Samospráva ÚMČ Praha 14

83

Číslo Jednání Soubor
345/RMČ/2018 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Rozšíření dětského hřiště v ulici U Hostavického potoka Otevřít dokument
346/RMČ/2018 k návrhu na schválení smlouvy o provedení stavebních úprav, dohody o vypořádání pro objekt č. p. 9, ul. Pilská - Hostavice Otevřít dokument
347/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
348/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
349/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
350/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
351/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
352/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
353/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, Kučerova ul., Praha 9 Otevřít dokument
354/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
355/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
356/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
357/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. j. 09/SMP/11 na prostory sloužící k podnikání v objektu č. p. 744, ul. Maňákova Otevřít dokument
358/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 0123/2015/SMP14/1070 na adrese Vlčkova 1067, Praha 9 Otevřít dokument
359/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 0428/2015/SMP14/1070 na adrese Vlčkova 1067, Praha 9 Otevřít dokument
360/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smluv o provedení veřejné dražby dobrovolné elektronické k bytovým jednotkám č. 625/28, 625/29, 625/34, 668/27, 668/39 a návrh na souhlas s podpisem dražebních vyhlášek č. De 107/2018, De 108/2018, De 109/2018, De 110/2018 a De 111/2018 Otevřít dokument
361/RMČ/2018 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
362/RMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
363/RMČ/2018 k předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci Smart Prague Otevřít dokument
364/RMČ/2018 k vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP) Otevřít dokument
365/RMČ/2018 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2018 Otevřít dokument
366/RMČ/2018 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
367/RMČ/2018 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
368/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
369/RMČ/2018 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2017/2018 Otevřít dokument
370/RMČ/2018 k návrhu na podání výtky ředitelce Mateřské školy Chvaletická Mgr. Haně Seifertové Otevřít dokument
371/RMČ/2018 k podání žádosti o dotaci na projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II. Otevřít dokument
372/RMČ/2018 k návrhu na k uzavření smlouvy o financování projektů v rámci OPPPR ČR Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I. a Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II. Otevřít dokument
373/RMČ/2018 ke zvýšení příspěvků na provoz, které budou použity na spolufinancování výdajů projektů dětských skupin realizovaných od 1. 7. 2018 při Mateřské škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, příspěvková organizace a při Mateřské škole Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace Otevřít dokument
374/RMČ/2018 k souhlasu zřizovatele se zapojením do OP VVV s názvem MŠ Korálek 64 - výzva číslo 02_18_064 Šablony II Otevřít dokument
375/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce u Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce u Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
376/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0528/2016/OI/1050 na akci Dětská skupina v MŠ Zelenečská a k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0529/2016/OI/1050 na akci Dětská skupina v MŠ Vybíralova Otevřít dokument
377/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka PC s příslušenstvím pro ZŠ městské části Praha 14 pro rok 2018 Otevřít dokument
378/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Vybavení učebny hudební nauky ZUŠ Baštýřská 67 Otevřít dokument
379/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace provádění průběžné ochranné deratizace objektů ve správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
380/RMČ/2018 k vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na služby Svoz odpadu pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
381/RMČ/2018 k návrhu na zajištění projektové dokumentace a vybudování veřejného osvětlení v parku Splavná Otevřít dokument
382/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku k zajištění akce MČ Praha 14 Otevřít dokument
383/RMČ/2018 k návrhu na zajištění sortimentu k provozu kavárny na Plechárně příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti Otevřít dokument
384/RMČ/2018 k návrhu na vyřešení duplicitního vlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 1228, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
385/RMČ/2018 k žádosti MHMP o vyjádření ke směně pozemků ve vlastnictví HMP, na nichž jsou umístěny stavby DPP Otevřít dokument
386/RMČ/2018 k žádosti MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 770, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
387/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene plynové přípojky pro komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
388/RMČ/2018 k hodnotící zprávě k průběhu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 Otevřít dokument
389/RMČ/2018 k Memorandu o podpoře osobní železniční dopravy Otevřít dokument
390/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0143/2018/OI/1050 na akci Zateplení domu v ul. Vlčkova č.p. 1067 Otevřít dokument
391/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
392/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Komunitní centrum H55 - zahrada zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
393/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Komunitní centrum H55 - interiéry zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument