služby pro občany městské části v roce 2022
Dotační období
rok 2022
Vyhlášení dotačního programu
dne 24. 6. 2021 usnesení č. 38/ZMČ/2021
Termín příjmu žádosti 27. 7. – 6. 8. 2021
Dokumenty ke stažení Pravidla dotace na PS 2022
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na PS 2022
Přidělení dotací dne 30. 8. 2021 usnesení RMČ P14 č. 545/RMČ/2021

dne 12. 10. 2021 usnesení ZMČ P14 č. 59/ZMČ/2021

Seznam podpořených organizací
Přehled podpořených organizací
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

 

Dotační program jednoleté dotace sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14

Specifikace
žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2021
Vyhlášení dotačního programu
dne 8. 2. 2021 usnesení č. 71/RMČ/2021
Termín příjmu žádosti 11. 3. 2021 – 31. 3. 2021 včetně
Dokumenty ke stažení Pravidla jednoleté dotace sociální a návazné 2021
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace – návazné
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace – sociální
Přidělení dotací dne 14. 6. 2021 usnesení č. 358/RMČ/2021
Seznam podpořených organizací
Seznam podpořených organizací
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

 

Dotační program víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022

Specifikace
víceletý (dvouletý) dotační program
Dotační období
rok 2021/2022
Vyhlášení dotačního programu
dne 15. 12. 2020 usnesení č. 65/ZMČ/2020
Termín příjmu žádostí 1. 2. – 28. 2. 2021
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu – dvouleté dotace sociální 2021
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Přidělení dotací dne 19. 4. 2021 usnesení č. 212/RMČ/2021
dne 27. 4. 2021 usnesení č. 15/ZMČ/2021
Seznam podpořených organizací
Seznam podpořených organizací
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

 

Dotační program víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. kolo / dofinancování služeb/ na rok 2022

Specifikace
víceletý (dvouletý) dotační program – 2. KOLO /dofinancování služeb/na rok 2022

Pozor – žádost lze podat na podporu sociálních služeb, které byly podpořeny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 15/ZMČ/2021 ze dne 27. 4. 2021, v dotačním programu Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona o sociálních službách.

Dotační období
rok 2021/2022 dofinancování na rok 2022
Vyhlášení dotačního programu
dne 23. 6. 2022 usnesení č. 37/ZMČ/2022
Termín příjmu žádostí 28. 7. – 7 . 8. 2022
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu Víceletá podpora realizace sociálních služeb – DOFINANCOVÁNÍ

Vzor dodatku k veřejnoprávní smlouvě na DOFINANCOVÁNÍ 

Žádost na dofinancování poskytnuté dotace 2022

Přidělení dotací
Seznam podpořených organizací
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

 

Dotační program pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat

Oblasti Kultura a umělecká činnost
Sport, tělovýchova a volný čas
Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti
Dotační období rok 2021
Vyhlášení dotačního programu dne 1. 12. 2020 usnesení č.710/RMČ/2020
Termín příjmu žádostí od 4. 1. do 29. 1. 2021 včetně
Dokumenty ke stažení Dotační program MČ Praha 14 pro rok  2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Přidělení dotací dne 8. 3. 2021 usnesení  č. 124/RMČ/2021
Seznam podpořených organizací Podpořené organizace
Kontaktní osoby Kultura a umělecká činnost

Ing. Zdenka Rehbergerová, Úřad MČ P14 – odbor kancelář starosty, oddělení strategického plánování a komunikace, tel.: 281 005 278, e-mail: zdenka.rehbergerova@praha14.cz

Sport, tělovýchova, volný čas a Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti

Zora Straková, Úřad MČ P14 – odbor kancelář starosty, oddělení strategického plánování a komunikace, tel.: 281 005 344, e-mail: zora.strakova@praha14.cz

Publicita Podmínky užití loga MČ Praha 14 pro partnery
Barevné logo MČ P14 – základní, Barevné logo MČ P14 – druhotné, Černé logo MČ P 14 – druhotné, Černé logo MČ P 14 – základní
Banner: „Tuto organizaci finančně podporuje MČ P14“
Banner: „Tato akce je finančně podpořena z rozpočtu MČ P14“

 

Dotační program příspěvek na zajištění služby

Specifikace
Žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2020
Vyhlášení dotačního programu
dne 18. 11. 2019 usnesení č. 669/RMČ/2019
Termín příjmu žádostí 2. 1. 2020 – 15. 4. 2020 včetně
Dokumenty ke stažení
Přidělení dotací dne 1. 6. 2020 usnesení č. 296/RMČ/2020
Seznam podpořených organizací
Podpořené organizace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

 

Dotační program pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21

Oblasti Oblast A – Kultura a umělecká činnost
Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas
Oblast C – Podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21
Dotační období rok 2020
Vyhlášení dotačního programu dne 18. 11. 2019 usnesení č.670/RMČ/2019
Termín příjmu žádostí od 2. 1. do 31. 1. 2020 včetně
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu
Žádost o poskytnutí dotace
Finanční vypořádání dotace
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Přidělení dotací dne 2. 3. 2020 usnesení č. 112/RMČ/2020
Globálně odpovědný aspekt projektu (pro rok 2020 nepovinné) Návrh environmentálních doporučení pro akce na území Prahy 14
Jak uspořádat akci ekologicky
Seznam podpořených organizací Podpořené organizace
Kontaktní osoby Oblast A: Ing. Zdenka Rehbergerová, Oddělení strategického plánování a komunikace, tel. 281 005 278, e-mail: Zdenka.Rehbergerova@praha14.cz

Oblast B, C: Zora Straková, Oddělení strategického plánování a komunikace, tel.: 281 005 344, e-mail: Zora.Strakova@praha14.cz

 

Dotační program pro sociální a návazné služby

Specifikace
Dvouletý dotační program
Dotační období
rok 2019/2020
Vyhlášení dotačního programu
dne 20. 12. 2018 usnesení č. 752/RMČ/2018, č. 73/ZMČ/2018
Termín příjmu žádostí  21. 1. 2019 – 28. 2. 2019
Dokumenty ke stažení
Přidělení dotací dne 4. 6. 2019 usnesení č. 27/ZMČ/2019  a ze dne 27. 5. 2019 usnesení č. 292/RMČ/2019
Seznam podpořených organizací
Podpořené organizace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

Dotační program příspěvek na zajištění služby

Specifikace
Žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2019
Vyhlášení dotačního programu
dne 10. 12. 2018 usnesení č. 751/RMČ/2018
Termín příjmu žádostí 14. 1. 2019 do 30. 4. 2019
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu 
Žádost o dotaci – část A

Přídělení dotací dne 10. 6. 2019 usnesení č. 328/RMČ/2019 
Seznam podpořených organizací
Podpořené organizace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

Dotační program pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21

Oblasti Oblast A – Kultura a umělecká činnost
Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas
Oblast C – Podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21
Dotační období rok 2019
Vyhlášení dotačního programu dne 10. 12. 2018 usnesení č. 750/RMČ/2018
Termín příjmu žádostí od 14. 1. 2019 do 15. 2. 2019
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu
Žádost o poskytnutí dotace
Finanční vypořádání dotace
Vzor smlouy o poskytnutí dotace
Přídělení dotací dne 18. 3. 2019 usnesení č. 139/RMČ/2019  
Seznam podpořených organizací Podpořené organizace
Kontaktní osoby Oblast A: Ing. Zdenka Rehbergerová, Oddělení strategického plánování a komunikace, tel. 281 005 278, e-mail: Zdenka.Rehbergerova@praha14.cz

Oblast B, C: Zora Straková, Oddělení strategického plánování a komunikace, tel.: 281 005 344, e-mail: Zora.Strakova@praha14.cz

 

Dotační program příspěvek na zajištění služby

Specifikace
Žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč
Dotační období
rok 2018
Vyhlášení dotačního programu
dne 27. 11. 2017 usn. č. 740/RMČ/2017
Termín příjmu žádostí 2. 1. až 30. 4. 2018
Dokumenty ke stažení Pravidla dotačního programu

Žádost o dotaci – část A

Žádost o dotaci – část B

Vzor finančního vypořádání dotace – část A

Vzor finančního vypořádání dotace – část B

Přídělení dotací  dne 28. 5. 2018 usn. č. 311/RMČ/2018
Seznam podpořených organizací
Podpořené organizace
Kontaktní osoba Lenka Košťáková, tel.: 225 295 346, Lenka.Kostakova@praha14.cz

Dotační program pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21

Oblasti Oblast A – Kultura a umělecká činnost
Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas
Oblast C – Podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21
Dotační období rok 2018
Vyhlášení dotačního programu dne 27. 11. 2017 usn. č. 739/RMČ/2017
Termín příjmu žádostí 1. – 31. 1. 2018 včetně
Dokumenty ke stažení Dotační program

Žádost o poskytnutí dotace

Finanční vypořádání dotace

Přídělení dotací dne 5. 3. 2018 usn. č. 138/RMČ/2018
Seznam podpořených organizací  Podpořené organizace
Kontaktní osoby Oblast A: Ing. Zdenka Rehbergerová, Oddělení strategického plánování a komunikace, tel. 281 005 278, e-mail: Zdenka.Rehbergerova@praha14.cz

Oblast B, C: Zora Straková, Oddělení strategického plánování a komunikace, tel.: 281 005 344, e-mail: Zora.Strakova@praha14.cz

Dotační program pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže

Městská část vyhlásila usnesením Zastupitelstva MČ č. 46/ZMČ/2017 na svém 12. zasedání dne 26. 9. 2017 Dotační program pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže.

Žádosti do programu bylo možné podávat od 6. 11. 2017 do 10. 1. 2018 včetně, způsobem uvedených v dotačním programu. O přidělení dotací Zastupitelstvo MČ rozhodlo 20. 3. 2018 usnesením č. 9/ZMČ/2018.

Oblast 1 – sociální a návazné služby

Podoblasti:

A. sociální služby
B. návazné služby

Ke stažení:

Příjem žádostí byl ukončen.

Kontaktní osoba: František Bradáč, DiS., tel: 225 295 346, e-mail: Frantisek.Bradac@praha14.cz


Výsledky dotačních řízení MČ Praha 14 v sociální oblasti:

Rada MČ Praha 14 schválila svým usnesením č. 230/RMČ/2017 ze dne 3 . 4. 2017 přidělení dotací do 50 tisíc Kč v programu ,,Oblast 1 – sociální a návazné služby“ na roky 2017 a 2018. Rada dále doporučila Zastupitelstvu MČ podpoření zbylých žadatelů.

Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo svým usnesením č. 24/ZMČ/2017 ze dne 20. 6. 2017 přidělení dotací nad 50 tisíc Kč v programu ,,Oblast 1 – sociální a návazné služby“ na roky 2017 a 2018.

Seznam podpořených žádostíOblast 2 –  sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části – MA21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení

Dotační program byl vyhlášen Zastupitelstvem MČ dne 13. 12. 2016 – usn č. 64/ZMČ/2016.

Podoblasti:

A) Kultura a umělecká činnost
B) Sport, tělovýchova a volnočasové aktivity
C) Podpora Zdravé MČ – MA 21
D) Podpora činnosti tělovýchovných zařízení

Ke stažení:


Příjem žádostí ukončen.

Kontaktní osoba podoblast A: Ing. Zdenka Rehbergerová, tel. 225 295 278, e-mail: zdenka.rehbergerova@praha14.cz

Kontaktní osoba podoblasti B, C, D: Zora Straková, tel: 225 295 344, e-mail: zora.strakova@praha14.cz

Dotace byly přiděleny usn č. 132/RMČ/2017 ze dne 27. 2. 2017 a usn. č. 18/ZMČ/2017 ze dne 7. 3. 2017.Příspěvek na zajištění služby pro rok 2017 (usnesení č. 623/RMČ/2016 ze dne 28. 11. 2016)

Žádosti o podporu ve výši nepřesahující 50 000 Kč

Ke stažení:

Příjem žádostí byl ukončen.

Výsledky dotačních řízení MČ Praha 14 v sociální oblasti:

Rada MČ Praha 14 schválila svým usnesením č. 353/RMČ/ 2017 ze dne 29. 5. 2017 přidělení dotací v programu příspěvek na zajištění služby.

Kontaktní osoba: Pavla Sixtová, DiS., tel: 225 295 346, e-mail: Pavla.Sixtova@praha14.cz.

Výsledky dotačních řízení MČ Praha 14 v sociální oblasti:

Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo svým usnesením č. 35/ZMČ/2016 ze dne 21. 6. 2016 přidělení dotací v programu  příspěvek na zajištění služby.

 

Výsledky dotačních řízení MČ Praha 14 v oblasti kultury, sportu a MA21:

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo svým usnesením č. 10/ZMČ/2016 ze dne 1. 3. 2016 přidělení dotací pro oblast 2 /sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21, podpora tělovýchovných zařízení/.


Zastupitelstvo MČ Prahy 14 vyhlásilo dne 8. 12. 2015 následující dotační programy:

Oblast 1 – Příspěvek na zajištění služby pro rok 2016 (usnesením č. 56/ZMČ/2015

Dotační témata:

Podpora naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 v následujících druzích sociálních služeb:

 • osobní asistence (osoby se ZP a senioři)
 • sociální a návazné služby, které nejsou v KPSS (komunitní plán sociálních služeb) uvedeny jako prioritní, nicméně jsou poskytovány občanům Prahy 14, jsou pro tyto občany potřebné a nejsou v rozporu s prioritami a opatřeními KPSS
 • „zvláštní situace“ (viz pravidla dotačního programu)
 • osvětové aktivity pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince, vícegenerační
 • setkávání podporující inkluzi osob cílové skupiny
 • kluby nízkoprahového charakteru (pravidelná setkávání) pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince
 • podpůrné aktivity pro pečující osoby
 • podpora dobrovolnictví
 • podpora komunitního života a multikulturního přístupu

Ke stažení:

Příjem žádostí od 11. 1. 2016 do 29. 4. 2016 včetně.

Kontaktní osoba:

František Bradáč, DiS., tel: 225 295 343, e-mail: frantisek.bradac@praha14.cz

 

Oblast 2 –  sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části – MA21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení pro rok 2016 (usnesením č. 55/ZMČ/2015)

Podoblasti:

 1. Kultura a umělecká činnost
 2. Sport, tělovýchova a volnočasové aktivity
 3. Podpora Zdravé MČ – MA 21
 4. Podpora činnosti tělovýchovných zařízení

Ke stažení:

Příjem žádostí od 11. 1. do 29. 1. 2016 včetně.

Kontaktní osoba podoblast A:

Ing. Zdenka Rehbergerová, tel. 225 295 278, e-mail: zdenka.rehbergerova@praha14.cz

Kontaktní osoba podoblasti B, C, D:

Zora Straková, tel: 225 295 344, e-mail: zora.strakova@praha14.cz 

Výsledky dotačních řízení MČ Praha 14 v sociální oblasti:

Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo svým usnesením č. 14/ZMČ/2015 ze dne 10. 3. 2015, č. 29/ZMČ/2015 ze dne 23. 6. 2015 a č. 38/ZMČ/2015 ze dne 23. 6. 2015 a č. 45/ZMČ/2015 ze dne 22. 9. 2015  přidělení dotací v oblasti 1 – sociální a návazné služby a oblasti příspěvek na zajištění služby.

Seznam schválených dotací (XLS, 34 KB)

 

Výsledky dotačních řízení MČ Praha 14 v oblasti kultury, sportu a MA21:

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo svým usnesením č. 15/ZMČ/2015 ze dne 10. 3. 2015 přidělení dotací pro oblast 2 /sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21, podpora tělovýchovných zařízení/.

Seznam schválených grantů – Oblast 2 (pdf, 625 KB)

Seznam organizací žádajících o grant ve více podoblastech s navrhovanou částkou podpory celkově přesahující 50 tisíc Kč (pdf, 477 KB)

 

Rada MČ Prahy 14 vyhlásila pro rok 2015 následující grantová řízení:

Grant pro oblast 1 – sociální a návazné služby

Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesením č. 13/RMČ/2015 ze dne 12.1.2015 grantové řízení MČ Praha 14 v oblasti 1.

Podoblasti:

 1. sociální služby
 2. návazné služby

Dokumenty:

Žádost o poskytnutí grantu (část A, část B)
Pravidla pro poskytování grantů
Způsob hodnocení projektů
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu (krycí list, zpráva o realizaci)

Příjem žádostí do 9. 2. 2015


Grant pro oblast 2 /sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21, podpora tělovýchovných zařízení/

Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesením č. 725/RMČ/2014 ze dne 15. 12. 2014 grantové řízení MČ Praha 14 v oblasti 2.

Podoblasti:

 1. Kultura a umělecká činnost
 2. Sport, tělovýchova a volný čas
 3. Podpora Zdravé městské části – místní Agenda 21
 4. Podpora činnosti tělovýchovných zařízení

Dokumenty:

Žádost o poskytnutí grantu
Pravidla pro poskytování grantů
Způsob hodnocení projektů
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu

Příjem žádostí do 13. 2. 2015


Příspěvek na zajištění služby

Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesení č. 15/RMČ/2015 ze dne 12.1.2015 grantové řízení MČ Praha 14 v oblasti Příspěvek na zajištění služby.

Dokumenty:

Žádost o poskytnutí grantu (část A, část B)
Pravidla pro poskytování grantů
Způsob hodnocení projektů
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu (část A, část B)

Příjem žádostí do 31.7.2015

Rada MČ Prahy 14 vyhlásila pro rok 2014 následující grantová řízení:

– Grant pro oblast 1 /sociální oblast/ byl rozdělen v roce 2013, v roce 2014 nebyl vyhlášen

 

Krycí list vyúčtování grantu pro oblast 1 (rtf, 69 KB)

Zpráva o realizaci služby a finanční zpráva (xls, 73 KB)
– Grant pro oblast 2 /sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21/

Příjem žádostí byl ukončen 7. 2. 2014
Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesením č. 711/RMČ/2013 ze dne 9. 12. 2013 grantové řízení MČ Praha 14 v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21.

Podoblasti:

 • Kultury a umělecká činnost
 • Sportu, tělovýchovy a volného času
 • Podpora Zdravé městské části – místní Agenda 21
 • Podpora činnosti tělovýchovných zařízení

Dokumenty:

Žádost o poskytnutí grantu
Pravidla pro poskytování grantů
Způsob hodnocení projektů
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu
(příjem žádostí do 7. 2. 2014)


Výsledky:

Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesením č. 147/RMČ/2014 ze dne 10. 3. 2014 přidělení grantů v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21.

Seznam schválených grantů

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo svým usnesením č. 17/ZMČ/2014 ze dne 25. 3. 2014 přidělení grantů v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21.

Seznam schválených grantů (ZMČ)

– Příspěvek na zajištění služby (vyhlášen usnesením č. 750/RMČ/2013 ze dne 18.12.2013, příjem žádostí do 31.7.2014).

Pravidla pro poskytování příspěvku na zajištění služby
Způsob hodnocení žádostí, rok 2014
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku: část Ačást B
Závazný vzor vyúčtování příspěvkuFinanční přehled


Výsledky:

Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesením č. 528/RMČ/2014  ze dne 8.9.2014 přidělení grantů v oblasti příspěvek na zajištění služby.

Seznam schválených grantů (XLS, 31 KB)

– Program J5 – podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2014 (vyhlášen usnesením č. 212/RMČ/2014 ze dne 7.4.2014, příjem žádostí do 30.5.2014).

Podmínky pro poskytování grantu (rtf, 901 KB)
Formulář žádosti o poskytnutí grantu (rtf, 523 KB)
Závazný vzor vyúčtování (rtf, 744 KB)


Výsledky:

Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesením č. 528/RMČ/2014  ze dne 8.9.2014 přidělení grantů v oblasti Program J5 – podpora v sociální oblasti pro rok 2014.

Seznam schválených grantů (XLS, 28 KB)

Hl.m. Praha vyhlašuje granty na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014 (s ukončení realizace v roce 2015).

Tématické oblasti:

 • oblast veřejné zeleně
 • oblast lesů
 • oblast ochrany prostředí
 • ekologická výchova
 • specifické projekty
 • výukové a vzdělávací projekty pro školy

Veškeré informace o těchto grantech se dozvíte na stránkách MHMP.
Uzávěrka podání žádostí je 19. 12. 2013 v 18:00 hodin.

Další informace

Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesením č. 220/RMČ/2013 ze dne 22. 4. 2013 přidělení grantů v oblasti 1 a oblasti příspěvek na zajištění služby.
Zastupitelstvo městské části schválilo svým usnesením č. 24/ZMČ/2013 ze dne 14.5.2013 přidělení grantů v navrhované podobě.

Seznam schválených grantů

Rada městské části Praha 14 schválila svým usnesením č. 158/RMČ/2013 ze dne 18. 3. 2013 přidělení grantů v oblasti 2.
Zastupitelstvo městské části schválilo svým usnesením č. 25/ZMČ/2013 ze dne 14. 5. 2013 přidělení grantů v navrhované podobě.
Seznam schválených grantů

 

Oblast 1 – Sociální a návazné služby (vyhlášen usnesením č. 700/RMČ/2012 ze dne 20.12.2012)

Oblast 2 (vyhlášen usnesením č. 701/RMČ/2012 ze dne 20.12.2012)

 • Podpora kultury a umělecká činnost
 • Podpora sportu, tělovýchovy a volného času
 • Podpora realizace Zdravé městské části – místní Agenda 21
 • Podpora tělovýchovných zařízení

 

Příspěvek na zajištění služby (vyhlášen usnesením č. 120/RMČ/2013 ze dne 4.3.2013)
Program J5 – podpora MČ v sociální oblasti (vyhlášen usnesením č. 293/RMČ/2013 ze dne 20.5.2013).

Dokumenty pro grantové řízení a přidělování příspěvků MČ Praha 14 v roce 2013:

Grant pro oblast 1
(příjem žádostí ukončen 31.1.2013)

Pravidla pro poskytování grantů městské části Praha 14 pro oblast 1 (rtf, 539KB), příloha (doc, 89 KB)
Způsob hodnocení žádostí (rtf, 143 KB)
Formulář žádosti o poskytnutí grantu: část A (rtf, 139 KB), část B (xls, 85 KB)
Závazný vzor vyúčtování grantu pro oblast 1 , zpráva o realizaci služby a finanční zpráva (xls, 73 KB)
Grant pro oblast 2
(příjem žádostí ukončen 31.1.2013)

Pravidla pro poskytování grantů městské části Praha 14 (rtf, 211 KB)
Způsob hodnocení projektů (pdf, 393 KB)
Formulář žádosti o poskytnutí grantu (rtf, 115 KB)
Závazný vzor vyúčtování projektu (rtf, 44 KB)
Příspěvek na zajištění služby
(příjem žádostí ukončen 31.7.2013)

Pravidla pro poskytování příspěvku na zajištění služby (doc, 97 KB)
Způsob hodnocení žádostí, rok 2013 (doc, 32 KB)
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku: část A (rtf, 536 KB), část B (xls, 46 KB)
Závazný vzor vyúčtování příspěvku (rtf, 382 KB), Finanční přehled (xls, 38 KB)
Program J5 – podpora MČ v sociální oblasti
(příjem žádostí ukončen 28.6.2013)

Podmínky pro poskytování grantu
Formulář žádosti o poskytnutí grantu
Závazný vzor vyúčtování

Komunitní plán sociálních služeb v platném znění naleznete na www.praha14.cz/komunitni_plan
Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 na období 2012-2013 – akční plán (pdf, 496 KB)

Grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2012

Městská část podporuje poskytovatele sociálních služeb formou grantu. Grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2012 byl schválen usnesením Rady městské části Praha 14 č. 360/RMČ/2012 ze dne 18.6.2012.
Termín pro podání žádostí je stanoven na 20. července 2012.

podmínky pro poskytnutí grantu městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2012 (rtf, 183 KB)
žádost poskytovatele o grant (rtf, 500 KB)
formulář vyúčtování (rtf, 47 KB)

Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo usnesením č. 11/ZMČ/2012 ze dne 24. 4. 2012 přidělení grantů z programu „Příspěvek na zajištění služby“ .

 

Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo usnesením č. 12/ZMČ/2012 ze dne 24. 4. 2012 přidělení grantů žádostem v podoblasti kultury a uměleckých činností i žádostem v podoblasti sportu, tělovýchovy a volného času.

 

Dokumenty pro grantové řízení a přidělování příspěvků MČ Praha 14 v roce 2012:

 • Grant pro oblast 1: Sociální a návazné služby – prostředky pro rok 2012 byly přiděleny

Závazný vzor finančního vyúčtování grantu pro oblast 1 – rok 2012 Zpráva o realizaci služby a finanční zpráva

 • Grant pro oblast 2: Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity

Grantová témata, rámec finančních prostředků pro rok 2012, konzultace a způsob podání žádostí
Pravidla pro poskytování grantu pro oblast 2
Hodnocení žádostí v rámci dotačního řízení MČ Praha 14, rok 2012
Formulář žádosti o poskytnutí grantu pro oblast 2
Závazný vzor finančního vyúčtování grantu pro oblast 2

 • Příspěvek na zajištění služby

Grantová témata, rámec finančních prostředků pro rok 2012, konzultace a způsob podání žádostí
Pravidla pro podání žádosti o příspěvek na zajištění služby
Hodnocení žádostí v rámci dotačního řízení MČ Praha 14, rok 2012
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku: část A , část B
Závazný vzor vyúčtování příspěvkuFinanční přehled

 • Grantový program městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí

Pravidla pro poskytování grantu MČ Praha 14 základním školám zřízeným MČ Praha 14 (rtf, 172 KB)
Formulář žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu MČ Praha 14 základním školám zřízeným MČ Praha 14 – rok 2012 (rtf, 155 KB)
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu (rtf, 47 KB)

Komunitní plán sociálních služeb v platném znění naleznete na www.praha14.cz/komunit_plan
Komunitní plán Zdravé MČ v platném znění naleznete na komun_plan_zdr_mc_2012_2013_aktualiz.pdf

Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo usnesením č. 22/ZMČ/2011 ze dne 21. 6. 2011 níže uvedené granty doporučené Radou MČ Praha 14.Rada MČ Praha 14 schválila usnesením č. 360/RMČ/2011 ze dne 13. 6. 2011 tyto granty:

Granty schválené radou pro program „Příspěvek na zajištění služby“, „Grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011“ a „Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14“ (xls, 33 KB)

Granty doporučené Radou MČ ke schválení Zastupitelstvem MČ pro program „Příspěvek na zajištění služby“, „Grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011“ a „Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14“ (xls, 25 KB) (Zastupitelstvo je schválilo beze změny.)

Rada týmž usnesením ruší vyhlášení programu „Příspěvek na zajištění služby“ z důvodu vyčerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Praha 14 pro tento program na rok 2011.

Rada MČ Praha 14 schválila usnesením č. 285/RMČ/2011 ze dne 16. května 2011 vyhlášení grantových programů:

Grantový program městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011
Podmínky pro poskytnutí grantu městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011(rtf, 178 KB)
Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011(rtf, 509 KB)
Závazný vzor finančního vyúčtování projektu (rtf, 47 KB)
vyhlášení programu „Příspěvek na zajištění služby“ z důvodu vyčerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Praha 14 pro tento program na rok 2011

Rada MČ Praha 14 schválila usnesením č. 189/RMČ/2011 ze dne 21. 3. 2011 tyto granty:

Rada MČ Praha 14 schválila usnesením č. 188/RMČ/2011 ze dne 21. 3. 2011 tyto granty:

Granty schválené radou pro program „Grant pro oblast 1: sociální služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ (rtf, 58 KB)
Granty doporučené Radou MČ ke schválení Zastupitelstvem MČ pro program „Grant pro oblast 1: sociální služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ (rtf, 141 KB)
(Zastupitelstvo tyto granty usnesením č. 2/ZMČ/2011 schválilo)


V roce 2009 došlo v souvislosti s dokončovaným Komunitním plánem sociálních služeb (grantové řízení je jedním z hlavních nástrojů plnění Komunitního plánu) k zásadní reformě systému grantové podpory MČ Praha 14. Došlo k navýšení finančních prostředků v sociální oblasti (z 800 tis. Kč na 2,3 mil. Kč), zavedení dvouletých grantů (v sociální oblasti ojedinělé), zavedení odborného hodnocení dvouletých projektů (hodnotiteli jsou odborníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi, zpravidla vedoucí pracovníci sociálních odborů na okolních MČ, MHMP či MPSV s vyloučením možnosti střetu zájmů), zavedení zpráv o realizaci projektu včetně hodnocení úspěšnosti realizace projektu. Využitím těchto inovací je v současné době možno kontinuálně sledovat práci, výsledky žadatelů a situaci jejich klientů ve střednědobém horizontu.

Předložený návrh se proto snaží zachovat kontinuitu i pro další období a obsahuje změny menšího rozsahu, kromě zachování kontinuity je důvodem také kladné hodnocení celého systému ze strany žadatelů a odborné veřejnosti. Tvorba tohoto návrhu byla také konzultována se zástupci žadatelů a odborné veřejnosti.

Rada MČ Praha 14 schválila usnesením č. 81/RMČ/2010 vyhlášení grantových programů:

Granty MČ Praha 14 jsou pro rok 2011 rozděleny do oblastí:

 • Oblast 1
  Sociální a návazné služby, kde podpora směřuje do provozu sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14, jde zejména o nízkoprahové kluby pro děti a mládež, terénní programy, centra denních služeb, osobní asistenci, sociální rehabilitaci, sociálně aktivizační služby, odborné poradenství. Jde o dvouletý program.

 

 • Oblast 2
  Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, kde podpora směřuje zejména na podporu sportovních oddílů a klubů, subjektů zaměřené na zvyšování kvality trávení volného času dětí a mládeže, ale i seniorů a občanů se zdravotním handicapem, občanské sounáležitosti, osvětových a vzdělávacích kampaní v rámci místní Agendy 21. Jde o jednoletý program s podporou do 50 000,- Kč na žádost.

 

 • Oblast příspěvek na zajištění služby
  Sociální a návazné služby, kde podpora směřuje především k individuálním žádostem (např. osobní asistence), dále službám, jež nejsou v komunitním plánu uvedeny jako prioritní, přesto jsou potřebné pro některé klienty z naší MČ, a službám, jež vznikly v průběhu roku, vycházejí z platného komunitního plánu a žadatel nemohl z objektivního důvodu žádat o podporu grantu pro oblast 1.

Dokumenty pro grantové řízení a přidělování příspěvků MČ Praha 14 v roce 2011:

Granty, grantová témata a příspěvky na zajištění služby rok 2011 (rtf, 93 KB)
Rámec finančních prostředků pro rok 2011, konzultace a způsob podání žádostí (rtf, 52 KB)
Hodnocení projektů (rtf, 138 KB)

 • Grant pro oblast 1: Sociální a návazné služby

Pravidla pro poskytování grantů pro oblast 1 (rtf, 251 KB) ;  příloha (doc, 85 KB)
Formulář žádosti o poskytnutí grantu pro oblast 1 – oddíl A (rtf, 107 KB) ; Formulář žádosti o poskytnutí grantu pro oblast 1 – oddíl B (xls, 77 KB)
Závazný vzor finančního vyúčtování grantu pro oblast 1 (rtf, 113 KB); příloha (xls, 46 KB)

 • Grant pro oblast 2: Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity

Pravidla pro poskytování grantu pro oblast 2 (rtf, 138 KB)
Formulář žádosti o poskytnutí grantu pro oblast 2 (doc, 151 KB)
Závazný vzor finančního vyúčtování grantu pro oblast 2 (rtf, 44 KB)

 • Příspěvek na zajištění služby

Pravidla pro podání žádosti o příspěvek na zajištění služby (rtf, 166 KB)
Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku (rtf, 231 KB)
Závazný vzor vyúčtování příspěvku (rtf, 46 KB)

Schválený Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14 (2009 – 2014) (doc, 821KB) je také k dispozici u p. Špatenky (Bratří Venclíků 1073, 4. patro, KS OUR, místnost č. 402, tel: 281 005 344, jan.spatenka@praha14.cz)

Znak MČ Praha 14 pro publicitu projektů:
jpg  (276KB)

pdf  (18KB)

Granty schválené Radou MČ pro sociální oblast (rtf, 19 KB)
Granty schválené Zastupitelstvem MČ pro sociální oblast a pro ZŠ (rtf, 30 KB)

Grantové řízení a přidělování příspěvků MČ Praha 14 v roce 2010

Zastupitelstvo MČ Praha 14 usnesením č. 3/ZMČ/2010 schválilo:

 1. přidělení grantových prostředků projektům pořadového čísla 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 a 27 v podoblasti kultury a volného času, které byly již dříve doporučeny Radou MČ (viz níže tabulka xls)
 2. přidělení grantových prostředků pro zajištění příspěvku na služby podle doporučení Rady MČ (viz níže dokument doc)

(Zastupitelstvo schválilo všechny granty doporučené Radou)

Rada MČ Praha 14 schválila usnesením č. 116/RMČ/2010 granty:

Granty schválené Radou MČ pro oblast 2 – podoblast sportu a tělovýchovy a kultury a volnočasových aktivit (xls, 35KB)
(některé z uvedených grantů byly doporučeny ke schválení Zastupitelstvu MČ – je v tabulce vyznačeno)

Granty schválené radou pro program zajištění příspěvku na služby (doc, 43KB)
Granty doporučené Radou MČ ke schválení Zastupitelstvem MČ pro program zajištění příspěvku na služby (a následně schválené Zastupitelstvem) (doc, 38KB)

 • Grantový program pro základní školy
  Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto grantu podporuje realizaci prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Výsledky grantového programu (rtf, 35KB)

 

 • Granty městské části Praha 14 v sociální oblasti z rozpočtu hl. m. Prahy (tzv. Program V)
  Granty v soc.oblasti (program V) schválené Radou – usnesením č. 117/RMČ/2009
  Granty v soc.oblasti (program V) schválené Zastupitelstvem – usnesením č. 10/ZMČ/2009