Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady - do 82. jednání RMČ/2022

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
81 7. 3. 2022 95/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 94/RMČ/2022 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části budovy pro umístnění vnitřního komunikačního vedení v objektech Bobkova 736 - 739, Bobkova 747 - 749, Maňákova 743 - 746, Bobkova 755, Maňákova 751 - 754, nám. Plk. Vlčka 684 - 686, 692 - 695, 198 00 Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 93/RMČ/2022 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje se společností BigBoard Praha, a.s. Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 92/RMČ/2022 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 91/RMČ/2022 k vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 90/RMČ/2022 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III zadávané formou otevřeného podlimitního řízení Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 89/RMČ/2022 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 zadávané formou otevřeného podlimitního řízení Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 88/RMČ/2022 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 87/RMČ/2022 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
80 21. 2. 2022 86/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 85/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 221/425, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 84/RMČ/2022 k předběžnému návrhu zadání na zpracování koncepční studie rozvoje oblasti podél ul. Chlumecká Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 83/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027 č. j.: 0201 /2021/KS_OddSPK/1101 ze dne 11. 6. 2021 Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 82/RMČ/2022 k návrhu na schválení smlouvy o výpůjčce s p. o. Praha 14 kulturní Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 81/RMČ/2022 k návrhu na pořízení zahradní techniky nutné pro zajištění rozšířeného předmětu plnění z dohody o spolupráci uzavřené mezi obchodní společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 80/RMČ/2022 k návrhu na 1. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 79/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 78/RMČ/2022 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
79 15. 2. 2022 77/RMČ/2022 k návrhu na řešení bytové situace osoby se vztahem k městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 76/RMČ/2022 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb č. 0095/2021/OSM/1090, se společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 75/RMČ/2022 k připomínkám k nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy (tržní řád) Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 74/RMČ/2022 k návrhu na zajištění realizace geodetických prací - zaměření podlahových ploch bytových jednotek, nebytových prostor, sklepních kójí pro účely prohlášení vlastníka objektu náměstí Plukovníka Vlčka 692/5, 693/6, 694/7 a 695/8, 198 00 Praha 14 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 73/RMČ/2022 k návrhu na zajištění realizace opravy podlahové krytiny objektu KD - Kyje, Šimanovská 47, 198 00, Praha 14 (pojistná událost) Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 72/RMČ/2022 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 71/RMČ/2022 k návrhu na změnu obsazení Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 a na změnu Statutu a jednacího řádu Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 70/RMČ/2022 k návrhu na přijetí finančního daru od společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 69/RMČ/2022 k převodu automobilu Škoda Octavia SPZ 7AU2765 z p. o. Praha 14 kulturní na Správu majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 68/RMČ/2022 ke zřízení dotačních komisí pro hodnocení žádostí v Dotačním programu pro podporu kultury, sportu, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2022 a jmenování jejich členů Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 67/RMČ/2022 k návrhu na souhlasné stanovisko setrvání ve funkcích ředitelek příspěvkových organizací Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 a Základní školy Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 66/RMČ/2022 k revokaci části usnesení RMČ Praha 14 č. 873/RMČ/2021 ze dne 13. 12. 2021 - jmenování členů závislé poroty a schválení žádosti MČ Praha 14 o dotaci z programu Umění pro město na vypsání otevřené, anonymní a dvoukolové soutěže na pořízení výtvarných děl ve veřejném prostoru Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 65/RMČ/2022 k revokaci části usnesení RMČ Praha 14 č. 806/RMČ/2021 ze dne 29. 11. 2021 - k údržbě pozemků parc. č. 2886/1 a 2890/1 kat. území Kyje Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 64/RMČ/2022 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 63/RMČ/2022 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2021 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 62/RMČ/2022 ke členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s. Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 61/RMČ/2022 ke jmenování vedoucího Kanceláře úřadu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 60/RMČ/2022 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a státního občanství Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 59/RMČ/2022 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova - oblast č. 2 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 58/RMČ/2022 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
78 7. 2. 2022 57/RMČ/2022 k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
77 24. 1. 2022 56/RMČ/2022 k účasti v soutěži o získání Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě za rok 2021 Otevřít dokument