Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
9 15. 12. 2020 62/ZMČ/2020 k ž ádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy dokument hlasování
9 15. 12. 2020 61/ZMČ/2020 Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 60/ZMČ/2020 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 59/ZMČ/2020 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 58/ZMČ/2020 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 57/ZMČ/2020 k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 56/ZMČ/2020 k místní Agendě 21 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 55/ZMČ/2020 ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2020 a k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 54/ZMČ/2020 k poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89 odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dokument hlasování
9 15. 12. 2020 53/ZMČ/2020 k přijetí jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 52/ZMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 51/ZMČ/2020 k vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
9 15. 12. 2020 50/ZMČ/2020 k návrhu programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 49/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 48/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, parc. č. 1072/166 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 47/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na částí pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 46/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60 a parc. č. 1072/168 , katastrální území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 45/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 44/ZMČ/2020 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
8 22. 9. 2020 43/ZMČ/2020 k prodeji pozemku parc. č. 656/4, k. ú. Hostavice dokument hlasování
8 22. 9. 2020 42/ZMČ/2020 k odnětí sloupů veřejného osvětlení v parku Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 41/ZMČ/2020 k podání žádosti o odnětí pozemků využitých pro akci LES ARBORKA dokument hlasování
8 22. 9. 2020 40/ZMČ/2020 k podnětu na změnu ÚPn SÚ HMP pozemků v kat. území Kyje, Hostavice a Černý Most - přeskupení ploch, iniciovaný městskou částí Praha 14, zkráceným postupem dokument hlasování
8 22. 9. 2020 39/ZMČ/2020 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 38/ZMČ/2020 k III. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 37/ZMČ/2020 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2020 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 36/ZMČ/2020 k návrhu na schválení záměru na koupi obchodního podílu dokument hlasování
8 22. 9. 2020 35/ZMČ/2020 k místní Agendě 21 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 34/ZMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR ze dne 2. 10. 2019 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 33/ZMČ/2020 k žádostem ústavu Neposeda, z.ú., IČO: 69793298, o změny v čerpání rozpočtu poskytnutých dotací pro rok 2020 v dotačním programu Oblast 1 - sociální a návazné služby 2019-2020 na projekty Autobus - indikátor 1532289 a Křižovatka - indikátor 8793414 a k uzavření souvisejících dodatků č. 2 k veřejnoprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 a čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 32/ZMČ/2020 schválení dokumentu Pravidla a postup projednávání návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 14, ceny městské části Praha 14, partnerství městské části Praha 14 a udělování záštity starosty, místostarosty a člena Rady městské části Praha 14 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 31/ZMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 30/ZMČ/2020 k odvolání z funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 29/ZMČ/2020 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2020 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 28/ZMČ/2020 k přijetí jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
8 22. 9. 2020 27/ZMČ/2020 k návrhu programu 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 26/ZMČ/2020 ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2019 a k plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 25/ZMČ/2020 k návrhu na poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. na projekt Rekonstrukce a dostavba zázemí Tělovýchovné jednoty Slavoj Tesla Hloubětín a uzavření související veřejnoprávní smlouvy dokument hlasování
7 16. 6. 2020 24/ZMČ/2020 na schválení změny stanov ve znění ze dne 23. 7. 2019 společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 19800 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 23/ZMČ/2020 k návrhu na prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení dokument hlasování