Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva, hlasování

Usnesení ZMČ a informace o hlasování jsou od 16. jednání / 2022 zveřejňovány na https://usneseni.praha14.cz/usneseni/organ/1

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
11 24. 6. 2021 42/ZMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k Záměru společný areál zpracování dřeva z produkce Lesů hlavního města Prahy a kompostárny zeleného bioodpadu dokument hlasování
11 24. 6. 2021 41/ZMČ/2021 k II. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 40/ZMČ/2021 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2021 v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 39/ZMČ/2021 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2020 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 38/ZMČ/2021 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 v oblasti Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 37/ZMČ/2021 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku OS ČČK č. j. 03/OSVZ/2008 ze dne 8. 4. 2008 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 36/ZMČ/2021 k návrhu na zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 35/ZMČ/2021 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, IČO: 70884498, Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 70884471 a Mateřské školy Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 34/ZMČ/2021 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 33/ZMČ/2021 Návrh k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 32/ZMČ/2021 k návrhu na zvolení předsedy, členů a tajemníka výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 31/ZMČ/2021 k návrhu na zřízení výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 30/ZMČ/2021 k volbě starosty, místostarostů a neuvolněných členů Rady městské části Praha 14 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 29/ZMČ/2021 k návrhu volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 28/ZMČ/2021 k návrhu na odvolání Rady městské části Praha 14 dokument hlasování
11 24. 6. 2021 27/ZMČ/2021 k návrhu programu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 26/ZMČ/2021 k řešení situace ohledně pozemku parc. č. 1841/16, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
10 27. 4. 2021 25/ZMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/8, parc. č. 1072/12 a parc. č. 1072/185 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
10 27. 4. 2021 24/ZMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
10 27. 4. 2021 23/ZMČ/2021 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku pod zateplením bytového domu č. p. 311, 312, 313, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
10 27. 4. 2021 22/ZMČ/2021 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků, k. ú. Kyje, ul. Světská dokument hlasování
10 27. 4. 2021 21/ZMČ/2021 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 221/602, 221/603, 221/604, 221/605, 221/675, 221/676, 221/677, 221/678, 221/679, 221/680, vše k. ú. Černý Most dokument hlasování
10 27. 4. 2021 20/ZMČ/2021 ke směně části pozemků s Tělovýchovnou jednotou Kyje Praha 14 v oblasti komunikace Za Rokytkou dokument hlasování
10 27. 4. 2021 19/ZMČ/2021 k podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 84/13 a parc. č. 84/16, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 18/ZMČ/2021 k podnětu na změnu ÚPn SÚ HMP v oblasti Na Hutích - lokalita sever iniciovaný městskou částí Praha 14 zkráceným postupem dokument hlasování
10 27. 4. 2021 17/ZMČ/2021 k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku parc. č. 2574/73 kat. území Kyje dokument hlasování
10 27. 4. 2021 16/ZMČ/2021 k uzavření dodatků č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, IČO: 70885168 a zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, IČO: 70918317 a dodatku č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, IČO: 70920818 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 15/ZMČ/2021 k návrhu na poskytnutí dotací v programu Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách na roky 2021-2022 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 14/ZMČ/2021 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech oblast 1 - sociální a návazné služby a příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 13/ZMČ/2021 k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuálních dotací poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 12/ZMČ/2021 k návrhu na zavedení 3. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás dokument hlasování
10 27. 4. 2021 11/ZMČ/2021 k žádosti o posunutí platby části daru od společnosti MERKUR CASINO a.s. dokument hlasování
10 27. 4. 2021 10/ZMČ/2021 k I. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 9/ZMČ/2021 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2021 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 8/ZMČ/2021 k návrhu na přijetí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy dokument hlasování
10 27. 4. 2021 7/ZMČ/2021 k přijetí kontokorentního úvěru do limitu 50.000 tis. Kč dokument hlasování
10 27. 4. 2021 6/ZMČ/2021 k V. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 5/ZMČ/2021 k návrhu na obsazení role Kurátora otevřených dat v souladu s instrukcí QI 42-02-06 V01R01 Publikace a katalogizace otevřených dat dokument hlasování
10 27. 4. 2021 4/ZMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
10 27. 4. 2021 3/ZMČ/2021 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2020 dokument hlasování