Samospráva ÚMČ Praha 14

65

Číslo Jednání Soubor
548/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
549/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
550/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1005, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
551/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
552/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
553/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
554/RMČ/2017 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
555/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s dohodou o ukončení nájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží objektu č. p. 902, ul. Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
556/RMČ/2017 k návrhu na vyřazení zastaralého softwaru (licencí) pro osobní počítače z majetku MČ Praha 14 Otevřít dokument
557/RMČ/2017 k interní směrnici QS 61-02 Řízení rizik Otevřít dokument
558/RMČ/2017 k připomínkám městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v souvislosti se zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích Otevřít dokument
559/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce pozemků k zajištění putovní výstavy v rámci kampaně Respektuj 18! Otevřít dokument
560/RMČ/2017 ke schválení podkladových dokumentů MAP a Místního akčního plánu Praha 14 Otevřít dokument
561/RMČ/2017 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
562/RMČ/2017 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
563/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení a nábytku mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
564/RMČ/2017 k návrhu na poptávku u obchodní banky za účelem zhodnocení volných finančních prostředků ve zdaňované činnosti - zřízení a vedení termínovaných vkladů a jmenování komise k výběru vhodné obchodní banky Otevřít dokument
565/RMČ/2017 k návrhu na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2018 Otevřít dokument
566/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0321/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu Otevřít dokument
567/RMČ/2017 k zajištění projektových prací na akci Rekonstrukce a rozšíření domova důchodců Bojčenkova Otevřít dokument
568/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská Otevřít dokument
569/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Severovýchodní pražská cyklomagistrála - 6. etapa Otevřít dokument
570/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce skateparku Černý Most Otevřít dokument
571/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava pultové střechy - BD Maňákova 813/14 Otevřít dokument
572/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce - Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení Otevřít dokument
573/RMČ/2017 k vyjádření se k usnesení a oznámení o zahájení správního řízení k veřejné zakázce Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat Otevřít dokument
574/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky Komunitní centrum Hloubětínská 55 zadávané formou podlimitního řízení Otevřít dokument
575/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská Otevřít dokument
576/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská Otevřít dokument
577/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na dodávky Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
578/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Nájem výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2017 a 2018, včetně služeb s tím spojených Otevřít dokument
579/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 2007/OESM - OMD/0109 na pronájem části pozemku parc. č. 782/23, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
580/RMČ/2017 k žádosti MHMP o stanovisko k prodeji (event. pronájmu) části pozemku parc. č. 2825 o výměře 36 m2 a 100 m2 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
581/RMČ/2017 k výkupu pozemku parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín, který je součástí pískovny Bílý kůň s podzemními prostory Otevřít dokument