Samospráva ÚMČ Praha 14

40

Číslo Jednání Soubor
386/RMČ/2016 k novému vydání interní směrnice Uzavírání a evidence smluv Otevřít dokument
387/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 0014409018 ze dne 20. 12. 2010 uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
388/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Integračním centrem Praha, o.p.s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
389/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
390/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
391/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
392/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
393/RMČ/2016 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
394/RMČ/2016 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
395/RMČ/2016 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
396/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 799, ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
397/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
398/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
399/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
400/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
401/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
402/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Mateřskou školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
403/RMČ/2016 k uzavření partnerských smluv v rámci OP VVV k projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000279 Klíč k úspěchu Otevřít dokument
404/RMČ/2016 k návrhu na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
405/RMČ/2016 k návrhu na jmenování člena komise pro komunitní plánování a MA21 Otevřít dokument
406/RMČ/2016 k účasti MČ Praha 14 na projektu Naše klima - věc společná Otevřít dokument
407/RMČ/2016 k dodatku č. 2 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s. r. o., Evropská č. p. 810/136, Praha 6 Otevřít dokument
408/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce Otevřít dokument
409/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí a projektorů s příslušenstvím Otevřít dokument
410/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Rekonstrukce stravovacího provozu v MŠ Paculova Otevřít dokument
411/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Výdejní linka ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
412/RMČ/2016 k uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 0163/2016/OSM/1030 Otevřít dokument
413/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění zemního vedení elektronických komunikací do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
414/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy s možností dokončit stavbu na části pozemku parc. č. 232/698, katastrální území Černý Most Otevřít dokument
415/RMČ/2016 k uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2756/12 k. ú. Kyje Otevřít dokument
416/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1072/39, parc. č. 1072/40, parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
417/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072/136, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
418/RMČ/2016 k žádosti o vydání souhlasu se zřízením stavby Protipovodňová opatření na vodním toku Rokytka v ř. km 11,1 - 11,7, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument