Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
10 29. 6. 2004 38/ZMČ/2004 k odprodeji pozemku parc. č. 551/3 v k. ú. Kyje, manželům MUDr. Ondreji Bíró a Ing. Agátě Bírové, bytem Přecechtělova 2495, Praha 5 hlasování
10 29. 6. 2004 37/ZMČ/2004 k odprodeji pozemku parc. č. 228/8 v k. ú. Hostavice manželům Eduardu a Lucii Rabanovým, bytem Veverkova 459/3, Praha 7 hlasování
10 29. 6. 2004 36/ZMČ/2004 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 171/2, o výměře 171 m2, k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a panem Ing. Janem Šuraněm, bytem Písecká 2023/16, Praha 3 hlasování
10 29. 6. 2004 35/ZMČ/2004 k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a stavební firmou Dvořák RK plus, s. r. o. na prodej nebytového domu čp. 539 v ulici Bezdrevská, Praha 9 na pozemku parc. č. 656/1 o výměře 656 m2 a pozemku parc. č. 656/1 o výměře 656m2 a garáže na pozemku parc. č. 655 o výměře 26 m2 a pozemku parc. č. 655 o výměře 26 m2 vše v k. ú. Hostavice, za dohodnutou kupní cenu 2 820 000 Kč, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení hlasování
10 29. 6. 2004 34/ZMČ/2004 na podepsání patronátního prohlášení městské části Praha 14 jako jediného akcionáře obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. pro První městskou banku, a. s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení hlasování
10 29. 6. 2004 33/ZMČ/2004 k návrhu na stanovení Zásad postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Prahy 14 hlasování
10 29. 6. 2004 32/ZMČ/2004 k návrhu na přidělení Grantů 2004 hlasování
10 29. 6. 2004 31/ZMČ/2004 k návrhu na jmenování tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování
10 29. 6. 2004 30/ZMČ/2004 k informaci o prověření 2. etapy dokumentů došlých v roce 2003 na Úřad městské části Praha 14 hlasování
10 29. 6. 2004 29/ZMČ/2004 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování
10 29. 6. 2004 28/ZMČ/2004 k návrhu na I. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 hlasování
10 29. 6. 2004 27/ZMČ/2004 k plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2004 hlasování
10 29. 6. 2004 26/ZMČ/2004 ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2003 hlasování
10 29. 6. 2004 25/ZMČ/2004 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování
10 29. 6. 2004 24/ZMČ/2004 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 hlasování
9 1. 4. 2004 23/ZMČ/2004 ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 za rok 2003 a k rámcovému plánu práce na rok 2004 hlasování
9 1. 4. 2004 22/ZMČ/2004 ke Zprávě k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 8/ZMČ/2004 ze dne 8.1.2004 hlasování
9 1. 4. 2004 21/ZMČ/2004 k informaci o prověření 1. etapy dokumentů došlých v roce 2003 na Úřad městské části Praha 14 hlasování
9 1. 4. 2004 20/ZMČ/2004 k informaci o prověření došlých petic a stížností na Úřad městské části Praha 14 v roce 2003 hlasování
9 1. 4. 2004 19/ZMČ/2004 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 1809/2, o výměře 70 m2, k. ú. Kyje, firmě FEBA, s. r. o., se sídlem Chlumecká 591/9, Praha 9 hlasování
9 1. 4. 2004 18/ZMČ/2004 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 1162/2, o výměře 376 m2, k. ú. Kyje panu Zdeňku Horákovi, bytem Kamencová 551, Praha 9 hlasování
9 1. 4. 2004 17/ZMČ/2004 k návrhu manželů Ing. Milana a Ing. Aleny Vyhnánkových na změnu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 985 a 2735/3 v kat. území Kyje z funkční plochy sady a zahrady (PSZ) na území čistě obytné (OC) hlasování
9 1. 4. 2004 16/ZMČ/2004 k návrhu na změnu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 173/1 (část), 174, 2819 (část) kat. území Kyje ze stávající přírodní nelesní zeleně (ZN) na území smíšené obchodu a služeb (SVO) hlasování
9 1. 4. 2004 15/ZMČ/2004 k návrhu na stanovení odměn oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2004 hlasování
9 1. 4. 2004 14/ZMČ/2004 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru hlasování
9 1. 4. 2004 13/ZMČ/2004 k návrhu na přidělení Grantů 2004 hlasování
9 1. 4. 2004 12/ZMČ/2004 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2003 hlasování
9 1. 4. 2004 11/ZMČ/2004 k plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za rok 2003 hlasování
9 1. 4. 2004 10/ZMČ/2004 ke Zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2003 hlasování
9 1. 4. 2004 9/ZMČ/2004 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování
8 8. 1. 2004 8/ZMČ/2004 k vystoupení JUDr. Krameše na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 8.1.2004 hlasování
8 8. 1. 2004 7/ZMČ/2004 k návrhu na prověření dokumentů adresovaných Zastupitelstvu městské části Praha 14 v roce 2003 hlasování
8 8. 1. 2004 6/ZMČ/2004 k podnětu občanů Prahy 14, Zelenečské ulice, zastoupených Mgr. Buzkovou, ze dne 4.11.2003 ohledně řešení hlukové a smogové zátěže způsobené dopravou na Kolbenově ulici hlasování
8 8. 1. 2004 5/ZMČ/2004 k návrhu na jmenování tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování
8 8. 1. 2004 4/ZMČ/2004 na obsazení funkce kronikáře městské části Praha 14 a obsazení Letopisecké komise městské části Praha 14 hlasování
8 8. 1. 2004 3/ZMČ/2004 k návrhu Programu rozvoje městské části Praha 14 na období 2004 - 2006 hlasování
8 8. 1. 2004 2/ZMČ/2004 k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 hlasování
8 8. 1. 2004 1/ZMČ/2004 k návrhu na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2003 hlasování
7 16. 12. 2003 99/ZMČ/2003 k žádosti nájemců obytných domů čp. 562 - 566 o poskytnutí slevy ve výši 50% z ceny objektů bydlení čp. 562 - 566 v ulici Poděbradská, Praha 9 dle znaleckého posudku odprodávaných v rámci privatizace včetně zastavěných pozemků hlasování
7 16. 12. 2003 98/ZMČ/2003 k návrhu na uzavření Kupní smlouvy na odprodej pozemků parc. č. 2705/2 o výměře 79 m2 a parc. č. 2705/3 o výměře 80 m2 v k. ú. Kyje panu Jiřímu Čapkovi, bytem Podedvorská 1420, Praha 9 hlasování