Samospráva ÚMČ Praha 14

18

Číslo Jednání Soubor
450/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
451/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
452/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
453/RMČ/2015 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
454/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14, přidělení bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
455/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
456/RMČ/2015 k návrhu na schválení převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 103 m 2 v 1. nadzemním a v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
457/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
458/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající spolek do prostoru v objektu č. p. 738 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
459/RMČ/2015 k vyjádření MČ Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001, Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, koncepce Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 - Praha Otevřít dokument
460/RMČ/2015 k návrhu na přijetí darovací smlouvy pro zajištění akce PEStival Prahy 14 aneb Kdo si hraje, nekouše 2015 Otevřít dokument
461/RMČ/2015 k návrhu na změnu využití finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 14 na základě grantového řízení v roce 2015 Otevřít dokument
462/RMČ/2015 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
463/RMČ/2015 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2015 Otevřít dokument
464/RMČ/2015 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb Otevřít dokument
465/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0241/2015/OI/1050 ze dne 29. 4. 2015 na realizaci projektu Park Pilská - 1. Etapa Otevřít dokument
466/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14 Otevřít dokument
467/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce na rekonstrukci komunikací v starých oblasti Kyjí Otevřít dokument
468/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
469/RMČ/2015 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2015 Otevřít dokument
470/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1072/110, parc. č. 1072/109, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
471/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 782/25, parc. č. 782/29 a parc. č. 782/30, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
472/RMČ/2015 k podpisu souhlasného prohlášení o vzniku zákonného věcného břemene uložení teplárenského zařízení do pozemků v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
473/RMČ/2015 ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 1761 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
474/RMČ/2015 k žádosti TJ SOKOL Kyje II o směnu pozemků v Kyjích - Hutích za pozemky v oblasti Jahodnice Otevřít dokument
475/RMČ/2015 k návrhu připomínek MČ Praha 14 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanovuje zóna s omezením provozu silničních a motorových vozidel na území hl. m. Prahy Otevřít dokument
476/RMČ/2015 připomínky MČ Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy Otevřít dokument
477/RMČ/2015 k návrhu připomínek MČ Praha 14 k návrhu novely Pražských stavebních předpisů Otevřít dokument