ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Matrika – Narození, uzavření manželství, nebo úmrtí mimo území ČR

3. Pojmenování (název) životní situace

Narození, uzavření manželství, nebo úmrtí mimo území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno – střed (dále jen „zvláštní matrika“).

Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na

 • území cizího státu,
 • zastupitelském úřadu České republiky,
 • lodi nebo v letadle mimo území České republiky,
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky,
 • před kapitánem letadla, registrovaného v České republice,
 • velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), sourozenci, nebo zplnomocnění zástupci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

 • zastupitelského úřadu České republiky,
 • kteréhokoliv matričního úřadu.

S žadatelem se sepíše žádost o zápis matriční události a s příslušnými doklady se zašle do zvláštní matriky v Brně. Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy a vystaví matriční doklad, který zašle zpět zastupitelskému nebo matričnímu úřadu k předání žadateli.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Sepsání žádosti o zápis do zvláštní matriky u zastupitelského úřadu ČR nebo u kteréhokoli matričního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v cizině, provede a následně vydá matriční doklad zvláštní matrika v Brně.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Pokud se žadatel zdržuje v cizině, podává žádost prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR,
 • v ČR může žádost přijmout kterýkoli matriční úřad.

Úřad městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), v úředních hodinách nebo po dohodě s matrikářkami, tel. 281 005 337, 360.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, opatřený náležitými ověřeními (superlegalizace, vyšší ověření, uznávání veřejných listin – viz bod 22) a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční nebo zastupitelský úřad),
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR,doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden.
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční nebo zastupitelský úřad).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře v listinné podobě si mohou žadatelé vyzvednout na kterémkoli matričním úřadě, nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

Za vydání druhopisu (duplikátu) matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad postupuje žádost o zápis do zvláštní matriky k vyřízení Úřadu městské části Brno – Střed, bezprostředně po jejím podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinností občana je požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení rodného, oddacího nebo úmrtního listu ze zvláštní matriky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.