Samospráva ÚMČ Praha 14

41

Číslo Jednání Soubor
419/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
420/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
421/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
422/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
423/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 849, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
424/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
425/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
426/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
427/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
428/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
429/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení) v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
430/RMČ/2016 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení a nákladů řízení Otevřít dokument
431/RMČ/2016 k uzavření dohody o narovnání mezi panem Jiřím Bařinkou, IČ: 12495221, paní Janou Bařinkovou, IČ: 16115848, oba se sídlem Rochovská 757, 198 00 Praha 9 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
432/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 pro realizaci projektových záměrů Komunitního centra Most, z.s. Otevřít dokument
433/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
434/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
435/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
436/RMČ/2016 vyjádření městské části Praha 14 k záměru víceúčelového zájmového klubu Černý Most v budově č. p. 1060 ul. Generála Janouška, Praha 14 Otevřít dokument
437/RMČ/2016 k novému sazebníku pronájmů příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
438/RMČ/2016 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
439/RMČ/2016 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
440/RMČ/2016 k uložení odvodu vybraným příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
441/RMČ/2016 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2015/2016 z hlavní činnosti Otevřít dokument
442/RMČ/2016 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
443/RMČ/2016 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a Blankou Ordóňezovou na pronájem garáže Otevřít dokument
444/RMČ/2016 k návrhu na stanovení školských obvodů MŠ m. č. Praha 14 z důvodu připravované tvorby obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol Otevřít dokument
445/RMČ/2016 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Parkourové hřiště Černý Most realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
446/RMČ/2016 k vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
447/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště Otevřít dokument
448/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Výdejní linka ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
449/RMČ/2016 k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
450/RMČ/2016 ke stanovení termínu zahájení provozu nově vybudované mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
451/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka venkovní multifunkční plochy na zahradu MŠ Vybíralova Otevřít dokument
452/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14 Otevřít dokument
453/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Úprava točny Hostavice Otevřít dokument
454/RMČ/2016 k úpravě projektové dokumentace k Domovu pro seniory - Bojčenkova Otevřít dokument
455/RMČ/2016 k zařazení veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 1207/1, k. ú. Kyje, do majetku městské části Praha 14 Otevřít dokument
456/RMČ/2016 k uzavření souhlasného prohlášení o pozemku parc. č. 2756/27, k. ú. Kyje Otevřít dokument
457/RMČ/2016 k ukončení nájemní smlouvy čj. 2010/OSM/002 na pronájem části pozemku parc. č. 2020, k. ú. Kyje výpovědí Otevřít dokument
458/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2889/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
459/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/14, parc. č. 708/15, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
460/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2652, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
461/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti optického připojení v pozemku parc. č. 881/27, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
462/RMČ/2016 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k pronájmu části pozemků parc. č. 1347/4 a parc. č. 1349/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
463/RMČ/2016 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/689, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
464/RMČ/2016 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 2845/16, k. ú. Kyje Otevřít dokument
465/RMČ/2016 k žádosti MHMP SVM o stanovisko ke směně pozemků se společností Domanský s. r. o. Otevřít dokument
466/RMČ/2016 k žádosti o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 708/38 a parc. č. 708/39, k. ú. Hloubětín, do vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument