ÚMČ P14

Místní poplatek z pobytu

Odbor řízení ekonomiky a školství

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek z pobytu je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Poplatkovým subjektem poplatku je osoba, která není v obci přihlášená.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek vybírá pro městskou část „plátce poplatku“, kterým je poskytovatel úplatného pobytu a jeho povinností je od poplatkového subjektu poplatek vybrat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa poskytnutí úplatného pobytu, s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde správu poplatku vykonává hlavní město Praha.

Povinností plátce poplatku je:

 1. vybrat od poplatkového subjektu poplatek ve správné výši
 2. odvést poplatek na účet správce poplatku včas a ve správné výši
 3. vést v písemné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisovat údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt a další údaje povinné dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Plátce poplatku je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopisu přímo u správce poplatku na adrese Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků, Bratří Venclíků 1073, Praha 9. V případě, že je plátce poplatku vlastníkem datové schránky nebo elektronického podpisu, lze se správcem poplatku komunikovat i elektronicky.

Správce poplatku z pobytu: Karolína Huštáková, číslo dveří: 512, tel: 225 295 209
e-mail: karolina.hustakova@praha14.cz
úřední hodiny: Pondělí a Středa od 7.30-12.00 hod. a 13.00-18.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Podnikatelský subjekt též čísla účtů vedených u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

 • průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
 • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)

Plná moc v případě zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář: Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu – formulář. Ke splnění povinnosti odvést poplatek správci daně použijte formulář: Hlášení místního poplatku z pobytu – formulář. Formuláře jsou také k dispozici u správce poplatku

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba místního poplatku z pobytu činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Plátce poplatku je povinen do 15 dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky správci poplatku.

Poplatek lze uhradit bankovním převodem na č. účtu 19-9800050998/6000 vedeném PPF bankou, a. s. nebo poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku nebo hotově v pokladně ÚMČ Praha 14. Pro správnou identifikaci plátce poplatku je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který je přidělen plátci správcem poplatku při splnění ohlašovací povinnosti.

Osvobození od poplatku:

Od poplatku jsou vedle osob osvobozených podle zákona o místních poplatcích osvobozeny:

a) osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.
b) osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení.
c) osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, a to v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že příloha k této vyhlášce nestanoví pro území jednotlivých městských částí u písmena b) a c) zvláštní sazbu. V takovém případě se osvobození neuplatní.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovací povinnost do 30 dnů
Odvod poplatku do 15 dnů každého následujícího kalendářního měsíce

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka ÚMČ Praha 14: ID pmabtfa
Email: karolina.hustakova@praha14.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy: obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit platebním výměrem zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku. Zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku i opakovaně uložit pořádkovou pokutu dle ustanovení § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, době a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutím správce poplatku, v případě, že je to zákonem o správě daní a poplatků stanoveno nebo to zákon nevylučuje, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení správce poplatku
 • přesné označení odvolatele
 • číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž směřuje
 • uvedení rozporu s právními předpisy, skutkovým stavem nebo jiné důvody odvolání a případně návrh důkazních prostředků
 • navrhované změny či zrušení rozhodnutí.Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, v případě, že mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu, a to Magistrátu hl. m. Prahy (§ 113 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád), pokud zde není důvod k zamítnutí odvolání ve smyslu § 113 odst. 1 písm. c)
 • Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

18. Kontaktní osoba

Karolína Huštáková, tel: 225 295 209, e-mail: karolina.hustakova@praha14.cz

19. Za správnost návodu odpovídá útvar

OMDP OŘEŠ

20. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 1. 2024

———

21. Popis byl naposledy aktualizován

5. 1. 2022

22. Datum konce platnosti popisu

———

23. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace