Samospráva ÚMČ Praha 14

62

Číslo Jednání Soubor
295/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
296/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
297/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na adrese Slévačská 496/7, Praha 14, 198 00 Otevřít dokument
298/RMČ/2021 k návrhu na ukončení správy bytů v objektech mateřských škol a předání zpět vlastníkovi městské části Praha 14 Otevřít dokument
299/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
300/RMČ/2021 k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy Otevřít dokument
301/RMČ/2021 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova Otevřít dokument
302/RMČ/2021 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku OS ČČK č. j. 03/OSVZ/2008 ze dne 8. 4. 2008 Otevřít dokument
303/RMČ/2021 k návrhu na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2021 Otevřít dokument
304/RMČ/2021 k návrhu na realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2021 Otevřít dokument
305/RMČ/2021 k zabezpečení bezkonfliktního trávení volného času žáků a veřejnosti ve venkovním areálu Základní školy Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 Otevřít dokument
306/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j.: 0179/2020/OPKC/1070 ze dne 9. 3. 2020, uzavřené se společností FINEP Hloubětín a.s., IČO: 26511771 Otevřít dokument
307/RMČ/2021 k návrhu na změny v organizační struktuře v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
308/RMČ/2021 k návrhu dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností Kardašovská Properties a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7 Otevřít dokument
309/RMČ/2021 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
310/RMČ/2021 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
311/RMČ/2021 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
312/RMČ/2021 k podpisu smlouvy o financování pro projekt Komunitní centrum Kardašovská III. v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR Otevřít dokument
313/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
314/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky na stavební práce ZŠ Vybíralova - rekonstrukce stávající kuchyně, jídelny a vybudování 4 nových učeben zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
315/RMČ/2021 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka a instalace elektronických úředních desek Otevřít dokument
316/RMČ/2021 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka prvků síťové infrastruktury Otevřít dokument
317/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
318/RMČ/2021 ke zrušení veřejné zakázky Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení a zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník II zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
319/RMČ/2021 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027 Otevřít dokument
320/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0764/2017/01/1101 na akci Projektové práce - Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení Otevřít dokument
321/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
322/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
323/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/8, parc. č. 1072/12, parc. č. 1072/185, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
324/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 9/21/1250/097 (0175/2021/OSM/1080) Otevřít dokument
325/RMČ/2021 k návrhu na udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Otevřít dokument
326/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k záměru společný areál zpracování dřeva z produkce Lesů hlavního města Prahy a kompostárny zeleného bioodpadu Otevřít dokument
327/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
328/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
329/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
330/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
331/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 742, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
332/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
333/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
334/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
335/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
336/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
337/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 25 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
338/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
339/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran ze smlouvy na dodávku evakuačních vozíků ze dne 28. 4. 2020 Otevřít dokument
340/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0014/2021/OSM/1070 Otevřít dokument
341/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0013/2021/OSM/1070 Otevřít dokument
342/RMČ/2021 k návrhu na zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s. v rámci investiční akce Zklidnění ulice Rožmberská - úpravy křižovatek Broumarská - Rožmberská a Broumarská - Českobrodská Otevřít dokument