ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Zvláštní užívání komunikace

3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání komunikace je pojem, který vyplývá ze zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Specifikace je v § 25 uvedeného zákona (umisťování reklamních zařízení, stavebních zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních zařízení, pořádání sportovních a kulturních akcí apod., jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, včetně umisťování inženýrských sítí).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno. U stavebních prací předkládá žádost zhotovitel nebo investor akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu i souhlas Policie ČR SHMP-DI.

Žadatel zjistí na ODOP vlastníka dotčené komunikace a požádá ho o vydání souhlasu s užíváním komunikace. Souhlas pak doručí spolu se situací s vyznačením záboru a níže předepsanými doklady na odbor dopravy a ochrany prostředí. Souhlas Policie ČR si zajistí přímo v jejím sídle v Kongresové ul., nebo prostřednictvím odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu MČ Praha 14.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu – Odboru dopravy a ochrany prostředí (v podatelně Úřadu MČ Praha 14.)

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy a ochrany prostředí, odd. dopravy, Bří.Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po, St: 7,30 – 18,00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je nutno doložit přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsob jeho realizace. Dále je nutno uvést lméno a příjmení toho, kdo za akci zodpovídá a jeho adresu, u právnických osob jejich název, sídlo a IČ. Pokud je vyvolána změna či potřeba dopravního značení je nutné dodat situaci s jeho návrhem. Zhotovitel dodá též povolení k provozování předmětné činnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pol. 34, odvíjející se od délky trvání zvláštního užívání komunikace (doba do deseti dnů 100,- Kč, do šesti měsíců je poplatek 500,- Kč a nad šest měsíců je poplatek 1.000,- Kč). Poplatek se hradí dokladem vystaveným na odboru dopravy a ochrany prostředí, odd. dopravy, na pokladně úřadu. Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro osoby těžce zdravotně postižené. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je hrazen dle zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a vyhlášky hl.m.Prahy č. 5/2011 Sb., v platném znění.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník dotčené komunikace a Policie ČR, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poslání kopie rozhodnutí OSMI Úřadu MČ Praha 14.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Více informací:

Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – stavební zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – komerční zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – parkování
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
Povolení umístění svislého a vodorovného dopravního značení
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
Stanovisko ODOP ke stavbám z dopravního hlediska
Stanovisko ODOP v procesu územního a stavebního řízení
Staveništní doprava vedená po veřejných komunikacích pro stavby většího rozsahu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád do 15 dnů ode dne doručení k odboru dopravy MHMP prostřednictvím Odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu lze právnické osobě uložit dle § 42b zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Fyzické osobě lze uložit pokutu podle § 42a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Sbírka zákonů České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postiženého občana sociálním odborem před žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího místa. Před podáním žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace v souvislosti se stavební činností nebo imístěním prodejního stánku je třeba stavební povolení.

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.