Samospráva ÚMČ Praha 14

54

Číslo Jednání Soubor
90/RMČ/2017 k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
91/RMČ/2017 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru od nadačního fondu Drab foundation v rámci projektu Obědy dětem Otevřít dokument
92/RMČ/2017 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
93/RMČ/2017 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
94/RMČ/2017 ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
95/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
96/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
97/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
98/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
99/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
100/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
101/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
102/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v objektu ZŠ Vybíralova 964, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
103/RMČ/2017 k návrhu na postoupení pohledávek Otevřít dokument
104/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení nájmu ke smlouvě o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č.j.: 0123/2015/SMP14/1070 ze dne 23. 3. 2015 na adrese Vlčkova 1067, Praha 14 na dobu určitou 10 let Otevřít dokument
105/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v části objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 - Černý Most II Otevřít dokument
106/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v části objektu č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
107/RMČ/2017 k návrhu na souhlas se změnou v užívání stavby spočívající v rozšíření cukrárny o plochu zaskleného podloubí bytového domu ul. Maňákova č. p. 813, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
108/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým a smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce č. 491/4, ul. Krylovecká 491, 198 00 Praha 9 v užívání paní Petry Kadeřávkové jako oprávněné nájemkyně Otevřít dokument
109/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu Otevřít dokument
110/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
111/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
112/RMČ/2017 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
113/RMČ/2017 ke zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2015 Otevřít dokument
114/RMČ/2017 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2016 Otevřít dokument
115/RMČ/2017 ke schválení Koncepce kvality městské části Praha 14 Otevřít dokument
116/RMČ/2017 k návrhu na úpravu počtu zaměstnanců Odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
117/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy Otevřít dokument
118/RMČ/2017 k návrhu na vyhlášení projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2017 Otevřít dokument
119/RMČ/2017 k informaci o vyúčtování dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2016 z finančních prostředků městské části Praha 14 Otevřít dokument
120/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0618/2016/OI/1050 na akci Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
121/RMČ/2017 ke zrušení veřejné zakázky na služby Projektové práce - přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
122/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkoviště na části pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
123/RMČ/2017 k uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc. č. 2886/1 a parc. č. 2886/2 o výměře 11 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
124/RMČ/2017 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m 2 Otevřít dokument
125/RMČ/2017 k odnětí pozemků parc. č. 2674/2 a parc. č. 2674/5, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
126/RMČ/2017 k podání žádosti o svěření pozemků v zahradách mateřských škol Generála Janouška, Šebelova a Vybíralova Otevřít dokument
127/RMČ/2017 k uzavření smlouvy se společností Nadační fond pro rozvoj městské části Praha 14, IČ: 631 13 554 a k souvisejícímu převodu hmotné nemovité věci do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
128/RMČ/2017 k žádosti o umístění světelné signalizace na křižovatku Objízdná x Průmyslová Otevřít dokument
129/RMČ/2017 k rekonstrukci a změně dopravního režimu v ul. Hodějovská Otevřít dokument