Samospráva ÚMČ Praha 14

18

Číslo Jednání Soubor
438/RMČ/2019 k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb., hl.m.Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Otevřít dokument
439/RMČ/2019 k výzvě Radě hl.m.Prahy k vydání vyhlášky omezující provoz hostinských zařízení Otevřít dokument
440/RMČ/2019 k návrhu na udělení Ceny městské části Praha 14 a Čestného občanství městské části Praha 14 Otevřít dokument
441/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k návrhu nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 Otevřít dokument
442/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru AWS PROJECT - KYJE Otevřít dokument
443/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kzáměru Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice Otevřít dokument
444/RMČ/2019 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
445/RMČ/2019 k návrhu sazebníku nájemného Praha 14 kulturní platného ode dne 1.9.2019 Otevřít dokument
446/RMČ/2019 k návrhu na uzavření darovací smlouvy z důvodu podpory kulturní akce na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
447/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence se spolkem Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. a smlouvy o vytvoření a užití díla s ilustrátorkou k zajištění vydání knihy Čtrnáct pohádek o Praze 14 Otevřít dokument
448/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smluv o zpracování osobních údajů, uzavření dohody o spolupráci a uzavření dodatku k dohodě o spolupráci s neziskovou organizací JAHODA, z.ú. Otevřít dokument
449/RMČ/2019 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
450/RMČ/2019 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí včetně příslušenství Otevřít dokument
451/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních displejů včetně příslušenství Otevřít dokument
452/RMČ/2019 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 Otevřít dokument
453/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14 Otevřít dokument
454/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, vedeného pod reg.č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17118/0010073 Otevřít dokument
455/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
456/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Outsourcing ICT Otevřít dokument
457/RMČ/2019 k uzavření dodatkuč. 1 k příkazní smlouvě č.j. 0575/2018/OI/1170 na výkon technického dozoru na akci Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
458/RMČ/2019 k uzavření dodatkuč. 1 k SoD č. j. 0202/2019/OI/1050 na akci Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
459/RMČ/2019 k úpravě smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy darovací na převzetí komunikací na pozemku 1389/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
460/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
461/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
462/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
463/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
464/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
465/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
466/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
467/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
468/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
469/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
470/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
471/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
472/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
473/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
474/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
475/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
476/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
477/RMČ/2019 k výsledku kontroly vyřizování přestupků v oblasti taxislužby na Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
478/RMČ/2019 k rezignaci člena letopisecké komise Otevřít dokument
479/RMČ/2019 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru za účelem renovace venkovního dětského koutku na Plechárně Otevřít dokument
480/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/52 - 60, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
481/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 991 a 992, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
482/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 977-986, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
483/RMČ/2019 k žádosti MHMP o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 2587/41 v k. ú. Kyje za pozemek parc. č. 857/1 v k. ú. Karlín Otevřít dokument
484/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1295/1 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
485/RMČ/2019 stanovisko Rady MČ Praha 14 ke zrušení speciální autobusové linky H1 v úseku Florenc - Černý Most Otevřít dokument