Samospráva ÚMČ Praha 14

27

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2016 ke jmenování Mgr. Jaroslavy Budilové do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
2/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína Otevřít dokument
3/RMČ/2016 k návrhu na udělení písemné výtky ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
4/RMČ/2016 k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
5/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb se společností T-Mobile Czech Republic, a.s. Otevřít dokument
6/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby - opakované řízení Otevřít dokument
7/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
8/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
9/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
10/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
11/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
12/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
13/RMČ/2016 k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
14/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části přilehlého pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje, obec Praha, s účastníky výběrového řízení dle schváleného pořadí nabídek a uzavření nájemní smlouvy Otevřít dokument
15/RMČ/2016 k návrhu na jmenování vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 a stanovení platu Otevřít dokument
16/RMČ/2016 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2016 Otevřít dokument
17/RMČ/2016 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14, jako sídla firmy Otevřít dokument
18/RMČ/2016 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 221/268 a 221/2, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
19/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy s možností provést stavbu na části pozemku parc. č. 232/698, katastrální území Černý Most Otevřít dokument
20/RMČ/2016 k uzavření dohody o zrušení smlouvy o nájmu pozemku č.j. 0430/2015/OSM/1070 Otevřít dokument
21/RMČ/2016 k žádosti o odkup pozemku parc. č 698 v katastrálním území Hostavice Otevřít dokument
22/RMČ/2016 k instalaci dopravního značení pro zákaz jízdy nákladních automobilů nad 3,5 t a autobusů (mimo MHD) na úsecích místních komunikací v ulicích Broumarská a Budovatelská Otevřít dokument