ÚMČ P14

Státní občanství – Udělení státního občanství České republiky pro cizince

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Udělení státního občanství České republiky pro cizince

4. Základní informace k životní situaci

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mohou nabýt státní občanství České republiky udělením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Státní občanství České republiky lze na písemnou žádost udělit fyzické osobě, která má na území ČR povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

 1. po dobu alespoň 5 let;
 2. po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem EU,nebo
 3. po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím pobytem na území ČR dosahuje alespoň 10 let,
 4. nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestní čin,
 5. prokáže znalost českého jazyka – základní znalost ústavního systému ČR a základní orientace kulturně – společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR ,*/
 6. v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných práv. předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území ČR,
 7. veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, která má trvalý pobyt na území ČR, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, prokáže výši a zdroje svých příjmů, popř. plní oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod fin. prostředků z ciziny – odvod daní. Tyto skutečnosti je žadatel povinen prokázat za období posl. 3 let, předcházejících dni podání žádost,.
 8. prokáže, že jeho pobyt na území ČR v posl. 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní soc. podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.

* /žadatel absolvuje zkoušku u osoby, který je plnoprávným členem Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka. V současné době je jediným členem asociace ALTE v ČR Univerzita Karlova – zkoušky z českého jazyka tak bude provádět Ústav jazykové a odborné přípravy UK. http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/

Informace o termínech zkoušek lze získat na webových stránkách http://ujop.cuni.cz/obcanstvi, dále telefonicky či e-mailem na sekretariátu VTC ÚJOP UK.

Adresa zkušebního střediska:

Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha-Albertov, Albertov 7/3a, 128 00 Praha 2
Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha-Hostivař, Areál Kolejí a menz UK, Weilova 1453/2i, 102 00 Praha-Hostivař
Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha-Krystal, José Martího 2/407, 160 00 Praha 6 – budova C

Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo je žadatel ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s těles. nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Žádost o udělení státního občanství České republiky psaná volnou formou, mělo by z ní však být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena, dále by měla být podepsána a datována a je vhodné ji i stručně odůvodnit. Manželé mohou podat žádost jednu společnou (do žádosti lze zahrnout i dítě mladší 18 let, nebo podat pro něj samostatnou žádost,
 • životopis volnou formou v českém jazyce – o pobytu na území ČR i délka zahranič. pobytu
 • dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky (předepsaný tiskopis, který žadatel obdrží a vyplní na úřadě příslušném k podání žádosti),
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti ČJ – a z českých reálií, dostupné na webových stránkách http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz
  Adresa zkušebního střediska : Praha 9-Hloubětín, Hloubětínská 78/26
  Kontakt: marie.sroubkova@ujop.cuni.cz – tel. +420 281 865 346Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo je žadatel ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, kterému znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky,
 • rodný list
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství
 • úmrtní list (zemřelé/ho manželky/a nebo partnerky/a) ;
  doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do ČJ nevyžaduje),
 • cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
 • výpis z RT, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát, kde žadatel v posledních 10 letech pobýval po kratší dobu (nesmí být starší 6 měsíců),
 • doklady, které prokazují pobyt žadatele na území ČR a jeho pobyty v zahraničí,
 • potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů. Jedná se zejména o potvrzení finanční správy ČR, orgánů Celní správy ČR, evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
 • potvrzení o tom, že je žadatel příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu,
 • doklady, které prokazují příjmy manžela žadatele nebo partnera žadatele, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán ,
 • doklady, že žadatel disponuje příjmy ze zahraničí,
 • potvrzení o svém zaměstnání vč. informace o výši příjmu,
 • pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání žadatele, příp. další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, který se v ČR v minulosti věnoval,
 • potvrzení o studiu, je-li žadatel studentem,
 • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o udělení státního občanství ČR u úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části) v místě povoleného trvalého pobytu žadatele na území České republiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pokud má žadatel trvalý pobyt na území MČ Praha 14, žádost se podává u ÚMČ Praha 14, Odboru správních agend a přestupků oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), tel.225 295 337, 360, 542.

úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

viz bod 6

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník žadatel obdrží též na úřadě v místě podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek související s udělením státního občanství České republiky

 • při podání žádosti o udělení státního občanství ČR zletilé fyzické osobě: 2 000 Kč
  Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek zletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 500 Kč.
 • při podání žádosti o udělení státního občanství ČR nezletilé fyzické osobě: 500 Kč
  Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek nezletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 100 Kč.
 • při podání žádosti o udělení státního občanství ČR azylantovi: 500 Kč
  Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek nezletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 100 Kč.

Poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a českých reálií:

 • poplatek za konání zkoušky z českého jazyka: 3 300 Kč
 • poplatek za konání zkoušky z českých reálií: 1 600 Kč

Poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a za konání zkoušky z českých reálií je agendou Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Fakturační údaje potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění online přihlášky. Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky. Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní řízení o udělení státního občanství ČR je zahájeno dnem, kdy žádost došla na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo o žádosti o udělení státního občanství ČR rozhodne do 180 dnů od zahájení správního řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Dle uvážení správního orgánu je možné na žadateli požadovat doložení dalších zákonem nestanovených dokladů, které správnímu orgánu pomohou zjistit úplný a přesný skutečný stav věci.
 • Na základě udělovací listiny nabývá fyzická osoba státní občanství ČR dnem složení státoobčanského slibu. Státoobčanský slib skládá žadatel, který dostáhl. věku 15 let. Ministerstvo vnitra může složení státoobčanského slibu z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2013 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení státního občanství ČR, vydá zamítavé rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

Potřebné informace můžete získat přímo na našem úřadě nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

V souvislosti s udělením státního občanství ČR – vyřízení českých dokladů.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad MČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.4.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———