Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
57 12. 4. 2005 206/RMČ/2005 k návrhu zadání zakázky na provedení stavebních úprav kuchyně se zázemím v Mateřské škole Obláček, ul. Šebelova č. p. 874, Praha 9 - Černý Most dokument
57 12. 4. 2005 205/RMČ/2005 k návrhu smluv o úhradě příspěvků na nákladech spojených s provozem Lékařské služby první pomoci pro rok 2005, uzavřených mezi městskou částí Praha 14 a městskými částmi Praha 20 a Praha 21 dokument
57 12. 4. 2005 204/RMČ/2005 k návrhu nového znění Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14 za zlepšený hospodářský výsledek dokument
57 12. 4. 2005 203/RMČ/2005 k návrhu nového znění Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14 dokument
57 12. 4. 2005 202/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Kyje, paní Jaroslavě Michálkové, bytem Maršovská 649, Praha 9 dokument
57 12. 4. 2005 201/RMČ/2005 k návrhu na směnu pozemků parc. č. 844 a 845 v k. ú. Kyje dokument
57 12. 4. 2005 200/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje pozemku parc. č. 2717/5, k. ú. Kyje, ve vlastnictví hl. m. Prahy dokument
57 12. 4. 2005 199/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 dokument
57 12. 4. 2005 198/RMČ/2005 k převedení stávající nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na rod. příslušníka dokument
57 12. 4. 2005 197/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 dokument
57 12. 4. 2005 196/RMČ/2005 k návrhu na výměnu nebytového prostoru dokument
57 12. 4. 2005 195/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 1855/OSM/98 v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 dokument
57 12. 4. 2005 194/RMČ/2005 k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9 od 1. 2. 2005 do ukončení stavby komunikace dokument
57 12. 4. 2005 193/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.581 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Rochovská 768, Praha 9 dokument
57 12. 4. 2005 192/RMČ/2005 k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného ve výši 17.620 Kč za užívání bytu v č. p. 742 ul. Bryksova, Praha 9 za období od 1. 7. 2004 do 1. 3. 2005 dokument
57 12. 4. 2005 191/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 760, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku dokument
57 12. 4. 2005 190/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku dokument
57 12. 4. 2005 189/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 dokument
57 12. 4. 2005 188/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
57 12. 4. 2005 187/RMČ/2005 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu o velikosti 4 + 1 v ulici Slévačská č. p. 905, Praha 9 dokument
57 12. 4. 2005 186/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1 písm. d), g), h) obč. zák. dokument
57 12. 4. 2005 185/RMČ/2005 k návrhu na opravu chyby v usnesení č. 462/RMČ/2004 ze dne 7. 9. 2004 dokument
57 12. 4. 2005 184/RMČ/2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady městské části Praha 14 č. 68/RMČ/2005 ze dne 1. 2. 2005 dokument
57 12. 4. 2005 183/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1041, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 dokument
57 12. 4. 2005 182/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací dokument
57 12. 4. 2005 181/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
56 29. 3. 2005 180/RMČ/2005 ke stanovisku k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí dokument
56 29. 3. 2005 179/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k pronájmu nebo prodeji pozemků parc. č. 1350/1, 1350/3, 1350/4, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1351/5, 1351/7, 1351/8, 1351/13, 1351/15, 1352/1, 1352/2, 1352/3, vše v k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví Obce hl. m. Prahy dokument
56 29. 3. 2005 178/RMČ/2005 k návrhu ke zveřejnění záměru a uzavření nájemní smlouvy na pronájem části štítové stěny objektu č. p. 670, k. ú. Hloubětín, za účelem umístění reklamního zařízení dokument
56 29. 3. 2005 177/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek ke zveřejnění neadresného záměru na prodej pozemku parc. č. 844, k. ú. Kyje o výměře 265 m2 za cenu 2 200 Kč/m2 dokument
56 29. 3. 2005 176/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 11, k. ú. Kyje dokument
56 29. 3. 2005 175/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10, pro umístění a provoz distribuční transformační stanice TS 796 na pozemku parc. č. 940/4 k. ú. Hostavice a kabelové smyčky 22kV kabelů nízkého napětí na pozemku parc. č. 940/3, k. ú. Hostavice, dle přílohy č. 4 dokument
56 29. 3. 2005 174/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 dokument
56 29. 3. 2005 173/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování kompletní projektové dokumentace na dostavbu holobytů v ul. Broumarská č. p. 25 dokument
56 29. 3. 2005 172/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 1060 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dokument
56 29. 3. 2005 171/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 dokument
56 29. 3. 2005 170/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 2004 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. dokument
56 29. 3. 2005 169/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.118 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Bobkova 755, Praha 9 dokument
56 29. 3. 2005 168/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 11.248 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Krylovecká 491, Praha 9 v souladu s rozhodnutím soudu 119 Ro 33/2004 dokument
56 29. 3. 2005 167/RMČ/2005 k návrhu na prominutí 50% poplatků z prodlení tj. 12.228 Kč celkově vyčíslených v usnesení 25Nc 13213/2004 za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 773, Praha 9 dokument