Samospráva ÚMČ Praha 14

20

Číslo Jednání Soubor
517/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 468/RMČ/2019 a nesouhlas s uzavřením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v č.p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
518/RMČ/2019 k návrhu na vyhotovení dodatku k dohodě o zániku nájmu bytu č. 9 o velikosti 3+1 v č.p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 ze dne 1. 8. 2019 Otevřít dokument
519/RMČ/2019 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 48,80 m 2 v objektu č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
520/RMČ/2019 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 71,25 m 2 v objektu č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
521/RMČ/2019 k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 16,ul. Ronešova 1134, 198 00 Praha 14, tedy investice Otevřít dokument
522/RMČ/2019 k návrhu na organizační strukturu odboru sociálních věcí a zdravotnictví Otevřít dokument
523/RMČ/2019 k novému vydání instrukce QI 61-01-04 V05R00 Poskytování náhrad cestovních výdajů Otevřít dokument
524/RMČ/2019 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
525/RMČ/2019 k realizaci projektu Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, včetně uzavření smlouvy o financování projektu a přijetí návratné finanční výpomoci od hl.m.Prahy Otevřít dokument
526/RMČ/2019 k přípravě přístavby budovy Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
527/RMČ/2019 k žádosti městské části Praha 14 na změnu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy zkráceným postupem pozemku parc. č. 1390 v kat. území Hloubětín a parc. č. 2510/1, 2510/2, 2525 a 2524 v kat. území Kyje z plochy OB-B a plovoucí značky (ZP) na VV Otevřít dokument
528/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1325/1 a 1325/2 v kat. území Hloubětín Otevřít dokument
529/RMČ/2019 k návrhu na schválení Memoranda o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily mezi MČ Praha 14 a spol. Pražská energetika, a.s. Otevřít dokument
530/RMČ/2019 ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 Otevřít dokument
531/RMČ/2019 k žádostem Neposeda, z.ú. a Diakonie Církve bratrské o změny v čerpání rozpočtu poskytnutých dotací pro roky 2019 a 2020 v dotačním programu oblast 1 - sociální a návazné služby 2019-2020 na projekty Autobus - indikátor 1532289, Křižovatka - indikátor 8793414 a Centrum denních služeb Černý Most Otevřít dokument
532/RMČ/2019 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 11. výzvy Národního programu Životního prostředí na akci Pořízení užitkového víceúčelového vozidla kategorie N1 na alternativní elektrický pohon Otevřít dokument
533/RMČ/2019 k návrhu nauzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0255/2019/OI/1050 na akci ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení Otevřít dokument
534/RMČ/2019 k návrhu nauzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0272/2019/OI/1050 na akci Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9 Otevřít dokument
535/RMČ/2019 ke stavebním úpravám podzemních prostor Bílý kůň Otevřít dokument
536/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, vedeného pod reg.č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17118/0010073 Otevřít dokument
537/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních displejů včetně příslušenství Otevřít dokument
538/RMČ/2019 kzahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v řízení o inovačním partnerství ve smyslu §70 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zadávací řízení je realizováno v rámci projektu Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000947 Otevřít dokument
539/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č. p. 248, v ulici Českobrodská a pozemků parc. č. 2440/1, parc. č. 2440/2 a části parc. č. 2442, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
540/RMČ/2019 ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 531/1, 531/2 a 531/11, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská Otevřít dokument
541/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN a telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 2256, 2756/12, 2756/18, 2758/1, 2758/2, 2760, 2761/1, 2763, 2768/1, 2773/1, 2784, 2786, 2787, 2788/1, 2789, 2790, 2791, 2793 a 2884, k. ú. Kyje, parc. č. 2582/1, 2582/3, 2582/4 a 2582/12, k. ú. Hloubětín, a parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
542/RMČ/2019 k žádosti společnosti STROMBOLI s.r.o. o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2574/62, k. ú. Kyje Otevřít dokument
543/RMČ/2019 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovité věci čj. 0269/2017/OSM/1070 ze dne 26. 4. 2017 se spolkem BATERKA kafe, z.s., IČO 05718473 Otevřít dokument
544/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
545/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
546/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1 v č.p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
547/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru nesloužící podnikání č. j. 02/SMP/14 ze dne 25. 3. 2014 Otevřít dokument
548/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru nesloužící podnikání č. j. 03/SMP/14 ze dne 25. 3. 2014 Otevřít dokument
549/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
550/RMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2019 Otevřít dokument
551/RMČ/2019 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument