Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady - do 82. jednání RMČ/2022

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
77 24. 1. 2022 55/RMČ/2022 k návrhu na podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokytkou a Hodějovská, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 54/RMČ/2022 k návrhu na spuštění aplikace CityVizor - cityvizor.praha.eu/praha14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 53/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění provozu kamerového systému se Základní školou Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 52/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu Podpora žáků s OMJ II Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 51/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu ZŠ Vybíralova - Šablony III Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 50/RMČ/2022 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení k veřejné zakázce Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 49/RMČ/2022 k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahv na rok 2022 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 48/RMČ/2022 k p oužití rezervy kapitálových výdajů (nad rámec uvedených kapitálových výdajů) v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 dle Pravidel pro hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 v období rozpočtového provizoria Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 47/RMČ/2022 k navýšení měsíčního limitu čerpání běžných výdajů a použití rezervy kapitálových výdajů (nad rámec uvedených kapitálových výdajů) v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 dle Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 46/RMČ/2022 k návrhu na odvolání členky Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 45/RMČ/2022 k návrhu na obsazení školských rad jednotlivých základních škol za zřizovatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 44/RMČ/2022 k návrhu na odvolání člena komise RMČ Praha 14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 43/RMČ/2022 ke jmenování vedoucí Odboru správních agend a přestupků Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 42/RMČ/2022 ke schválení nového vydání interního předpisu QS 55-01 V16R00 Organizační řád Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 41/RMČ/2022 ke jmenování zástupce tajemnice Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 40/RMČ/2022 k informaci o provedené kontrole nad plněním povinností v souladu s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 39/RMČ/2022 k protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, u městské části Praha 14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 38/RMČ/2022 k výroční zprávě za rok 2021 o činnosti Úřadu městské části Praha 14 jako povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 37/RMČ/2022 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 36/RMČ/2022 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro občany městské části Praha 14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 35/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 34/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 33/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 32/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 31/RMČ/2022 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 30/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 29/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 28/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 27/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 26/RMČ/2022 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Polyfunkční budova Černý Most Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 25/RMČ/2022 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 24/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc. č. 2575/27 a parc. č. 2578/6, k. ú. Kyje Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 23/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 967, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 22/RMČ/2022 k návrhu na zahájení zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 21/RMČ/2022 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 20/RMČ/2022 k návrhu na zrušení veřejné zakázky Drážní stezka A5 od podchodu pod železniční tratí 520 00 při ulici Hodějovské po žel. zastávku Praha - Dolní Počernice, včetně mimoúrovňového křížení Pilské ulice - veškeré projekční práce pro vydání územního rozhodnutí zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 19/RMČ/2022 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 18/RMČ/2022 k postupu ve věci kontrolního zjištění protokolu č. 000052-2021/OPZ, č. j. MPSV-2021/161953-854, ze dne 15. 10. 2021, v rámci realizovaného projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 17/RMČ/2022 k návrhu na zajištění dodávky obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 16/RMČ/2022 k návrhu na změnu výše osobního příplatku ředitelům mateřských a základních škol městské části Praha 14 Otevřít dokument