ÚMČ P14

Zvláštní užívání komunikace

Odbor dopravy

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Zvláštní užívání komunikace je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Specifikace je v § 25 uvedeného zákona (umisťování reklamních zařízení, stavebních zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních zařízení, umisťování inženýrských sítí, pořádání sportovních a kulturních akcí apod., jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno. U stavebních prací předkládá žádost zhotovitel nebo investor akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu i souhlas Policie ČR.

Žadatel zjistí na Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 14 vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace a požádá ho o vydání souhlasu s užíváním komunikace. Souhlas Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, souhlas vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace, popř. souhlas Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném silničním správním úřadě.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace II., III., IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v Praze 14 a Dolních Počernicích je podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po a St 7:30 – 18:00 hodin.

Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace I. třídy (tj. komunikace v ul. Českobrodská, Chlumecká, Kolbenova, Poděbradská, Průmyslová a Pražský okruh) je Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách Po 12:00 – 17:00, St 8:00 – 18:00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je nutno doložit přesné určení místa, rozsahu, účelu a doby zvláštního užívání. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ, kontakt na zodpovědnou osobu a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc. Zhotovitel dodá povolení k provozování předmětné činnosti. Kromě souhlasů dle bodu 6. je potřeba doložit projekt dopravně inženýrského opatření.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho výše je závislá na délce zvláštního užívání (doba do deseti dnů 100,- Kč, do šesti měsíců 500,- Kč a nad šest měsíců 1.000,- Kč). Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro osoby těžce zdravotně postižené.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven dle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky lze uhradit v pokladně Úřadu městské části Praha 14, nebo bankovním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Viz bod č. 11

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení u silničního správního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu lze uložit fyzické osobě podle § 42a, právnické a podnikající fyzické osobě podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Které místo je možné využít pro umístění prodejního zařízení?
Místa pro prodej a poskytování služeb jsou uvedena v příloze č. 1 k nařízení č.9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

Žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Sbírka zákonů České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Před podáním žádosti o povolení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu tělesně postiženou, je potřeba přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postiženého občana sociálním odborem. Před podáním žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace v souvislosti se stavební činností je potřeba vyřídit územní nebo stavební povolení na odboru výstavby Úřadu městské části Praha 14.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba

Tel.: 281 005 323, 281 005 322, 281 005 321.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———