Samospráva ÚMČ Praha 14

91

Číslo Jednání Soubor
602/RMČ/2018 k návrhu jednacího a volebního řádu pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
603/RMČ/2018 k návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
604/RMČ/2018 k poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 Otevřít dokument
605/RMČ/2018 ke stanovení výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce neuvolněnému členu ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost Otevřít dokument
606/RMČ/2018 k pověření členů ZMČ Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k zastupování městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech a k poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu jejich zevnějšku při konání těchto obřadů Otevřít dokument
607/RMČ/2018 k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
608/RMČ/2018 k instrukcím QI 61-01-15 Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14, QI 61-01-12 Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14 a QI 61-01-04 Poskytování náhrad cestovních výdajů Otevřít dokument
609/RMČ/2018 návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
610/RMČ/2018 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve dnech 25. a 27. září 2018 Otevřít dokument
611/RMČ/2018 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy Otevřít dokument
612/RMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
613/RMČ/2018 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru stavba č. 7552: Mladoboleslavská - Budovatelská, k. ú. Kbely, Kyje, Satalice Otevřít dokument
614/RMČ/2018 předběžné vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro umístění stavby D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění Otevřít dokument
615/RMČ/2018 k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
616/RMČ/2018 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
617/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - kopírky SHARP s podstavnou skříní Otevřít dokument
618/RMČ/2018 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2019 Otevřít dokument
619/RMČ/2018 k návrhu na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2019 Otevřít dokument
620/RMČ/2018 k žádosti o změnu v účelu dotace poskytnuté DIAKONII Církve Bratrské pro roky 2017 a 2018 na poskytování služby Osobní asistence Černý Most a Centrum denních služeb Černý Most Otevřít dokument
621/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o výpůjčce nábytku mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
622/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0143/2018/OI/1050 na akci Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067 Otevřít dokument
623/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0563/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení Otevřít dokument
624/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0395/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pilská čp. 9 Otevřít dokument
625/RMČ/2018 k žádosti MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 35, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
626/RMČ/2018 k ukončení nájemní smlouvy čj. 2008/OSMI/0021 na pronájem části pozemku parc. č. 176/1, k. ú. Černý Most výpovědí Otevřít dokument
627/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pokládky optického kabelu v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Rokytku mezi ulicemi Hodějovskou a Za Rokytkou Otevřít dokument
628/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 7,87 m 2 v objektu č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
629/RMČ/2018 k návrhu na schválení Koncepce sociálního bydlení v městské části Praha 14 a Zásad k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
630/RMČ/2018 k plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 Otevřít dokument
631/RMČ/2018 k poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené uvolněné členky Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument