Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady - do 82. jednání RMČ/2022

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
76 10. 1. 2022 15/RMČ/2022 k návrhu na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 14/RMČ/2022 ke smlouvě o poskytnutí reprodukčních práv mezi Galerií hlavního města Prahy a m ěstskou částí Praha 14 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 13/RMČ/2022 rozpočty příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na roky 2023 a 2024 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 12/RMČ/2022 k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 11/RMČ/2022 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 v oblasti Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 10/RMČ/2022 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru NOVÁ ELEKTRA - Poděbradská (domy C, D, E, F, G, H, I, J), Praha 9, k. ú. Vysočany a Hloubětín Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 9/RMČ/2022 vyjádření městské části Praha 14 k záměru objekt služeb Farkašova na pozemku parc. č. 2575/26 a 2575/346 kat. území Kyje Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 8/RMČ/2022 k návrhu na schválení nového vydání interního předpisu QS 74-01 V06R00 Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 7/RMČ/2022 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 6/RMČ/2022 k návrhu na určení gescí členů Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 5/RMČ/2022 k návrhu na jmenování členů komisí RMČ Praha 14 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 4/RMČ/2022 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 80,50 m2 v objektu č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 3/RMČ/2022 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 72,35 m2 v objektu č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 2/RMČ/2022 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 23,25 m2 v objektu č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
76 10. 1. 2022 1/RMČ/2022 k návrhu na schválení změny Zásad k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14 ze dne 1. 4. 2020, stanovení výše nájemného Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 907/RMČ/2021 odvolání / jmenování členů komisí RMČ Praha 14 Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 906/RMČ/2021 spuštění aplikace CitvVizor - cityvizor.praha.eu/prahal4 Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 905/RMČ/2021 k připomínkám MČ Praha 14 k Aktualizaci ě. 5 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v druhém veřejném projednání v souladu s ustanovením § 39 a § 42 stavebního zákona Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 904/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru Recyklační středisko Průmyslová podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 903/RMČ/2021 odvolání, jmenování členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 902/RMČ/2021 odvolání a volba členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 901/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 766, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 900/RMČ/2021 na schválení výjimky pro poskytovatele komplexních služeb spojených s provozováním kavárny, v objektu odběratele Plechárna, příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v rámci její doplňkové činnosti Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 899/RMČ/2021 ke jmenování ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 898/RMČ/2021 na odvolání ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z funkce Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 897/RMČ/2021 na zrušení komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici Otevřít dokument
76* 28. 12. 2021 896/RMČ/2021 k návrhu na odvolání členů Redakční rady časopisu Čtrnáctka a jmenování nových členů Otevřít dokument
76* 21. 12. 2021 895/RMČ/2021 k podání výpovědi smlouvy o nájmu č. 0048/2018/QSM/1070 Otevřít dokument
76* 21. 12. 2021 894/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare, č. 73/6. k. ú. Černv Most na 29 dní Otevřít dokument
76* 21. 12. 2021 893/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o výpůjčce č. 9/22/1250/004 Otevřít dokument
76* 21. 12. 2021 892/RMČ/2021 k uzavření kupní smlouvy mezi Správou pražských hřbitovů, příspěvkovou organizací a městskou částí Praha 14 na prodej vozidla MULTICAR M 26 A Profiline, nákladní automobil speciální - nosič výměnných nástaveb Otevřít dokument
76* 21. 12. 2021 891/RMČ/2021 na schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0485/2021/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice Otevřít dokument
76* 21. 12. 2021 890/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava a výměna segmentů orientačního systému Polikliniky ČM Parník zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
76* 21. 12. 2021 889/RMČ/2021 k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
76* 21. 12. 2021 888/RMČ/2021 informace o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
75 13. 12. 2021 886/RMČ/2021 k realizaci projektů Nové zelené střechy na objektech ZŠ Gen. Janouška a Bří Venclíků, Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník, Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice a Energetické renovace na MŠ Sluníčko, Generála Janouška, MŠ Korálek, Bobkova 766 a MŠ Vybíralova, Komunitní centrum Kardašovská III, Lokální analytický kamerový dohledový systém Bezpečnost do škol MČ Praha 14, Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II. jmenování řídícího výboru Otevřít dokument
75 13. 12. 2021 885/RMČ/2021 k návrhu na vyjmutí komunikace v ul. Himrova ze seznamu ulic, ve kterých je zaveden místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve vyhlášce HMP č. 5/2011 Otevřít dokument
75 13. 12. 2021 884/RMČ/2021 k návrhu na pořádání farmářských trhů na Praze 14 u stanice metra B Rajská zahrada, Černý Most a Hloubětín společností Správa majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
75 13. 12. 2021 883/RMČ/2021 k opětovné žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 508, k. ú. Černý Most, za účelem sjednocení vlastnictví budovy a pozemku pro spol. Select Properties, a.s. Otevřít dokument
75 13. 12. 2021 882/RMČ/2021 k ukončení nájemní smlouvy č. 0844/2017/OSM/1070 Otevřít dokument