ÚMČ P14

Matrika / Narození, úmrtí, uzavření manželství nebo partnerství mimo území ČR

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Narození, úmrtí uzavření manželství nebo partnerství mimo území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, úmrtí, uzavření manželství nebo partnerství státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno – střed (dále jen „zvláštní matrika“).

Do zvláštní matriky se zapisuje narození, úmrtí, uzavření manželství nebo partnerství státních občanů ČR, ke kterému došlo na

 • území cizího státu,
 • zastupitelském úřadu České republiky,
 • lodi nebo v letadle mimo území České republiky,
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky,
 • před kapitánem letadla, registrovaného v České republice,
 • velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), sourozenci, nebo zplnomocnění zástupci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

 • zastupitelského úřadu České republiky,
 • kteréhokoliv matričního úřadu.

S žadatelem se sepíše žádost o zápis matriční události a s příslušnými doklady se zašle do zvláštní matriky v Brně. Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy a vystaví matriční doklad, který zašle zpět zastupitelskému nebo matričnímu úřadu k předání žadateli.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Sepsání žádosti o zápis do zvláštní matriky u zastupitelského úřadu ČR nebo u kteréhokoli matričního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v cizině, provede a následně vydá matriční doklad zvláštní matrika v Brně.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Pokud se žadatel zdržuje v cizině, podává žádost prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR,
 • v ČR může žádost přijmout kterýkoli matriční úřad.

Úřad městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), v úředních hodinách nebo po dohodě s matrikářkami, tel. 281 005 337, 360.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, úmrtí  uzavření manželství nebo partnerství občana České republiky, opatřený náležitými ověřeními (superlegalizace, vyšší ověření, uznávání veřejných listin – viz bod 22) a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční nebo zastupitelský úřad),
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden.
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční nebo zastupitelský úřad).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře v listinné podobě si mohou žadatelé vyzvednout na kterémkoli matričním úřadě, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.
 • Za vydání druhopisu (duplikátu) matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 300,- Kč.
 • Za vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu se hradí správní poplatek 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad postupuje žádost o zápis do zvláštní matriky k vyřízení Úřadu městské části Brno – Střed, bezprostředně po jejím podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinností občana je požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení rodného, oddacího nebo úmrtního listu ze zvláštní matriky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
 • Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, v platném znění.
 • Sdělení MZV č. 287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin, v platném znění.
 • Sdělení MZV č. 45/1999 Sb., o přístupu ČR k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování veřejných listin, v platném znění.
 • Vyhláška MV č. 207/2001 Sb., v platném znění.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • Dvoustranné smlouvy upravující osvobození od ověření.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Na dovolené v cizině se nám narodilo dítě. Kde bude zapsáno v matrice a kdo nám vystaví jeho rodný list?

Vaše dítě bude zapsáno do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno – Střed. Tam vám zároveň bude vystaven rodný list dítěte (§ 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů).

Žádost o zápis můžete podat u kteréhokoli matričního úřadu a ten žádost postoupí zvláštní matrice v Brně.

22. Další informace

Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin.

Provedením superlegalizace cizozemské veřejné listiny zastupitelským úřadem ČR se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem. Spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je například úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. 10. 1961, která odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR.

Pokud je žadatel o provedení vyššího ověření státním občanem ČR a nemá možnost požádat o předchozí ověření přímo příslušné úřady cizího státu, nebo jeho žádost by byla spojena s velkými potížemi, může požádat přímo nebo prostřednictvím konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR příslušný zastupitelský úřad ČR o zajištění potřebného ověření u cizích úřadů a o superlegalizaci zastupitelským úřadem.

Někdy není třeba listinu vůbec ověřovat. Jedná se o případy, kdy ve vztahu mezi ČR a konkrétním státem platí dvoustranná mezinárodní smlouva, která upravuje osvobození od ověření. Seznam smluv lze najít na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

Pokud je třeba v cizím státě předložit listinu vydanou českým orgánem, doporučuje se nejdříve zjistit, zda orgán, kterému bude listina předložena, ověření požaduje. V kladném případě platí o ověřování obdobně to, co je uvedeno výše.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———