Život na Praze 14

Žákovské zastupitelstvo

Žákovské zastupitelstvo MČ Praha 14 je zakládáno v rámci uplatňování principů místní Agendy 21 a zkvalitňování fungování veřejné správy. Založení ŽZ plyne ze zájmu vedení městské části zapojovat veřejnost resp. děti a mládež do rozhodování o budoucím rozvoji městské části a kvalitě života na Praze 14. MČ Praha 14 chce dětem a mládeži ukázat, že jejich názory jsou stejně důležité jako názory dospělých a že je s nimi do budoucna „počítáno“.

Návrh na založení Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 a návrh statutu Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 byl projednán a schválen Výborem pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21 a schválen na 11. zasedání Zastupitelstva ze dne 14. 5. 2013 jeho usnesením č. 28/ZMČ/2013.

Žákovské zastupitelstvo funguje pod záštitou nezávislé organizace Dům dětí a mládeže Praha 9, ul. Gen. Janouška1060, Praha 14, 198 00 dále jen DDM Praha 9.


§ 1 Základní ustanovení
 1. Žákovské zastupitelstvo (dále jen ŽZ) je samosprávná skupina dětí a mládeže uskutečňující svoji činnost pod patronátem organizace Dům dětí a mládeže Praha 9 se sídlem Měšická 720, 198 00 Praha 9, pracoviště Černý Most – Generála Janouška 1060
 2. Statut ŽZ upravuje organizační strukturu ŽZ, pravomoci, členství, volby atd.
§ 2 Cíle ŽZ
 1. vytvářet prostor pro diskusi dětí a mládeže na městské části
 2. vhodným způsobem poukazovat na problémy dětí a mládeže (např. prostřednictvím dětských slyšení, akcí pro veřejnost apod.)
 3. zprostředkovat komunikace mezi mládeží a zástupci MČ
§ 3 Formy práce ŽZ
 1. výměna názorů s veřejností a hosty zvanými na akce ŽZ
 2. vytváření aktivit pro děti, mládež a veřejnost
 3. pořádání workshopů, přednášek, zábavných her, realizace anket, dotazníkových šetření a jejich vyhodnocení
 4. příprava a realizace Zasedání ŽZ
 5. informování široké veřejnosti o veškerých aktivitách ŽZ prostřednictvím nižších článků dětských samospráv, letáčků, tisku a regionálního vysílání, webových stránek, prezentace výstupů
 6. spolupráce s orgány státní správy, samosprávy, dětskými a mládežnickými organizacemi, středisky volného času dětí a mládeže apod.
§ 4 Pravomoci
 1. ŽZ má právo předkládat návrhy k projednání při jednání Zastupitelstva MČ Praha 14
 2. všichni členové ŽZ mají stejná práva
 3. ŽZ využívá obsahové, organizační a metodické pomoci koordinátorů ŽZ a organizace DDM a spolupracuje s nimi
 4. povinnosti člena ŽZ: dodržovat Statut ŽZ a plnit Usnesení ŽZ aktivně hájit zájmy ŽZ a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu s cíli ŽZ účastnit se každého zasedání ŽZ; pokud se člen nemůže zúčastnit zasedání, omlouvá se koordinátorovi, nejpozději však v průběhu zasedání ŽZ – omluva musí obsahovat důvod
 5. práva člena ŽZ:
 6. být s dostatečným předstihem informován o zasedání ŽZ zveřejňovat své názory ve Zprávě o činnosti ŽZ hlasovat na Zasedání ŽZ
§ 5 Organizační struktura ŽZ
 1. koordinátor ŽZ ? koordinuje ŽZ, organizačně zajišťuje Zasedání ŽZ, prezentuje ŽZ veřejnosti, shromažďuje veškeré materiály (zápisy, články), spolupracuje se školními samosprávami či s jinými institucemi
 2. člen ? delegát je delegovaný zástupce ze školních samospráv základních či střední škol na území Prahy 14
 3. člen ? pokračovatel je žák/student, který již byl členem ŽZ v uplynulém období, ale z důvodu přechodu na jinou školu ztrácí svůj mandát v ŽZ, ale i přesto má aktivní zájem dále se podílet na činnosti ŽZ jako stálý člen, musí být zvolen nadpoloviční většinou delegovaných členů
 4. předseda ŽZ ? je volen z členů ŽZ a stojí v čele Rady ŽZ, reprezentuje ŽZ, svolává a řídí Zasedání ŽZ (nebo k tomu určuje svého zástupce), úzce spolupracuje se všemi členy ŽZ i s koordinátorem ŽZ, svolává a řídí zasedání Rady ŽZ, účastní se jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a MA 21 MČ Praha 14
 5. I. a II. místopředseda ŽZ – jsou voleni z členů ŽZ a reprezentují ŽZ, v případě rezignace či odvolání předsedy ŽZ se I. místopředseda ŽZ ujímá funkce předsedy a II. místopředseda funkce I. místopředsedy, spolupracují se všemi členy ŽZ
 6. Rada ŽZ je nejvyšším výkonným orgánem ŽZ složeným z předsedy ŽZ, I. a II. místopředsedy, rozhoduje o koncepci a činnosti pro své volební období, připravuje program pro jednotlivá zasedání ŽZ a je povinna se jich účastnit, dává úkoly a doporučení, komunikuje s nižšími strukturami a koordinátory, zodpovídá se Předsednictvu Národního parlamentu dětí a mládeže
§ 6 Členství v ŽZ a zánik mandátu
 1. členové ŽZ jsou zástupci dětí a mládeže ze základních a středních škol ve věku od 10 let s trvalým bydlištěm v ČR
 2. mandát vzniká řádným delegováním zástupců ze školních samospráv do ŽZ, členství v ŽZ je potvrzeno řádným vyplněním přihlášky
 3. v případě odstoupení či odvolání členů ŽZ je možnost doplnit členy do původního stavu zástupců za školu:
  do 350 žáků 2 zástupci
  350 – 700 žáků 3 zástupci
  nad 700 žáků 4 zástupci
 4. funkční období pro členy ŽZ je stanoveno na dva roky
 5. mandát zaniká vypršením funkčního období, odstoupením nebo odvoláním člena
 6. vzdá-li se člen Rady ŽZ mandátu sám, a písemně oznámí tuto skutečnost předsedovi ŽZ nebo koordinátorovi, jsou tímto splněny podmínky pro odstoupení člena
§ 7 Usnášeníschopnost ŽZ a hlasování o usnesení
 1. ŽZ je usnášeníschopné, pokud se Zasedání účastní alespoň polovina všech členů ŽZ
 2. usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech přítomných členů
§ 8 Volby do Rady ŽZ
 1. volby do jednotlivých funkcí probíhají nezávisle na sobě
 2. Rada ŽZ se volí na období jednoho roku
 3. funkční období Rady ŽZ začíná prvním dnem po ukončení Zasedání, kde byla Rada ŽZ zvolena, tímto dnem mandát končí předchozí Radě ŽZ
§ 9 Zánik ŽZ a závěrečná ustanovení
 1. ŽZ zaniká, hlasuje-li pro jeho rozpuštění alespoň 2/3 všech jeho členů na Zasedání ŽZ
 2. ve všech náležitostech, které Statut ŽZ neupravuje, se vychází ze zákona.

Statut ŽZ byl projednán a schválen Zastupitelstvem městské části Praha 14 dne 14.5.2013
Statut ŽZ nabývá platnosti dnem schválení, tj. 14. 5. 2013

 

Celoroční činnost obsahuje aktivity vedoucí k poznávání demokratických hodnot. Aktivity jsou zaměřeny na formování a osvojování si demokratických znalostí, komunikačních schopností a dovedností a dalších znalostí potřebných k demokratickému prosazovaní vlastních názorů. Smyslem a cílem aktivit je vyvolat v dětech zájem o komunální politiku. Děti se učí, jak formulovat vlastní myšlenky a názory, jak je demokraticky prosazovat a jak být zodpovědní za svá rozhodnutí.

Dětské fórum 2024

Žákovské zastupitelstvo uspořádalo ve spolupráci s Oddělením strategického plánování městské části Praha 14 dne 13. března opět Dětské fórum, jako akci pořádanou za účelem zapojování mládeže do rozvoje své městské části. Cílem je současně vtáhnout děti a mládež do veřejného dění a zvýšit jejich pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.

V roce 2024 bylo Dětské fórum zařazeno do série akcí určených ke sběru podnětů pro tvorbu Strategie udržitelného rozvoje 2025+. Díky tomu měli příležitost zapojit se do tvorby tohoto dokumentu i mladí z řad žáků a studentů.

Akce se zúčastnilo 75 žáků ze šesti škol zřizovaných městskou částí, kteří pracovali u tematických stolů spolu s odborníky z úřadu městské části a s politiky z vedení Prahy 14.

 1. Územní rozvoj, doprava, veřejný prostor
 2. Sociální věci, zdravotnictví, bezpečnost, národnostní menšiny/cizinci
 3. Školství, vzdělávání, kultura, volný čas
 4. MA 21, podnikatelé, globální odpovědnost
 5. Majetek, investice, správa věcí veřejných
 6. Životní prostředí, energetika

Shromážděné nápady od jednotlivých stolů byly seřazeny podle priorit. Priorita každého podnětu byla stanovena účastníky dětského fóra pomocí hlasování formou barevných samolepek. Každý žák dostal k dispozici dvě barevné samolepky, kterými mohl vyjádřit důležitost konkrétního návrhu podle svého uvážení. Samolepku přilepil k tomu podnětu, který považoval za nejdůležitější. Všechny návrhy byly následně představeny účastníků fóra zástupci stolů z řad Žákovského zastupitelstva.

Podněty/příležitosti, které získaly největší počet hlasů na Dětském fóru byly předloženy všem žákům místních základních škol k validaci, a to formou online ankety. Anketa proběhla na školách v období od 25. března do 4. dubna 2024. Ankety se zúčastnilo 989 žáků.

OVĚŘENÉ PŘÍLEŽITOSTI 2024 – výsledné pořadí porovnaných hlasů z Dětského fóra a ankety

 1. Zvýšit bezpečnost v sídlišti u metra Černý Most a v okolí ulice Vašátkova u obchodu IDEA
 2. Multifunkční sportovní centrum s bazénem a venkovním koupalištěm vč. tobogánů
 3. Zvýšení kontrol prodeje návykových látek dětem
 4. Bezpečnostní kurzy pro žáky (sebeobrana, kyberšikana, falešné poplachy)
 5. Automaty na vrácení PET lahví a plechovek
 6. Upravit svačiny v automatech na chutnější variantu (sendviče apod.)
 7. Solární panely na střechy škol a bytových domů
 8. Kratší ranní intervaly u autobusů 110, 181, 141 atd.
 9. Deratizace potkanů v Praze 14
 10. Koše a lavičky u Kyjského rybníku
 11. Kontrola prodeje návykových látek nezletilým v malých podnicích
 12. Dobudování osvětlení na Lehovci

V rámci práce u stolů byly zároveň do sešitů zapisovány příležitosti, které lze napravit v krátké době, nejde o dlouhodobý cíl, tudíž nejsou zařazeny do Strategie. Tyto podněty byly předány vedoucím odborů ÚMČ Praha 14 k realizaci.

Akce byla aktéry pozitivně hodnocena (zjištěno na základě evaluačních dotazníků), žáci nejvíce chválili samotnou realizaci akce, dobrou organizaci a připravenost a účast odborníků na místě ke konzultaci. Pro rok 2025 se žáci Žákovského zastupitelstva těší na spolupráci s městem Litoměřice, jelikož jeho zástupci byli letos na fóru účastni jako hosté a na místě byly předjednány první kroky pro možnou spolupráci.

Pozvánka na akci
Program akce

Fotogalerie z akce zde:

Dětské fórum 2023

Po dvouleté pauze bylo opět uspořádáno Dětské fórum. Akce, která je stěžejní aktivitou žáků zapojených do Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14.

Dětské fórum proběhlo 9. března 2023 opět v KD Kyje a zapojili se do něj žáci všech šesti základních škol v počtu téměř 80 žáků. Pro facilitaci byl osloven zkušený profesionál Mgr. Panaš, zástupce organizace Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, který s sebou přivezl zástupce školních parlamentů z Litoměřic, aby načerpali nápady a inspiraci ke svému fóru a podívali se, jak to dělají jejich vrstevníci na Praze 14.

Letošní fórum uvedl 1. místostarosta Jaromír Krátký, který má na starosti prevenci kriminality a rizikové chování a mladým lidem popřál hodně úspěchů při plánování rozvoje Prahy 14.

Součástí letošního fóra bylo představení výstavy, kterou se zástupci Žákovského zastupitelstva zapojili do kampaně Chceme tu mít čisto. V sále byly připraveny fotografie ošklivých míst, které děti nafotily a úkolem účastníků fóra bylo vybrat 12 nejlepších, které pak budou na výstavních panelech umístěny. Výstava bude ve veřejném prostoru Prahy 14 k vidění během dubna 2023.

Během programu si děti formulovaly své představy o tom, jak bude městská část vypadat v roce 2040, 2060 a 2100. V další části děti identifikovaly pozitivní a negativní změny, které se odehrály na městské části za poslední 4 roky. Nakonec diskutovaly u plánovacích stolů s cílem formulovat top příležitostí /náměty ke zlepšení kvality života na Praze 14. 12 TOP příležitostí bude předáno formou online ankety všem žákům Prahy 14 k ověření a stanovení pořadí. Všechny příležitosti budou podkladem pro tvorbu komunitního plánu Příležitosti Prahy 14 a akčního plánu ke strategickému plánu Prahy 14.

Pozvánka na akci
Program akce

Fotogalerie z akce zde:

 

Dětské fórum 2020

Co si myslí mládež? Kyje zažily další ročník Dětského fóra

Co si o tom, jak by se Praha 14 měla rozvíjet, myslí dospělí, se zástupci radnice pravidelně dozvídají třeba na veřejných projednáních. Ale co si myslí mladší generace? Protože i tento pohled je neméně důležitý, pořádá městská část každoročně Dětské fórum v kulturním domě v Kyjích. Letošní setkání žáků místních základních škol se konalo 18. února, zúčastnilo se ho zhruba 60 dětí.

„Bylo to opět velmi podnětné. Většina přítomných fórum nevnímá jako příležitost ‚odpočinout‘ si od vyučování, ale naopak jako šanci něco ovlivnit. A toho si moc cením,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá i místní Agenda 21. Tento mezinárodní program zaměřený mimo jiné i na podporu participace obyvatel na veřejném dění, Praha 14 naplňuje už deset let, přičemž Dětské fórum je jednou z jeho pravidelných aktivit.

Po zahřívací poznávací hře se i tentokrát žáci pustili do týmové práce. U několika stolů tematicky zaměřených například na školství, ekologii, zdravotnictví, veřejný prostor či na volnočasové aktivity, děti nejprve navrhovaly umělecká díla, která by mohla zdobit místní veřejné plochy, a následně vytipovávaly příležitosti pro různé úpravy a změny. „Ze všech prezentovaných návrhů pak osazenstvo jednotlivých stolů muselo vybrat dva, které považuje za nejdůležitější. O nich se pak hlasovalo. Výsledky projdou ještě tzv. ověřovací anketou na jednotlivých školách, následně budou předloženy místním zastupitelům,“ vysvětluje místostarostka Kolmanová. Děti navrhly například posílit bezpečnost v okolí stanic metra, zavést koše na tříděný odpad ve třídách či doplnit do škol automaty s nabídkou zdravých potravin.

Pozvánka na akci
Program akce

Fotogalerie z akce zde:

Dětské fórum 2019

Desítky dětí z místních základních škol se sešly 13. března 2019 v KD Kyje u dalšího ročníku Dětského fóra, kde je přivítal starosta Radek Vondra. Po seznamovací hře shrnula místostarostka Irena Kolmanová první ročník participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás – občanské projekty a jejich realizaci. Poté si sami žáci vyzkoušeli navrhnout projekt, který by mohli v rámci participativního rozpočtu podat. Své návrhy prezentovali ostatním a následně se o nich hlasovalo.

Pozvánka zde.
Program zde.

Fotogalerie z akce zde:

Dětské fórum 2018

Tradiční Dětské fórum se uskutečnilo 8. března v KD Kyje, kde žáky přivítala radní Mgr. Irena Kolmanová, následně představila výsledky předchozího ročníku. Po seznamovací aktivitě se děti pustily do vytváření časové osy, která měla znázornit, jak bude vypadat Praha 14 v budoucnosti. Dalším úkolem místních žáků bylo sepsat pozitivní a negativní změny, které v Praze 14 nastaly za poslední 4 roky. V závěru se sepsalo TOP 10 příležitostí a hlasováním se vybraly 2 vítězné. Žáci si nejvíce přáli „Doplňkovou nabídku stravování v dopoledních hodinách na všech ZŠ“ a “ Rekonstrukci autobusového terminálu Černý Most“.

Pozvánka zde.
Program zde.

Fotogalerie z akce zde:

Dětské fórum 2017

V KD Kyje se 15. března konal další ročník Dětského fóra, které zahájil starosta Mgr. Radek Vondra společně s radní Irenou Kolmanovou. Žákovské zastupitelstvo představilo projekt „Výměna žáků na školách“ a poté zasedli všichni za kulaté stoly a věnovali se Participativnímu rozpočtu. Úkolem místních žáků bylo tentokrát navrhnout projekt ve veřejném prostoru, který následně prošel hlasováním. Vítězem se stal „Letňák – fesťák“- letní festival u Kyjského rybníku se soutěžemi, mini zoo, občerstvením i možností kempování.

Pozvánka zde.
Fotogalerie z akce zde:

 

Dětské fórum 2016

V úterý 15. března se v KD Kyje konalo tradiční Dětské fórum, na které přišly desítky dětí ze základních škol Prahy 14. Novinkou letošního ročníku byla hra, při které si žáci vyzkoušeli zakládání politických hnutí nebo například tvorbu volebního programu. V rámci těchto skupinových prací tak mohly děti opět přednést své představy o tom, co by chtěly v Praze 14 změnit.

Fotogalerie z akce zde:

Dětské fórum 2015

Městská část Praha 14 zve všechny zájemce na Dětské fórum aneb Desatero problémů očima dětí a mládeže, které se bude konat ve středu 11. 3. 2015 od 8.30 do 12.30 hodinv kulturním domě Kyje, ul. Šimanovská 47.

Čtvrtý ročník Dětského fóra pořádá MČ Praha 14 ve spolupráci se Žákovským zastupitelstvem Prahy 14 a Domem dětí a mládeže Praha 9 – Černý Most. Mladí lidé budou diskutovat a vytipovávat problémy a příležitosti související s aktuálním děním v městské části. Hlavním společným výstupem bude  formulace „10 -ti TOP“ příležitostí a problémů. O pořadí rozhodnou žáci a studenti v rámci ankety, která proběhne od 30. 3. 2015 do 13. 4. 2015 na všech základních a středních školách Prahy 14 a na webových stránkách www.praha14.cz. Výsledky ankety budou předány Zastupitelstvu městské části Praha 14 a Žákovskému zastupitelstvu Prahy 14 k řešení.

Pozvánku na akci naleznete zde.

Dětské fórum 2015 – zpráva z akce

Rok se s rokem sešel a přišel devátý březen, den, kdy bylo zahájeno již čtvrté Dětské fórum MČ Prahy 14 v režii Žákovského zastupitelstva Prahy 14. V Kulturním domě v Kyjích tuto akci zahájila moderátorská dvojka Jakub Resutík a Marie Silná ze Žákovského zastupitelstva spolu se starostou Radkem Vondrou a uvolněnou radní Irenou Kolmanovou.

Po úvodu a seznamovacích hrách, jako bylo bingo, lodě, čárkovaná a další, představila projekt „Chceme tu mít čisto“ Zorka Straková. Na projektu se podíleli děti ze základních škol na Praze 14 – nakreslily informační obrázky pro „neposlušné“ pejskaře, kteří by měli po svých psích miláčcích uklízet. Účastníci společně vyhodnotili sto nejlepších výkresů a ty budou k vidění od jara v ulicích Prahy 14.

Hlavní části programu byla tradičně diskuze nad „TOP10“ problémů Prahy 14 tentokrát v okruzích: Sportovní vyžití mládeže, Koše, lampy, lavičky, Pomoc sociálně slabým, Psí problém a Kulturní vyžití pro teenagery. Byla přítomna spousta odborníků a poradců, takže na konci vznikla spousta konkrétních bodů. Po diskuzní části přišla část prezentující, kdy všech deset stolů představilo své postřehy a nápady. Vše bylo pečlivě přepsáno a později odhlasováno.

Mezitím, než se sečetly hlasy účastníků pro jednotlivé problémy, si všichni zkusili krátký dvaceti-otázkový kvíz o Praze 14. Nejlepší dosáhli na 15 správných odpovědí! Uznáváme, vše vědět nešlo, ale o to víc to bylo celé zajímavější.

Když bylo sečteno a podtrženo, byla již přichystaná tombola a přes dvě desítky šťastlivců si odneslo drobné dárky od společností Centrum Černý Most a Městská část Praha 14. Tombolu losovala Irena Kolmanová.

Po rozdělení cen přišlo na řadu vyhodnocení „TOP10“ problémů a také hodnocení akce od účastníků formou dotazníků. Takto tedy vznikla „topka“ z Dětského fóra 2015. Až tyto podněty projdou i ověřovací anketou na školách, budou předány Úřadu MČ14 a za rok nám opět prozradí, jak se s tím vypořádali. Držíme jim palce!

Za organizátory
M. Silná

Oficiální zprávu MČ Praha 14 naleznete zde

Fotogalerie

Dětské fórum 2014

Městská část Praha 14 ve spolupráci s Žákovským zastupitelstvem Prahy 14 a DDM Praha 9 uspořádala ve středu 9. dubna 2014 v době od 8.30 do 13.00 hodin, na Plechárně, ul. Bryksova 1002, Dětské fórum aneb Desatero problémů MČ Praha 14 očima dětí a mládeže. Třetí ročník společného setkání žáků a studentů s diskusí nad problémy městské části v jednotlivých oblastech života (kultura, sport a volný čas, zeleň, veřejný prostor, školství, doprava, kriminalita a bezpečnost), kde žáci a studenti základních a středních škol Prahy 14 vytipovali největší problémy městské části. Tato akce je pořádána jako součást realizace místní Agendy 21.Stejně jako v loňském roce před mladými účastníky stál nelehký úkol – označit největší problémy, se kterými se v místě svého bydliště potýkají. Své názory mohli hned prodiskutovat s odborníky z řad Úřadu MČ Praha 14.

Pokračování

fesprag

Simulační hra o komunální politice
„Mladí lidé rozhodují“

Studenti škol v městské části Praha 14 a členové Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 si ve středu 29. ledna vyzkoušeli roli zastupitelů a diskutovali o problémech, které je v jejich městské části trápí.

Co by mladí lidé v Praze 14 změnili, kdyby se ocitli na místě zastupitelů městské části? To se dozvěděli návštěvníci veřejně přístupného simulovaného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 ve středu 29. ledna 2014 od 15 hodin v sále Kulturního domu Kyje (Šimanovská 47, Praha 9).

Členové Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 a jejich spolužáci z místních škol se vžili do rolí skutečných zastupitelů diskutovali se starostou města a s dalšími zastupiteli či veřejností o řešení vybraných problémů městské části. Zasedáním vyvrcholila simulační hra o komunální politice „Mladí lidé rozhodují“, kterou v Praze 14 pořádá zastoupení nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice ve spolupráci s Městskou částí Praha 14 a Žákovským zastupitelstvem MČ Praha 14.

Lucie Svobodová, zástupkyně starosty MČ Praha 14, která se stala odborným poradcem a garantem Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 nám prozradila, že v průběhu dvoudenní hry se studenti seznamovali nejen s praktickým fungováním komunální politiky, ale také navštívili skutečné jednání zastupitelstva městské části, které se konalo o den dříve – 28. ledna. „Jejich úkolem bylo samostatně diskutovat o místních problémech a navrhnout, jak by je mohlo zastupitelstvo řešit. V průběhu dne se setkali i s několika skutečnými zastupiteli, kteří se s nimi podělili o své zkušenosti,“ dodala Lucie Svobodová.

Hru zakončilo zmiňované simulované jednání zastupitelstva, které vedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. Mladí „zastupitelé“ se ho zeptali, zda a jak městská část řeší vybrané problémy. Studenti byli rozdělení do fiktivních politických stran poté sami představili své návrhy, snažili se je obhájit v diskuzi a prosadit jejich přijetí při hlasování.

Díky simulační hře si mladí lidé na vlastní kůži vyzkoušeli práci těch, kteří ve městě rozhodují. „Taková živá a nevšední zkušenost může prolomit předsudky a nedůvěru, které často vůči politice mladí lidé mají. Chceme zvýšit jejich zájem o dění v bezprostředním okolí a ukázat jim, jak mohou aktivně přispět ke konstruktivnímu řešení místních problémů,“říká koordinátor projektu Martin Voráč.

Leonie Liemich z pořádající nadace Friedrich-Ebert-Stiftung k tomu dodává: „Simulační hra interaktivním způsobem vychovává mladé, aktivní a demokraticky smýšlející občany, bez nichž se česká demokracie neobejde.“

Tisková zpráva – Jakub Resutík

Youtube