ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Osobní doklady – Vydávání cestovních dokladů

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání cestovních dokladů

4. Základní informace k životní situaci

Vydávají se cestovní pasy s biometrickými prvky. Žádost pořizuje úředník na přepážce, spolu s digitální fotografií, sejmutím otisku prstu a sejmutím vlastnoručního podpisu žadatele. Pas lze vydat občanovi již od narození. Lhůta pro vydání pasu je 30 dnů od podání žádosti, případně zkrácená lhůta v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Po změně příjmení sňatkem končí platnost cestovního pasu po 3 měsících ode dne sňatku. 

Cestovní průkazy vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, např. z důvodu ztráty cestovního pasu, pro účely návratu občana do ČR.

Jak zacházet s cestovním pasem – poučení pro držitele e-pasu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání cestovního pasu podává:

 • občan starší 15 let osobně nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena, jeho zákonný zástupce.

Občan, kterému se vydává cestovní pas, musí být při podání žádosti vždy přítomen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti

Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a vlastnoručního podpisu je při podání žádosti nutná osobní přítomnost žadatele. Týká se i dětí jakéhokoli věku!

Upozornění: všechny doklady se předkládají v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

A) Žadatelé starší 18 let

K žádosti je třeba:

 • předložit  platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, případně matriční doklady, pokud žadatel není držitelem platného OP nebo CD
 • zaplatit správní poplatek (viz bod 12)
 • vrátit starý cestovní pas

B) Žadatelé ve věku 15 -18 let

Nezletilý občan starší 15 let připojí k žádosti doklady uvedené v bodě A) a písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje , jestliže zákonný zástupce žádost podepíše před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu. K souhlasu zákonného zástupce je nutno předložit rodný list nezletilého žadatele (popř. zápis nezletilého v OP rodiče).

C) Žadatelé – děti ve věku 0 – 15 let

O cestovní pas pro dítě žádá rodič (případně jiný zákonný zástupce). Žádost lze podat pro dítě od jeho narození do 15 let věku.

Upozornění: děti mohou cestovat pouze s vlastním cestovním pasem; zapsání do cestovního dokladu rodiče už není možné.

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte (foto, otisky), a je třeba:

 • předložit rodný list dítěte, a to i v případě, že má dítě již vydaný cestovní pas
 • pokud zákonný zástupce žádá o vydání prvního cestovního pasu, doporučujeme přinést rodné listy rodičů, které mohou být zapotřebí v případě pochybností nebo zjištěných rozporů v evidenci
 • zaplatit správní poplatek (viz bod 12)
 • vrátit starý cestovní pas

Převzetí cestovního pasu:

Kdo:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Kde:

I. Cestovní pasy vydávané ve lhůtě do 30 dnů:

Občan si CP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání. Cestovní pas je možné převzít i jinde u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč.

II. Cestovní pasy vydávané v kratších lhůtách:

 • v pracovních dnech do 24 hodin – převzetí CP je možné pouze u Ministerstva vnitra
 • do 5 pracovních dnů – převzetí CP je možné u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Viz podrobně bod 6.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 • Žádat o CP, vydávaný ve lhůtě do 30 dnů, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Žádat o CP, vydávaný ve zkrácené lhůtě, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.
 • Žádat lze i na zastupitelském úřadě v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bratří Venclíků 1072, pracoviště cestovních dokladů, přízemí
telefon: 225 295 556, 366

úřední hodiny

Upozorňujeme občany, že z důvodu zvýšeného nárůstu žádostí o osobní doklady, zejména cestovní pasy, je nutné počítat s delším odbavením. Doporučujeme využít úředních hodin v úterý a čtvrtek dopoledne. V případě přetížení agend se vydávání pořadových lístků na odbavení klientů uzavírá dle aktuální situace i dříve. Děkujeme za pochopení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6, všechny doklady se předkládají v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – ztráta, odcizení OP a CD

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud bude občan přebírat cestovní pas v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, vybírá se část správního poplatku u úřadu při podání žádosti a část správního poplatku u MV při převzetí hotového dokladu.

Správní poplatek za vydání CP pro občana mladšího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 100,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 1000,-  Kč, případně 500,- a 500,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 2000,-  Kč, případně 1500,- a 500,- při výdeji u MV.

Správní poplatek za vydání CP pro občana staršího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 600,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč, případně 2000,- a 1000,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6000,- Kč, případně 4000,- a 2000,- při výdeji u  MV.

Poplatek 100,- Kč za převzetí pasu u jiného úřadu, než byla podána žádost (mimo MV), se vybírá při převzetí pasu.         

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pasy s biometrickými prvky se vydávají ve lhůtě 30 dnů nebo ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo 24 hodin.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz.

Informace o hotových dokladech, připravených k vyzvednutí u zdejšího úřadu – dle data podání žádosti
(neplatí pro doklady, vydané ve zkrácené lhůtě, a pro žádosti podané prostřednictvím jiných úřadů).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí o nevydání požadovaného dokladu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta.

Občan se dopouští přestupků na úseku CD zejména když:

 • neochrání CD před ztrátou, odcizením, poškozením atd.
 • neoprávněným užitím a zásahem do CD
 • jinak neoprávněně nakládá s CD
 • neodevzdá neplatný CD.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Viz občanské průkazy .

28. Popis byl naposledy aktualizován
29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu
Není stanoveno.