Samospráva ÚMČ Praha 14

72

Číslo Jednání Soubor
646/RMČ/2013 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2013 Otevřít dokument
647/RMČ/2013 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
648/RMČ/2013 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
649/RMČ/2013 rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
650/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
651/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
652/RMČ/2013 k žádosti na prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
653/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení v celkové výši 182.127 Kč a nákladů řízení ve výši 24.161 Kč za užívání bytu v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
654/RMČ/2013 k žádosti na schválení smlouvy o změně závazku Otevřít dokument
655/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
656/RMČ/2013 k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek č. p. 494, 495, 496, 497, ul. Slévačská, Praha 9 a č. p. 768, 769, 770, 771, 772, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
657/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
658/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
659/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 32/SMP/07 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
660/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se snížením nájemného pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 767 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
661/RMČ/2013 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
662/RMČ/2013 k návrhu na odvolání člena bytové komise Rady městské části Praha 14 a jmenování nového člena Otevřít dokument
663/RMČ/2013 k vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na výběr zpracovatele Zastavovací studie - Staré Kyje Otevřít dokument
664/RMČ/2013 ke změně Nadační listiny a Statutu Nadace pro rozvoj městské části Praha 14 a ke změně právní formy této nadace na nadační fond Otevřít dokument
665/RMČ/2013 k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
666/RMČ/2013 k žádosti o finanční příspěvek občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM Otevřít dokument
667/RMČ/2013 k informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
668/RMČ/2013 k návrhu na změnu jednoho člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
669/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dohody o postoupení práv a převzetí povinností a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0434/2013/OSMI/1100 o zajištění stavby ­- rekonstrukce vstupů A a C do budovy ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
670/RMČ/2013 k souhlasu k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
671/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o grant hlavního města Prahy v programech podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2014 Otevřít dokument
672/RMČ/2013 k umístění sítí souvisejících s vybudováním centrální posilovací stanice tlaku vody ve vodovodní síti na pozemku parc. č. 2574/10, k. ú. Kyje Otevřít dokument
673/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smluv o smlouvě budoucí na dva úseky rozvodu kabelu NN 1 kV uložené do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje Otevřít dokument
674/RMČ/2013 k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 921/179, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
675/RMČ/2013 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m 2 Otevřít dokument
676/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na služby Rozšíření služeb tiskových řešení realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument