Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
53 25. 1. 2021 34/RMČ/2021 k úhradě dluhu za odběr elektrické energie formou splátkového kalendáře dokument
53 25. 1. 2021 33/RMČ/2021 na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dokument
53 25. 1. 2021 32/RMČ/2021 k žádosti na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dokument
53 25. 1. 2021 31/RMČ/2021 k ukončení pachtovní smlouvy č. 0596/2016/OSM/1070 a dodatku č. 1 na část pozemku parc. č. 1760 k. ú. Kyje, díl 138 dokument
53 25. 1. 2021 30/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k akci Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně) dokument
53 25. 1. 2021 29/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dokument
53 25. 1. 2021 28/RMČ/2021 k vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Dodávka kamerového systému do ZŠ Gen. Janouška zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
53 25. 1. 2021 27/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Vybudování odborných učeben na základních školách - opakované řízení zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení dokument
53 25. 1. 2021 26/RMČ/2021 na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14 realizovaného ve zjednodušeném podlimitním řízení dokument
53 25. 1. 2021 25/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Oprava sociálního zařízení v l. NP budovy ÚMČ Praha 14 čp. 1072 dokument
53 25. 1. 2021 24/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 dokument
53 25. 1. 2021 23/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0469/2020/OI/1050 na akci Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25 dokument
53 25. 1. 2021 22/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce mezi městskou částí Praha 14 a SP Černý Most s.r.o., č. j.: 0579/2018/OI/1101 dokument
53 25. 1. 2021 21/RMČ/2021 k předložení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 dokument
53 25. 1. 2021 20/RMČ/2021 k předložení projektové žádosti Zelené střechy ZŠ Vybíralova, Zelené střechy ZŠ Chvaletická a Zelené střechy ZŠ Chvaletická - Rochovská ve výzvě 144. v rámci Operačního programu Životní prostředí dokument
53 25. 1. 2021 19/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 dokument
53 25. 1. 2021 18/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a ubytovaným zaměstnancem v objektu školy dokument
53 25. 1. 2021 17/RMČ/2021 k pověření řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 do termínu ukončení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele dokument
53 25. 1. 2021 16/RMČ/2021 k návrhu na výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dokument
53 25. 1. 2021 15/RMČ/2021 k návrhu na změnu výše příplatků za vedení ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14 dokument
53 25. 1. 2021 14/RMČ/2021 k novému vydání Instrukce QI 61-01-06 V03 R00 - Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 dokument
53 25. 1. 2021 13/RMČ/2021 k návrhu Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností MANTARO DEVELOP a.s., se sídlem Dobrovolného 563, Praha 9 k přípravě projektu lávky - transbordéru přes Rokytku dokument
53 25. 1. 2021 12/RMČ/2021 k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021 dokument
53 25. 1. 2021 11/RMČ/2021 k informaci o provedené kontrole projektu Terénní práce na Praze 14 dokument
53 25. 1. 2021 10/RMČ/2021 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro občany městské části Praha 14 dokument
53 25. 1. 2021 9/RMČ/2021 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady dokument
53 25. 1. 2021 8/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o způsobu účtování a o úhradě služeb v souvislosti s užíváním nebytových prostor se společností Správa majetku Praha 14, a.s. dokument
53* 6. 1. 2021 7/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v katastrálním území Kyje, ul. Borská (díl č. 126) dokument
53* 6. 1. 2021 6/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v katastrálním území Kyje, ul. Borská (díl č. 127) dokument
53* 6. 1. 2021 5/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky na Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
53* 6. 1. 2021 4/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dokument
53* 6. 1. 2021 3/RMČ/2021 k žádosti o granty v Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2021 dokument
53* 6. 1. 2021 2/RMČ/2021 rozpočty příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na roky 2022 a 2023 dokument
53* 6. 1. 2021 1/RMČ/2021 k návrhu na 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
52 21. 12. 2020 814/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 708/1, k. ú. Hloubětín dokument
52 21. 12. 2020 813/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 782/26, k. ú. Hloubětín dokument
52 21. 12. 2020 812/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovými domy č. p. 884 a 885, k. ú. Černý Most dokument
52 21. 12. 2020 811/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovým domem č. p. 814/12, k. ú. Černý Most dokument
52 21. 12. 2020 810/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/84 a parc. č. 1072/85, k. ú. Hloubětín dokument
52 21. 12. 2020 809/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0730/2020/OI/1050 na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská dokument