ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydávání cestovních dokladů

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání cestovních dokladů

4. Základní informace k životní situaci

Vydávají se pasy s biometrickými prvky , tj. s digitální fotografií a otiskem prstu žadatele, které pořídí úřednice, nabírající žádost o pas. Úřednice vytiskne žádost včetně fotografie, pořízené digitálně přímo na pracovišti CD a žadatel se na ni podepíše. Systém sejme také jeho vlastnoruční podpis. Pas lze vydat ihned od narození. Lhůta na vydání pasu je 30 dnů, případně zkrácená lhůta 6 pracovních dnů.

Pasy bez biometrických údajů (typ blesk) se již nevydávají!

Dobu platnosti cestovních pasů nelze prodloužit!!

UPOZORNĚNÍ: po sňatku a následné změně příjmení končí platnost pasu po 3 měsících ode dne změny. 

Cestovní průkazy vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, např. z důvodu ztráty cestovního dokladu, pro účel dojezdu do ČR.

Jak zacházet s cestovním pasem – poučení pro držitele naleznete zde.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o cestovní pas podává občan starší 15 let osobně nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem (s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce).

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, podává žádost  jeho zákonný zástupce.

Občan, kterému se vydává cestovní pas, musí být vždy přítomen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti

Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a vlastnoručního podpisu je při podání žádosti nutná osobní přítomnost žadatele. Týká se i dětí!

Upozornění : všechny doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

A) Žadatelé starší 18 let

K žádosti je nutno :

– předložit  platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, případně matriční doklady, pokud žadatel není držitelem platného OP nebo CD

– zaplatit správní poplatek (viz bod 12)

– vrací se starý pas

B) Žadatelé ve věku 15 -18 let

Nezletilý občan starší 15 let připojí k žádosti doklady uvedené v bodě A) a písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje , jestliže zákonný zástupce žádost podepíše před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu. K souhlasu zákonného zástupce je nutný rodný list nezletilého žadatele nebo zápis nezletilého v OP rodiče.

C) Děti od 0 do 15 let

O cestovní pas pro dítě žádá rodič (případně jiný zákonný zástupce). Žádost lze podat pro dítě od jeho narození do 15 let věku.

Upozornění: děti mohou cestovat pouze s vlastním cestovním pasem.

Při žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte (foto, otisky), a je nutno:

  • předložit rodný list dítěte, a to i v případě, že má dítě již vydaný cestovní pas
  • pokud zák. zástupce žádá o vydání prvního cestovního pasu, doporučujeme přinést rodné listy rodičů, které mohou být potřeba v případě pochybností nebo zjištěných rozporů v evidenci
  • zaplatit správní poplatek (viz bod 12)
  • vrátit starý pas

Převzetí cestovního pasu:

  • občan starší 15 let
  • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
  • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
  • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Viz podrobně bod 6.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Požádat o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji lze na kterémkoliv  obecním úřadě s rozšířenou působností, anebo na zastupitelském úřadě v zahraničí s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Občan si pas převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Cestovní doklad, vyhotovený ve lhůtě 30 dnů, je možné převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1072,
Odbor občanskoprávní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
pracoviště cestovních dokladů, přízemí
telefon: 225 295 556, 366

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6, všechny doklady se předkládají v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání pasu

Věk žadatele platnost Poplatek – lhůta 30 dnů Poplatek – lhůta 6 dnů
Od 0 do 15 let 5 let 100,- Kč 2000,- Kč
Od 15 let výše 10 let 600,- Kč 4000,- Kč

 

Poplatek za převzetí pasu u jiného úřadu, než byla podána žádost:  100,- Kč.

Správní poplatky se vybírají v hotovosti při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pasy s biometrickými prvky se vydávají ve lhůtě 30 dnů nebo zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz.

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

  • neplatí pro doklady, vydané ve lhůtě 6 pracovních dnů.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí o nevydání požadovaného dokladu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta.

Občan se dopouští přestupků na úseku CD zejména když:

– neochrání CD před ztrátou, odcizením, poškozením atd.

– neoprávněným užitím a zásahem do CD

– jinak neoprávněně nakládá s CD

– neodevzdá neplatný CD.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Viz občanské průkazy .

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 7. 2017

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.