Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
7 16. 6. 2020 22/ZMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní č. 0191/2019/OSM/1030 s SVJ Poděbradská 579 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 21/ZMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní č. 0406/2019/OSM/1030 s SVJ Poděbradská 578 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 20/ZMČ/2020 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 352/7 a parc. č. 352/9, k. ú. Černý Most, s vybudovanými hřišti v ulici Arnošta Valenty dokument hlasování
7 16. 6. 2020 19/ZMČ/2020 k prodeji podílu 1/2 na pozemku parc. č. 831/10, k. ú. Hloubětín dokument hlasování
7 16. 6. 2020 18/ZMČ/2020 k odnětí pozemků v oblasti komunikace Novopacká ze svěřené správy městské části Praha 14 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 17/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/100, parc. č. 1072/170, parc. č. 1072/101 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
7 16. 6. 2020 16/ZMČ/2020 ;k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172 v katastrálním území Hloubětín dokument hlasování
7 16. 6. 2020 15/ZMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku parc. č. 2662/1 a 2662/2 v kat. území Kyje dokument hlasování
7 16. 6. 2020 14/ZMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 2662/1 a parc. č. 2662/2, k. ú. Kyje dokument hlasování
7 16. 6. 2020 13/ZMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pozemků v kat. území Kyje na základě územní studie lokality Na Hutích čtvrťové centrum při ul. Budovatelská dokument hlasování
7 16. 6. 2020 12/ZMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k upravenému podnětu Z 3261/16 na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemků v kat. území Černý Most dokument hlasování
7 16. 6. 2020 11/ZMČ/2020 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech Oblast 1 - sociální a návazné služby a Příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2019 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 10/ZMČ/2020 k informaci o finančním vypořádání dotací v programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuální dotace poskytnutých v roce 2019 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 9/ZMČ/2020 k II. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 8/ZMČ/2020 k I. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 7/ZMČ/2020 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2020 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 6/ZMČ/2020 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2019 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 5/ZMČ/2020 k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 4/ZMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 3/ZMČ/2020 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2019 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 2/ZMČ/2020 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 a k vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
7 16. 6. 2020 1/ZMČ/2020 k návrhu programu 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 80/ZMČ/2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc. č. 181/1, k. ú. Černý Most dokument hlasování
6 17. 12. 2019 79/ZMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín pro zateplení BD Poděbradská 582/148 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 78/ZMČ/2019 k zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 77/ZMČ/2019 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú. dokument hlasování
6 17. 12. 2019 76/ZMČ/2019 k místní Agendě 21 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 75/ZMČ/2019 k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 74/ZMČ/2019 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2020 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 73/ZMČ/2019 k návrhu na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 72/ZMČ/2019 k III. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 71/ZMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 70/ZMČ/2019 k uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019, čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 a čj. 0361/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 69/ZMČ/2019 k poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 68/ZMČ/2019 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, opatřujícím listiny o právním jednání doložkami v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) dokument hlasování
6 17. 12. 2019 67/ZMČ/2019 k návrhu na vyslovení souhlasu s uzavřením pracovněprávních vztahů mezi městskou částí Praha 14 a členy zastupitelstva dokument hlasování
6 17. 12. 2019 66/ZMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 65/ZMČ/2019 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 a k vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 64/ZMČ/2019 k přijetí jednacího řádu Zastupitelstva městské Praha 14 dokument hlasování
6 17. 12. 2019 63/ZMČ/2019 k návrhu programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument hlasování