ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydávání cestovních dokladů

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání cestovních dokladů

4. Základní informace k životní situaci

Vydávají se pasy s biometrickými prvky , tj. s digitální fotografií a otiskem prstu žadatele, které pořídí úřednice, nabírající žádost o pas. Systém sejme také jeho vlastnoruční podpis. Pas lze vydat ihned od narození. Lhůta na vydání pasu je 30 dnů, případně zkrácená lhůta v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

Dobu platnosti cestovních pasů nelze prodloužit!!

UPOZORNĚNÍ: po sňatku a následné změně příjmení končí platnost pasu po 3 měsících ode dne změny. 

Cestovní průkazy vydávají pouze zastupitelské úřady ČR v zahraničí občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, např. z důvodu ztráty cestovního dokladu, pro účel dojezdu do ČR.

Jak zacházet s cestovním pasem – poučení pro držitele naleznete zde.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o cestovní pas podává občan starší 15 let osobně nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce nebo pěstoun nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno do péče soudem.

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, podává žádost  jeho zákonný zástupce.

Občan, kterému se vydává cestovní pas, musí být vždy přítomen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti

Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje, otisku prstu a vlastnoručního podpisu je při podání žádosti nutná osobní přítomnost žadatele. Týká se i dětí!

Upozornění: všechny doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

A) Žadatelé starší 18 let

K žádosti je nutno:

– předložit  platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, případně matriční doklady, pokud žadatel není držitelem platného OP nebo CD

– zaplatit správní poplatek (viz bod 12)

– vrací se starý pas

B) Žadatelé ve věku 15 -18 let

Nezletilý občan starší 15 let připojí k žádosti doklady uvedené v bodě A) a písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje , jestliže zákonný zástupce žádost podepíše před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu. K souhlasu zákonného zástupce je nutný rodný list nezletilého žadatele nebo zápis nezletilého v OP rodiče.

C) Děti od 0 do 15 let

O cestovní pas pro dítě žádá rodič (případně jiný zákonný zástupce). Žádost lze podat pro dítě od jeho narození do 15 let věku.

Upozornění: děti mohou cestovat pouze s vlastním cestovním pasem.

Při žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte (foto, otisky), a je nutno:

 • předložit rodný list dítěte, a to i v případě, že má dítě již vydaný cestovní pas
 • pokud zák. zástupce žádá o vydání prvního cestovního pasu, doporučujeme přinést rodné listy rodičů, které mohou být potřeba v případě pochybností nebo zjištěných rozporů v evidenci
 • zaplatit správní poplatek (viz bod 12)
 • vrátit starý pas

Převzetí cestovního pasu:

Kdo:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Kde:

Cestovní pasy vydávané ve lhůtě do 30 dnů:

Občan si CP převezme u úřadu, u kterého podal žádost o jeho vydání. Cestovní pas je možné převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností, který žadatel uvede v žádosti, za poplatek 100,- Kč.

Cestovní pasy vydávané v kratších lhůtách:

1) v pracovních dnech do 24 hodin – převzetí CP je možné pouze u Ministerstva vnitra

2) do 5 pracovních dnů – převzetí CP je možné u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo  u Ministerstva vnitra

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Viz podrobně bod 6.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádat o CP, vydaný ve lhůtě do 30 dnů, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádat o CP, vydaný ve zkrácené lhůtě, může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra.

Žádat lze i na zastupitelském úřadě v zahraničí s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6, všechny doklady se předkládají v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud bude občan přebírat cestovní pas v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Správní poplatky se vybírají v hotovosti.

Za vydání CP pro občana mladšího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 100,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 1000,-  Kč, případně 500,- a 500,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 2000,-  Kč, případně 1500,- a 500,- při výdeji u MV.

Za vydání CP pro občana staršího 15 let:

 • ve lhůtě do 30 dnů – 600,- Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč, případně 2000,- a 1000,- při výdeji u MV
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 6000,- Kč, případně 4000,- a 2000,- při výdeji u  MV.

Poplatek 100,- Kč za převzetí pasu u jiného úřadu, než byla podána žádost (mimo MV), vybírá se při  převzetí pasu.         


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pasy s biometrickými prvky se vydávají ve lhůtě 30 dnů nebo zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů nebo 24 hodin.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz.

Informaci o hotových dokladech můžete sledovat na titulní stránce www.praha14.cz.

 • neplatí pro doklady, vydané ve zkrácené lhůtě.

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.