Život na Praze 14

Pravidla soutěže "14 elektrokoloběžek pro Prahu 14"

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže „14 elektrokoloběžek pro Prahu 14“ (dále též „soutěž“) je městská část Praha 14, IČO: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9, (dále jen „pořadatel“ či „městská část“).

2. Doba platnosti soutěže

Začátek soutěže: 9. 8. 2022
Konec soutěže: 31. 8. 2022 (do 23:59 hodin)

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž „14 elektrokoloběžek pro Prahu 14“, jejíž platnost je uvedena v bodě 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Soutěž je vyhlášena ve dvou věkových kategoriích:

1) děti od 6 do 11 let
2) děti a mládež od 12 do 16 let

Účastníkem soutěže se může stát:

jakákoli fyzická osoba ve věku od 6 do 16 let (včetně) s trvalým pobytem na území městské části, která vytvoří soutěžní příspěvek ve formě videa na téma „Proč se mi dobře žije v Praze 14“ / „Proč rád(a) žiju na Praze 14“, a zároveň získá souhlas svého zákonného zástupce (rovněž s trvalým pobytem na území městské části) s účastí v soutěži. Zákonný zástupce svůj souhlas projeví následujícím způsobem:

 • stáhne si bezplatnou mobilní aplikaci Moje 14 a zaregistruje se v ní (viz aplikace Moje 14);
 • vyplní elektronický soutěžní registrační formulář zveřejněný v rámci aplikace Moje 14 pod názvem „Soutěž o elektrokoloběžky“;
 • dostaví se spolu s účastníkem soutěže na zářijové losování/předávání elektrokoloběžek (viz bod 8 těchto pravidel), a to spolu s:
  – občanským průkazem či jiným dokladem, na jehož základě bude moci předávající ověřit trvalé bydliště soutěžícího a jeho zákonného zástupce;
  – vytištěným, vyplněným a podepsaným souhlasem s účastí nezletilého v soutěži (upozornění: formulář pod odkazem se otevírá ve formátu pdf. V mobilu jej lze zobrazit pouze v případě, že máte iPhone. Lidé, kteří mají v mobilních telefonech operační systém android, se mohou s obsahem formuláře seznámit pouze zde: Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého v soutěži – informativní odkaz na webovou stránku. Zobrazení formuláře v počítači, se omezení netýká).

Účast zákonného zástupce na předávání, stejně jako doložení výše uvedených dokladů, je pro případné předání výhry nezbytná. Nebude-li výše uvedená podmínka splněna, bude výhra postoupena do dalšího losování/účastníkovi s dalším nejvyšším počtem lajků (viz bod 7 těchto pravidel).

Zákonní zástupci výherců soutěže budou na místě požádáni o podepsání Souhlasu o zpracování osobních údajů, který se bude týkat výhradně pořizování fotografií a videozáznamů ze setkání, zejména z předávání výhry (znění „Souhlasu“, který bude předkládán: Souhlas se zpracování osobních údajů. Upozornění: formulář pod odkazem se otevírá ve formátu pdf. V mobilu jej lze zobrazit pouze v případě, že máte iPhone. Lidé, kteří mají v mobilních telefonech operační systém android, se mohou s obsahem formuláře seznámit pouze zde: Souhlas se zpracováním osobních údajů – informativní odkaz na webovou stránku. Zobrazení formuláře v počítači, se omezení netýká). Udělení souhlasu není podmínkou pro předání výhry. Více informací v části „Souhlas se zpracováním osobních údajů (pořízení a zveřejnění fotografií/videozáznamů výherců z předávání výhry)“ v závěru těchto pravidel.

Aby byl registrační formulář platný, je třeba v něm vyplnit/zaškrtnout:

 • jméno a příjmení zákonného zástupce soutěžícího;
 • e-mailovou adresu zákonného zástupce soutěžícího;
 • telefon zákonného zástupce soutěžícího;
 • křestní jméno soutěžícího;
 • věkovou kategorii soutěžícího;
 • poučení o zpracování osobních údajů*;
 • souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a potvrzení obeznámení s nimi.

Tentýž registrovaný zákonný zástupce, resp. účastník soutěže může v době trvání soutěže zaslat i více soutěžních videí tak, že vytvoří více soutěžních příspěvků. V takovém případě je však třeba vždy vyplnit nový elektronický registrační formulář.

5. Podmínky soutěže

 • Jak vyplývá i z ustanovení výše, základním předpokladem účasti v soutěži je ve vymezeném čase vytvořit a nahrát soutěžní příspěvek ve formě videa na téma „Proč se mi dobře žije na Praze 14“ / „Proč rád(a) žiju na Praze 14“ (prostřednictvím odkazu na Youtube/Vimeo…) do aplikace Moje 14 a vyplnit elektronický registrační formulář v aplikaci Moje 14. Formulář vyplňuje zákonný zástupce účastníka soutěže.
 • Soutěžní příspěvek musí být původní a vytvořený účastníkem soutěže (při tvorbě je přípustná konzultace s rodiči či dalšími osobami).
 • Do soutěže se může přihlásit pouze registrovaný uživatel aplikace Moje 14, resp. je nezbytná registrace zákonného zástupce účastníka soutěže v této aplikaci.
 • K samotné publikaci příspěvků v aplikaci dojde po formální kontrole pověřenými pracovníky Úřadu městské části Praha 14. Tito budou kontrolovat:
  a) zda zaslaný příspěvek neobsahuje vulgární, případně jiný urážlivý, hanobící či jinak společensky nepřípustný obsah;
  b) zda video splňuje parametry minimální a maximální délky (minimální délka videa: 30 vteřin, maximální délka videa: 3 minuty, doporučená délka videa: 1 minuta; Odkazy na kratší či naopak delší videa nebudou v aplikaci zveřejněny);
 • Za to, že zaslaný příspěvek (soutěžní video) odpovídá ustanovením právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů v ČR, jakož i právní úpravě na ochranu práva autorského, odpovídá zákonný zástupce účastníka soutěže.
 • Vzhledem k výše popsanému schvalovacímu procesu budou soutěžní videa v aplikaci publikována se zpožděním max. tří pracovních dnů od odeslání elektronického registračního formuláře, resp. soutěžního videa.
 • Videa, která nesplní/poruší výše uvedené podmínky, nebudou v rámci aplikace Moje 14 publikována (odkaz), resp. nebudou přijata do soutěže. Úspěšné zařazení do soutěže účastník (jeho zákonný zástupce) pozná dle toho, že byl odkaz na příspěvek ve stanovené lhůtě v aplikaci publikován.
 • O vyloučení/nepřijetí videa do soutěže bude uživatel informován prostřednictvím e-mailového kontaktu zaslaného v rámci elektronického registračního formuláře.
 • K informacím o soutěži „14 elektrokoloběžek pro Prahu 14“, včetně elektronického registračního formuláře, a zároveň ke všem postupně zveřejňovaným videím, se uživatel aplikace Moje 14 (zákonný zástupce účastníka soutěže) dostane prostřednictvím ikony „Soutěž“ na titulní obrazovce aplikace. Informace k soutěži budou uvedeny i mj. i v aktualitách na webu městské části www.praha14.cz.
 • Na stránce, která se po kliknutí na ikonu „Soutěž“ otevře, budou moci všichni registrovaní uživatelé aplikace Moje 14 postupně zveřejňovaná videa lajkovat. Jeden registrovaný uživatel může podpořit (lajkovat) soutěžní příspěvek pouze jedním lajkem (více lajků systém neumožní).
 • Pokud se do aplikace neregistrujete nově a po otevření aplikace ikonu Soutěž nevidíte, stáhněte si prosím z vámi využívaného obchodu s aplikacemi její aktuální verzi.
 • V rámci aplikace nebudou zveřejněny žádné osobní údaje o soutěžících ani jejich zákonných zástupcích. U publikovaného videa bude uvedena pouze věková kategorie, v níž účastník soutěží. Získané osobní údaje (zejména jméno a příjmení zákonného zástupce, jméno nezletilého soutěžícího, kontakty na zákonného zástupce) městská část uchová v souladu s platnou legislativou ČR, a to pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k realizaci soutěže.
 • Hodnotit (lajkovat) soutěžní příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé aplikace Moje 14, a to v čase od vyhlášení/zveřejnění soutěže až po její skončení do 23:59 hodin dne 31. 8. 2022

6. Výhra, počet výherců

Kategorie 6 až 11 let:

 • výhra: elektrokoloběžky
 • počet výherců: 7

Kategorie 12 až 16 let:

 • výhra: elektrokoloběžky
 • počet výherců: 7

Technické parametry elektrokoloběžek budou odpovídat dané věkové kategorii.

 7. Výběr výherců

Pořadatel soutěže dne 8. 9. 2022 v 16:00 hod. ve volnočasovém centru Plechárna, Bryksova 1002/20, 198 00 Praha 14 – Černý Most za přítomnosti veřejnosti vylosuje 6 výherců v každé z kategorií uvedených v bodu 6 těchto pravidel, kteří obdrží výhru uvedenou v bodu 6 těchto pravidel. K tomu v každé kategorii uvedené v bodu 6 těchto pravidel získá výhru jeden soutěžící, jehož příspěvek bude v rámci aplikace Moje 14 podpořen nejvíce uživateli (do konce trvání soutěže obdrží nejvíce lajků) dle podmínek uvedených v bodu 5 těchto pravidel.
Bude-li v rámci každé z kategorií dosaženo stejného počtu hlasů u jednoho či více z hlediska lajků nejúspěšnějších videí, bude ze soutěžících, resp. autorů těchto videí, na místě setkání vylosován jeden výherce.

O losování bude sepsán zápis, jehož pravost bude potvrzena podpisem dvou svědků přítomných na losování. Výhercem se může stát jen ten účastník, který splnil všechny podmínky účasti v soutěži dle bodu 4 a 5 těchto pravidel a jehož zákonný zástupce sdělil pořadateli pravdivě údaje potřebné pro účast v soutěži. Připomenutí termínu setkání/losování bude po skončení soutěže zasláno na e-maily všech zákonných zástupců, kteří odeslali elektronický registrační formulář, na jehož základě bylo následně v aplikaci Moje 14 publikováno soutěžní video.

8. Zveřejnění výherce a předání výher

Výhry budou výhercům předány v rámci výše uvedeného veřejného setkání ve volnočasovém centru Plechárna spojeného s losováním/vyhlášením soutěžících s nejvyšším počtem lajků. V případě, že vylosovaný soutěžící nebude na setkání přítomen, a to spolu se svým zákonným zástupcem, bude pověřený zástupce pořadatele losovat mezi dalšími účastníky soutěže. Totéž se týká výhry určené pro účastníka s nejvyšším počtem lajků v každé kategorii – nebude-li možné předat výhru z důvodu neúčasti výherce / jeho zákonného zástupce, bude vybrán účastník s dalším nejvyšším počtem lajků. Jak vyplývá z bodu 4 těchto pravidel, předávající bude před předáním výhry kontrolovat jak doklad stvrzující místo trvalého pobytu, tak vytištěný a podepsaný originál souhlasu s účastí nezletilého v soutěži.

Uplatnění nároku na výhru:

Pořadatel je oprávněn tuto soutěž ze závažných důvodů odvolat (a to například i v souvislosti s technickými, v čase vyhlášení soutěže neočekávatelnými technickými problémy s funkčností aplikace Moje 14). Odvolá-li pořadatel soutěž, přiměřeně odškodní toho, kdo před odvoláním soutěže už podmínky účasti v soutěži alespoň zčásti splnil. Za výhru nelze požadovat od pořadatele vydání peněžní náhrady ani jiné výhry, než je pořadatelem vylosována. Účastník soutěže rovněž nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí v soutěži nebo s předáním výhry.

Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností dle svého uvážení.

9. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

V případě podvodu, zneužití nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo prohlásit oznámení o výhře předané výhercům za neplatná, přidělit výhry náhradním výhercům nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast účastníkům soutěže, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy či těmito pravidly.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení připomenutí informací k setkání spojeného s losováním výher / oznámení účastníků s nejvyšším počtem lajků v případě změny či chybně uvedené e-mailové adresy daného zákonného zástupce. Pořadatel neodpovídá za to, nepodaří-li se zákonného zástupce účastníka soutěže kontaktovat prostřednictvím jeho e-mailové adresy z důvodů, že si tento nevyzvedává e-maily, nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele.

10. Zpracování osobních údajů, schválení pravidel

Účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka (resp. zákonného zástupce účastníka) v rozsahu, které mu účastník (resp. zákonný zástupce účastníka) sdělil při vyjádření zájmu o účast v soutěži, nebo v následné komunikaci o soutěži a výhře v ní (zejm. jméno a příjmení zákonného zástupce účastníka, e-mailová adresa zákonného zástupce účastníka soutěže, telefon zákonného zástupce účastníka soutěže), a to pro účely organizace soutěže (viz Poučení o zpracování osobních údajů mj. uvedené v závěru těchto pravidel). Zákonný zástupce účastníka soutěže dále bere na vědomí, že stane-li se účastník výhercem, je na základě souhlasu možné pořadatelem zveřejnit, a to i na sociálních sítích (Facebook) a v mobilní aplikaci (Moje 14), alespoň křestní jméno a věk výherce, včetně fotografie pořízené při přebírání výhry za účelem informování o výhercích soutěže a za účelem komunikace soutěže a propagace soutěže, resp. pořadatele viz souhlas s pořízením a zveřejněním foto a videozáznamů z předávání výhry**).

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

Máte doplňující dotazy?

Máte v souvislosti se soutěží ještě nějaké otázky? Potřebujete něco vysvětlit/doplnit? Pište na e-mail: Veronika.Berna@praha14.cz.


*Poučení o zpracování osobních údajů

Subjekt údajů (účastník/výherce) bere na vědomí, že městská část Praha 14, IČO: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 (pořadatel), je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a právních předpisů k jeho provedení, zpracovávat jeho osobní údaje získané prostřednictvím elektronického registračního formuláře, který zákonný zástupce účastníka/výherce zašle pořadateli, mj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo zákonného zástupce, popřípadě další osobní údaje, které zákonný zástupce účastníka/výherce pořadateli poskytne, a to pro účely účasti v soutěži, resp. uplatnění výhry (elektrokoloběžka), po dobu nezbytnou k uvedenému účelu, nejdéle však po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Osobní údaje zákonného zástupce účastníka/výherce jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, zejména za účelem organizace soutěže, umožnění účasti na soutěži a uplatnění výhry, popřípadě na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení v rámci oprávněných zájmů pořadatele (ochrana práv a oprávněných zájmů pořadatele při případných sporech).

Subjekt údajů má za stanovených podmínek právo na (i) požadování informace, jaké osobní údaje subjektu údajů jsou pořadatelem zpracovávány, a na přístup ke svým osobním údajům, (ii) aktualizaci, opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) podat stížnost u  Úřadu pro ochranu osobních údajů a využít právo na účinnou soudní ochranu, pokud má subjekt údajů za to, že jeho práva byla porušena zpracováním osobních údajů.

 

**Souhlas se zpracováním osobních údajů (pořízení a zveřejnění fotografií/videozáznamů výherců z předávání výhry)

V rámci setkání k losování výher / jejich předávání bude pořadatel pořizovat fotografie, případně videozáznamy, které budou použity v časopise Čtrnáctka a pro další komunikaci soutěže (zejména prostřednictvím webových stránek www.praha14.cz, facebookového účtu městské části Praha 14 www.facebook.com/mcpraha14/ a aplikace Moje 14). Součástí pravidel soutěže „14 koloběžek pro Prahu 14“ dostupných mj. v rámci aplikace Moje 14, je odkaz na Souhlas se zpracováním osobních údajů, který se týká výhradně udělení souhlasu s pořizováním výše uvedených fotografií a videozáznamů na setkání k losování/předání výhry. O podepsání tohoto souhlasu budou na místě setkání požádáni zákonní zástupci výherců. Udělení souhlasu je dobrovolné, není podmínkou pro obdržení výhry. Udělením souhlasu zákonný zástupce účastníka soutěže souhlasí s pořizováním a zveřejněním fotografií/videozáznamů jeho osoby a osoby účastníka soutěže ze setkání k předávání výhry. Udělený souhlas může zákonný zástupce výherce soutěže kdykoliv písemně odvolat prostřednictvím e-mailu Veronika.Berna@praha14.cz. V takovém případě již v další komunikaci/propagaci soutěže nebude pořadatel fotografie či videozáznamy, na nichž je účastník, který odvolal souhlas, zachycen, zveřejňovat. Odvolání souhlasu se netýká již do té doby zveřejněných materiálů.