Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
59 10. 5. 2005 246/RMČ/2005 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument
59 10. 5. 2005 245/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
58 26. 4. 2005 244/RMČ/2005 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2004/2005 v oblasti hlavní činnosti dokument
58 26. 4. 2005 243/RMČ/2005 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Černý Most pí Mgr. Petře Húskové, adresa posledního pobytu Ostrava - Záhřeb dokument
58 26. 4. 2005 242/RMČ/2005 k žádosti Pražské organizace vozíčkářů o změnu v projektu osobní asistence v souvislosti s přidělením grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2005 v oblasti sociální péče a zdravotnictví dokument
58 26. 4. 2005 241/RMČ/2005 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2886/1 v k. ú. Kyje, se společností Eshel Prague, a. s. se sídlem U Mlýna 22, Praha 4 dokument
58 26. 4. 2005 240/RMČ/2005 k návrhu na zadání veřejné zakázky rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách dokument
58 26. 4. 2005 239/RMČ/2005 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby rodinné domy Nežárská - Hostavice dokument
58 26. 4. 2005 238/RMČ/2005 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Obytného areálu při ul. Ocelkova dokument
58 26. 4. 2005 237/RMČ/2005 k vyslovení souhlasného prohlášení městské části Praha 14 k vlastnictví části pozemku parc. č. 2540/1, o výměře 71 m2, vše k. ú. Kyje, ve prospěch paní Boženy Jandečkové, bytem Jirsíkova č. p. 478, Praha 8 dokument
58 26. 4. 2005 236/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností SITEL, spol. s r. o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4 spočívající v uložení optických kabelů transitní telekomunikační trasy Praha - Drážďany do pozemku parc. č. 2723/1, k. ú. Kyje dokument
58 26. 4. 2005 235/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1072/173, k. ú. Hloubětín ve vlastnictví hl. m. Prahy dokument
58 26. 4. 2005 234/RMČ/2005 k návrhu na prodej pozemků na břehu Rokytky v ul. Za Rokytkou parc. č. 100, 105, 110, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126 v k. ú. Kyje dokument
58 26. 4. 2005 233/RMČ/2005 k návrhu na prodej pozemků pod rod. domy parc. č. 130, 132, 133, 134, 135, část 2812, v k. ú. Kyje v ul. Za Rokytkou dokument
58 26. 4. 2005 232/RMČ/2005 k zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2599/66 o výměře 591 m2 v k. ú. Kyje společnosti NH Car, s. r. o., se sídlem Diskařská 100, Praha 6 s návrhem na uzavření kupní smlouvy dokument
58 26. 4. 2005 231/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 228/2, o výměře 1 829 m2 a parc. č. 228/6 o výměře 660 m2 v k. ú. Hostavice dokument
58 26. 4. 2005 230/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 864 v k. ú. Hostavice, panu Ing. René Kroczkovi, bytem Kamencova 66, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 229/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 1534 v k. ú. Kyje, panu Janu Turskému, bytem Vranovská 440/1, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 228/RMČ/2005 k návrhu na doplnění pravidel pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky dokument
58 26. 4. 2005 227/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1, v domě č. p. 694 nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
58 26. 4. 2005 226/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 994, ulice Kpt. Stránského, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
58 26. 4. 2005 225/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 224/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 223/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 759, Rochovská ul., Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 222/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 221/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu č. 14 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 220/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 219/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 218/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 217/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 763, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku dokument
58 26. 4. 2005 216/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 761, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku dokument
58 26. 4. 2005 215/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk, I. kategorie v domě č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 706 občanského zákoníku dokument
58 26. 4. 2005 214/RMČ/2005 k návrhu na zajištění přístřeší dle pravomocného rozsudku soudu 5C 139/2003, kterým bude byt o velikosti 1 + kk v ulici Doležalova č. p. 1053, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 213/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výpovědi z nájemní smlouvy a uzavření dohody o splátkách pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 212/RMČ/2005 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným ve výši 55 Kč/m2 na byt o velikosti 3 + 1 v č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 211/RMČ/2005 k návrhu na zpětvzetí žaloby ve věci výpovědi z nájmu bytu v ulici Bří Venclíků č. p. 1071, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 210/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 277 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Rochovská 766, Praha 9 dokument
58 26. 4. 2005 209/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 mezi městskou částí Praha 14 zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a Česko - italským jazykovým gymnáziem, s. r. o. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků č. j. 8009/OSM ze dne 12. 4. 1996 dokument
58 26. 4. 2005 208/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 7/SMP/04 dokument
58 26. 4. 2005 207/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument