ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydávání cestovních dokladů

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání cestovních dokladů

4. Základní informace k životní situaci

Vydávají se pasy s biometrickými prvky , tj. s digitální fotografií a otiskem prstu žadatele, které pořídí úřednice, nabírající žádost o pas. Systém sejme také jeho vlastnoruční podpis. Pas lze vydat ihned od narození. Lhůta na vydání pasu je 30 dnů, případně zkrácená lhůta v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

Dobu platnosti cestovních pasů nelze prodloužit!!

UPOZORNĚNÍ: po sňatku a následné změně příjmení končí platnost pasu po 3 měsících ode dne změny. 

Cestovní průkazy vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, např. z důvodu ztráty cestovního dokladu, pro účel dojezdu do ČR.

Jak zacházet s cestovním pasem – poučení pro držitele naleznete zde.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o cestovní pas podává občan starší 15 let osobně nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, podává žádost  jeho zákonný zástupce.

Občan, kterému se vydává cestovní pas, musí být vždy přítomen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti

Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a vlastnoručního podpisu je při podání žádosti nutná osobní přítomnost žadatele. Týká se i dětí!

Upozornění: všechny doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

A) Žadatelé starší 18 let

K žádosti je nutno:

– předložit  platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, případně matriční doklady, pokud žadatel není držitelem platného OP nebo CD

– zaplatit správní poplatek (viz bod 12)

– vrací se starý pas

B) Žadatelé ve věku 15 -18 let

Nezletilý občan starší 15 let připojí k žádosti doklady uvedené v bodě A) a písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje , jestliže zákonný zástupce žádost podepíše před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu. K souhlasu zákonného zástupce je nutný rodný list nezletilého žadatele nebo zápis nezletilého v OP rodiče.

C) Děti od 0 do 15 let

O cestovní pas pro dítě žádá rodič (případně jiný zákonný zástupce). Žádost lze podat pro dítě od jeho narození do 15 let věku.

Upozornění: děti mohou cestovat pouze s vlastním cestovním pasem.

Při žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte (foto, otisky), a je nutno:

 • předložit rodný list dítěte, a to i v případě, že má dítě již vydaný cestovní pas
 • pokud zák. zástupce žádá o vydání prvního cestovního pasu, doporučujeme přinést rodné listy rodičů, které mohou být potřeba v případě pochybností nebo zjištěných rozporů v evidenci
 • zaplatit správní poplatek (viz bod 12)
 • vrátit starý pas

Převzetí cestovního pasu:

Kdo:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Kde:

Cestovní pasy vydávané ve lhůtě do 30 dnů:

Občan si CP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání. Cestovní pas je možné převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč.

Cestovní pasy vydávané v kratších lhůtách:

1) v pracovních dnech do 24 hodin – převzetí CP je možné pouze u Ministerstva vnitra

2) do 5 pracovních dnů – převzetí CP je možné u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo  u Ministerstva vnitra

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Viz podrobně bod 6.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádat o CP, vydaný ve lhůtě do 30 dnů, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádat o CP, vydaný ve zkrácené lhůtě, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

Žádat lze i na zastupitelském úřadě v zahraničí s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1072,
Odbor občanskoprávní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
pracoviště cestovních dokladů, přízemí
telefon: 225 295 556, 366

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6, všechny doklady se předkládají v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud bude občan přebírat cestovní pas v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Správní poplatky se vybírají v hotovosti.

Za vydání CP pro občana mladšího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 100,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 1000,-  Kč, případně 500,- a 500,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 2000,-  Kč, případně 1500,- a 500,- při výdeji u MV.

Za vydání CP pro občana staršího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 600,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč, případně 2000,- a 1000,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6000,- Kč, případně 4000,- a 2000,- při výdeji u  MV.

Poplatek 100,- Kč za převzetí pasu u jiného úřadu, než byla podána žádost (mimo MV), vybírá se při  převzetí pasu.         


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pasy s biometrickými prvky se vydávají ve lhůtě 30 dnů nebo zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo 24 hodin.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz.

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

 • neplatí pro doklady, vydané ve zkrácené lhůtě.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí o nevydání požadovaného dokladu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta.

Občan se dopouští přestupků na úseku CD zejména když:

– neochrání CD před ztrátou, odcizením, poškozením atd.

– neoprávněným užitím a zásahem do CD

– jinak neoprávněně nakládá s CD

– neodevzdá neplatný CD.

21. Nejčastější dotazy

Je možné zapsat dítě do pasu rodiče?

Ne. Děti již nelze zapsat do cestovního pasu rodiče.

Platí zápisy dětí v cestovním pasu rodiče?

Ne. Platnost zápisu dětí v cestovním dokladu rodiče skončila dne 26. 6. 2012.

Lze cestovat s dětmi do zahraničí, když je mám zapsané v občanském průkazu nebo předložím kartičku zdravotní pojišťovny, rodný list dítěte?

Ne. Při opuštění území ČR musí mít dítě svůj cestovní doklad, tím je pro cesty do zahraničí cestovní pas, v rámci cest po EU lze použít občanský průkaz dítěte.

Je možné vyřídit žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji v kratší lhůtě za příplatek?

Ano, viz bod 13.

Musím vrátit neplatný cestovní pas, když v něm mám platné vízum?

Ano. Držitel neplatného cestovního dokladu je povinen odevzdat tento doklad bez zbytečného odkladu orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu, úřadu, zastupitelskému úřadu nebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. V případě neodevzdání neplatného cestovního dokladu se fyzická osoba dopustí přestupku.

Musím ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního pasu?

Ano. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a dále pokud neprodleně neohlásí poškození, zničením, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu.

 Mohu mít více cestovních pasů?

Ano. Občan může požádat v odůvodněných případech (např. z vízových důvodů) o vydání dalšího cestovního pasu.

Pokud došlo ke změně příjmení (uzavření sňatku), je cestovní pas dále platný?

Ano. V případě, že ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením sňatku je doklad platný 3 měsíce ode dne změny příjmení. Pokud cestovní pas obsahuje nesprávné údaje např. o jméně, příjmení (změna nesouvisí s uzavřením sňatku občana) rozhodne orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho platnosti.

Končí platnost cestovního pasu v případě změny trvalého pobytu?

Ne. Trvalý pobyt není v cestovním dokladu uveden, proto platnost dokladu nekončí.

Musím opakovaně předkládat rodné listy dětí, když už jim byl vydán cestovní pas?

Ano. Žadatel má povinnost prokázat při podání žádosti o vydání cestovního dokladu pravdivost požadovaných údajů příslušnými doklady.

Musím dokládat osvědčení o státním občanství ČR u podání žádosti o vydání cestovního pasu pro dítě?

Osvědčení o státním občanství se dokládá pouze v případě pochybností, např. narození dítěte v zahraničí, trvalý pobyt v zahraničí, jeden z rodičů je cizinec.

Musím mít dítě s sebou u podání žádosti o pas?

Ano. Při podání žádosti o vydání cestovního dokladu je nutná přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie – pořízení biometrických údajů.

Lze prodloužit platnost cestovního pasu?

Ne. Občan musí požádat o vydání nového cestovního pasu.

 

22. Další informace

Neplatnost cestovního dokladu:

– po uplynutí doby platnosti v něm uvedené

– pokud držitel cestovního dokladu pozbyl státní občanství České republiky

– po nahlášení ztráty a odcizení  (v případě znovunalezení pasu je nutno jej odevzdat,

neboť byl úředně v evidenci zneplatněn po nahlášení ztráty a odcizení)

– když orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne, že:

 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu,
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,
 • je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo byla porušena jeho celistvost.

Doporučení: Před cestou do zahraničí by si měl každý občan zkontrolovat, zda má platný cestovní doklad. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě, zejména:

zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoli. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza. Časové rozmezí se v jednotlivých dohodách pohybuje od jednoho do šesti měsíců,

jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území (většina států požaduje minimální časovou platnost cestovního pasu, která se pohybuje zpravidla od jednoho do šesti měsíců). Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států lze získat na Ministerstvu zahraničních věcí ČR www.mzv.cz nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodlá občan cestovat. To samé se týká i případného množství peněz v cizí měně, které občan může nebo musí při cestě do daného státu mít. Pokud se týká celních poplatků, informace lze získat na celních úřadech nebo na Ministerstvu financí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Viz občanské průkazy .

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Občanskosprávní odbor, oddělení osobních dokladů

26. Kontaktní osoba
Petrová Věra, vedoucí odd. osobních dokladů, ohlašovny a evidence obyvatel, tel. 281005558

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
2. 8. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Úřední hodiny oddělení osobních dokladů:

Po  7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Út  7.30 – 12.00

St  7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Čt  7.30 – 12.00

Pá  zavřeno

ČERVENEC A SRPEN polední pauza 12.00 – 13.00

Úřední hodiny Ministerstva vnitra, oddělení osobních dokladů:

Viz: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Adresa MV: Praha 4, Na Pankráci 72