Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
55 15. 3. 2005 126/RMČ/2005 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků ve vlastnictví a správě městské části Praha 14 za rok 2004 dokument
55 15. 3. 2005 125/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se sdružením pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů - Spravedlnost dětem dokument
55 15. 3. 2005 124/RMČ/2005 k návrhu na odvolání vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 dokument
55 15. 3. 2005 123/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení k zakázce Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách dle § 6 odst. 3 zák. č. 40/2004 Sb. dokument
55 15. 3. 2005 122/RMČ/2005 k finanční podpoře některých žádostí a projektů dokument
55 15. 3. 2005 121/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
54 1. 3. 2005 120/RMČ/2005 k návrhu smlouvy na zajištění LSPP v roce 2005 dokument
54 1. 3. 2005 119/RMČ/2005 ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9- Černý Most, Vybíralova 964 dokument
54 1. 3. 2005 118/RMČ/2005 ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
54 1. 3. 2005 117/RMČ/2005 k návrhu o prodloužení nájemní smlouvy č. 230/OSM/96 na pronájem části pozemku parc. č. 84/1 v k. ú. Kyje za účelem umístění dvou kusů reklamních zařízení dokument
54 1. 3. 2005 116/RMČ/2005 k návrhu na umístění reklamního zařízení na pozemcích parc. č. 2756/11 v k. ú. Kyje a parc. č. 2541/6 v k. ú. Hloubětín dokument
54 1. 3. 2005 115/RMČ/2005 k návrhu na podání žádosti Magistrátu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 2574/9, k. ú. Kyje do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 dokument
54 1. 3. 2005 114/RMČ/2005 k návrhu na projednání žádosti společnosti Eshel Prague, a. s. na pronájem a směnu pozemků v k. ú. Kyje, v souvislosti s dostavbou obytného souboru v lokalitě Na Hrádku dokument
54 1. 3. 2005 113/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku PK parc. č. 805, k. ú. Hloubětín o výměře 12 m2 za cenu 12 000 Kč/rok společnosti MOKITABA, s. r. o. dokument
54 1. 3. 2005 112/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytů v ulici Slévačská 905, Praha 9 mezi městskou částí Praha 14 a Světovou odborovou federací dokument
54 1. 3. 2005 111/RMČ/2005 k návrhu na informaci o odstoupení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu v domě č. p. 1041, Doležalova ul., Praha 9 dokument
54 1. 3. 2005 110/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu v domě č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
54 1. 3. 2005 109/RMČ/2005 k návrhu na záměr městské části Praha 14 na poskytnutí bytového domu č. p. 1087 - 1090, Cíglerova ulice, k. ú. Černý Most k vybudování střešní nástavby a s jeho případnou následnou privatizací dokument
54 1. 3. 2005 108/RMČ/2005 k záměru odprodat bytový dům č. p. 905 v ulici Slévačská, Praha 9 na pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342 m2 a pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342 m2 vše v k.ú. Hloubětín v souladu se Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Prahy 14 schválenými usnesením č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29. 6. 2004 dokument
54 1. 3. 2005 107/RMČ/2005 k návrhu na odložení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu na základě vykonatelného rozsudku 55C 106/2002 dokument
54 1. 3. 2005 106/RMČ/2005 k návrhu na zajištění přístřeší dle pravomocného rozsudku soudu 5C 139/2003, kterým bude byt o velikosti 1 + 0 v ulici Doležalova č. p. 1052, Praha 9 na dobu nezbytně nutnou dokument
54 1. 3. 2005 105/RMČ/2005 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 37.620 Kč za nepředání garážového stání po skončení nájmu v objektu č. p. 777 v ulici Bobkova, Praha 9 dokument
54 1. 3. 2005 104/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 22.752 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Slévačská 905, Praha 9 dokument
54 1. 3. 2005 103/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.840 Kč a nákladů řízení ve výši 600 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 754, Praha 9 dokument
54 1. 3. 2005 102/RMČ/2005 k návrhu na změnu nájemní smlouvy z doby určité na neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou pro nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 1060 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dokument
54 1. 3. 2005 101/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk, v domě č. p. 774, ulice Kardašovská, Praha 9 (byt ve svěřené správě městské části Praha 14) dokument
54 1. 3. 2005 100/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu plakátovacích ploch ze dne 18. 5. 2004 a dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2004, které budou uzavřeny mezi městskou částí Praha 14 a obch. společností RENGL, s. r. o. dokument
54 1. 3. 2005 99/RMČ/2005 k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2005 dokument
54 1. 3. 2005 98/RMČ/2005 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2004 dokument
54 1. 3. 2005 97/RMČ/2005 k návrhu na úpravu Zásad pro přidělování a provoz mobilních telefonů dokument
54 1. 3. 2005 96/RMČ/2005 k návrhu na doplnění Zásad pronajímání bytů městské části Praha 14 dokument
54 1. 3. 2005 95/RMČ/2005 k formální opravě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 35/ZMČ/2004 na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy dokument
54 1. 3. 2005 94/RMČ/2005 ke Zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2004 dokument
54 1. 3. 2005 93/RMČ/2005 k žádosti o dotaci na podporu terénní sociální práce v roce 2005 dokument
54 1. 3. 2005 92/RMČ/2005 k plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za rok 2004 dokument
54 1. 3. 2005 91/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
53 15. 2. 2005 90/RMČ/2005 k návrhu na přihlášení městské části Praha 14 do výběrového řízení Pivovary Staropramen městům dokument
53 15. 2. 2005 89/RMČ/2005 k návrhu změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - změny Z 0700/05, Z 0740/05, Z 0935/05 dokument
53 15. 2. 2005 88/RMČ/2005 k návrhu na úpravu směrné části územního plánu pro část pozemku parc. č. 1389/1 kat. území Hloubětín v území čistě obytném (OC) z koeficientu B 9 na D 9 dokument
53 15. 2. 2005 87/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí a k uzavření kupní smlouvy na prodej silničních panelů p. Františku Jansovi, bytem Branská 956, Praha 9 dokument