Samospráva ÚMČ Praha 14

83

Číslo Jednání Soubor
216/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
217/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
218/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 967, ul. Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
219/RMČ/2014 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
220/RMČ/2014 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
221/RMČ/2014 k návrhu na nesouhlas s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
222/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - z důvodů hodných zvláštního zřetele Otevřít dokument
223/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
224/RMČ/2014 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
225/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
226/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
227/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
228/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
229/RMČ/2014 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
230/RMČ/2014 k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
231/RMČ/2014 k žádosti na prodloužení termínu podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v č. p. 770, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
232/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s prodloužením provozní doby v prostoru restaurace v objektu č. p. 1312 ul. Tálínská, Praha 9 Otevřít dokument
233/RMČ/2014 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. Otevřít dokument
234/RMČ/2014 k rozhodování o zveřejnění záměru na dispozici s majetkem ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
235/RMČ/2014 k informaci o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené u Úřadu městské části Praha 14 Odborem bezpečnosti a krizového řízení MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení Otevřít dokument
236/RMČ/2014 k adresnému záměru na pronájem kanceláře Otevřít dokument
237/RMČ/2014 k vrácení 6 zapůjčených jízdních kol od Městské policie hl. m. Prahy Otevřít dokument
238/RMČ/2014 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo čj. 0573/2013/KS_OddUR/1050 ze dne 30. 12. 2013 - Zastavovací studie - Staré Kyje Otevřít dokument
239/RMČ/2014 ke schválení projektu PŮJČOVNA příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
241/RMČ/2014 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
242/RMČ/2014 k žádosti o finanční příspěvek - pan Tomáš Suchý Otevřít dokument
243/RMČ/2014 k návrhu na podání žádosti o příspěvek na realizaci projektu Finanční poradenství v rámci projektu Program prostupného bydlení Otevřít dokument
244/RMČ/2014 k souhlasu se změnami v položkovém čerpání finančních prostředků z dotací na poskytování sociálních a návazných služeb v grantových programech příspěvek na zajištění služby 2013, oblast 1 - sociální a návazné služby 2013-2014, a program J5 - podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2013 Otevřít dokument
245/RMČ/2014 k návrhu na přidělení grantů v oblasti Příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
246/RMČ/2014 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2014 Otevřít dokument
247/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14 Otevřít dokument
248/RMČ/2014 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Ostraha objektů městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
249/RMČ/2014 k návrhu na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Dodání služeb výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2014 Otevřít dokument
250/RMČ/2014 k uzavření dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 12120323 a dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 12126923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektů Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova a Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská Otevřít dokument
251/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
252/RMČ/2014 k ukončení smluvního vztahu smlouvy čj. 2008/OSMI/0071 Zpracování projektové dokumentace k výstavbě KC Hloubětínská č. p. 55 a smlouvy čj. 2009/KS OÚR/10 Revitalizace zpevněných ploch chodníků, zeleně a parkovacích ploch pro účely KC Hloubětínská č. p. 55 Otevřít dokument
253/RMČ/2014 k uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby - rekonstrukce vstupu A do budovy ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
254/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemků parc. č. 1695/1, 1695/3, 2766, 2889/1 a 2889/4, k. ú. Kyje, se společností UPC Česká republika, a. s. Otevřít dokument
255/RMČ/2014 k uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s výstavbou polyfunkční haly v Broumarské ulici Otevřít dokument
256/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9 na části pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje Otevřít dokument
257/RMČ/2014 k uzavření pachtovní smlouvy k užívání a požívání části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13 o výměře 350 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
258/RMČ/2014 ke stanovení výše ceny plynu na 2. pololetí roku 2014 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument