Samospráva ÚMČ Praha 14

51

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na služby Projektové práce - přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
2/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
3/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
4/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
5/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 k v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
6/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
7/RMČ/2017 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
8/RMČ/2017 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
9/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 740/74, ulice Bryksova, Praha 9 - Černý Most, 198 00 Otevřít dokument
10/RMČ/2017 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 5, Kučerova 770/10, Praha 9, jako sídla fyzické osoby podnikající (OSVČ) Otevřít dokument
11/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
12/RMČ/2017 ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
13/RMČ/2017 k návrhu na jmenování vedoucího odboru správy majetku Otevřít dokument
14/RMČ/2017 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru Terminál Malešice Otevřít dokument
15/RMČ/2017 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
16/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14, Dodávka gastro zařízení MŠ Zelenečská Otevřít dokument
17/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště - opakované řízení Otevřít dokument
18/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Revitalizace a údržba zeleně v objektu ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
19/RMČ/2017 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatele městské části Praha 14 Otevřít dokument
20/RMČ/2017 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2017 Otevřít dokument
21/RMČ/2017 k žádosti o poskytnutí individuální dotace společnosti Centrin CZ, s.r.o. Otevřít dokument
22/RMČ/2017 k na udělení patronátu projektu Jdi za svým snem Otevřít dokument
23/RMČ/2017 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje při ulici Lednická Otevřít dokument
24/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemků parc. č. 2676 a parc. č. 2683, k. ú. Kyje Otevřít dokument
25/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV do pozemků parc. č. 961 a parc. č. 968, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
26/RMČ/2017 ke změně osoby pachtýře části pozemku parc. č. 1760, k. ú. Kyje Otevřít dokument
27/RMČ/2017 k ukončení nájemní smlouvy čj. 99/OSM/0118 na pronájem části pozemku parc. č. 2832, k. ú. Kyje Otevřít dokument