ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Zvláštní užívání komunikace

3. Pojmenování (název) životní situace

Zvláštní užívání komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Specifikace je v § 25 uvedeného zákona (umisťování reklamních zařízení, stavebních zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních zařízení, umisťování inženýrských sítí, pořádání sportovních a kulturních akcí apod., jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno. U stavebních prací předkládá žádost zhotovitel nebo investor akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu i souhlas Policie ČR.

Žadatel zjistí na Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 14 vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace a požádá ho o vydání souhlasu s užíváním komunikace. Souhlas Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, souhlas vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace, popř. souhlas Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném silničním správním úřadě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je nutno doložit přesné určení místa, rozsahu, účelu a doby zvláštního užívání. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ, kontakt na zodpovědnou osobu a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc. Zhotovitel dodá povolení k provozování předmětné činnosti. Kromě souhlasů dle bodu 6. je potřeba doložit projekt dopravně inženýrského opatření.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho výše je závislá na délce zvláštního užívání (doba do deseti dnů 100,- Kč, do šesti měsíců 500,- Kč a nad šest měsíců 1.000,- Kč). Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro osoby těžce zdravotně postižené.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven dle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky lze uhradit v pokladně Úřadu městské části Praha 14, nebo bankovním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Viz bod č. 11

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.